divendres, 29 de juny de 2012

PLE DE JUNY: L'OPOSICIÓ PORTA L'INICIATIVA I EL GOVERN FA D'OPOSICIÓ

Oi que amb el títol ja queda clar? Doncs això, el ple ordinari del mes de juny que es va celebrar ahir, va consistir en que l'equip de govern segueixi presentant punts de pur tràmit al plenari, com l'aprovació de la població a data 1 de gener de 2012, que és de 14 486 habitants, i amb 52 dones més que no pas homes, el canvi de nom de dues llicències de taxi, aprovació extrajudicial d'unes factures d'exercicis anteriors conseqüència d'incompliments i retards en la presentació de les mateixes per part del proveïdor, sol·licitud d'anul·lació d'un SWAP per pràctiques abusives en el cobrament d'interessos per part d'una determinada entitat bancària, com ho estan patint multitud d'empreses i administracions de tot el país a més d'unes 40 000 persones a Catalunya; i també mocions, moltes mocions de les de sempre: que si la Renda Mínima d'inserció, que si sobre les polítiques actives d'ocupació, que si l'Església Catòlica volen que pagui l'IBI de les finques de la seva titularitat, etc. També una moció presentada per l'associació de Discapacitats de Palau-solità i Plegamans, aDisPap, sobre les polítiques actives d'inserció en el mercat de treball del col·lectiu d'aquestes persones que, han vist retirat per part del govern de l'estat els prop de 57 milions d'euros en aquest terreny; i finalment, una moció d'ERC en defensa de la unitat lingüística del català a la qual hi vam donar ple suport a la vista dels constants i sistemàtics atacs que la nostra llengua està patint.
 
Aquest era el ple que el govern volia. Però, finalment, després de retards inexplicables i injustificables, amb unes decisions sense precedents al nostre consistori i que estant essent objecte d'investigació per part del Síndic de Greuges de Catalunya, es va debatre la moció presentada pels tres grups de l'oposició sobre la situació actual de la Policia Local, la necessitat de garantir la màxima seguretat als ciutadans d'aquest poble i l'incompliment del tot injustificat del preacord salarial subscrit per l'anterior govern en data 29 d'abril de 2011 i els representants dels funcionaris de la Policia.
 
I dues mocions, presentades també pels tres grups de l'oposició al ple del mes de maig, però que les circumpstàncies personals de la regidora Marcuello van fer que decidíssim ajornar el seu debat per aquest mes. Una d'elles relativa al procés de participació ciutadana del POUM, i l'altre relacionada a l'estat actual d'elaboració del pla general urbanístic i la manca d'informació i participació dels grups polítics municipals, després d'un any de govern.
 
Sobre el POUM, va quedar palesa la manca de voluntat d'informació sobre el mateix, també que no es pretén fer cap més procés de participació ciutadana, contràriament al que s'havia compromès ICV, que el POUM que es vol aprovar és exactament el mateix que va quedar absolutament consensuat entre totes les forces polítiques a excepció d'ICV que s'en va apartar voluntàriament; que tot i ser el mateix es pretenen dos canvis relatius a omplir de pisos el bosc de can Padró així com requalificar de dalt a baix una finca d'un particular sense més. Sí que, a la vista del gest de retirar aquestes mocions del ple de maig, vam demanar des de l'oposició, que s'ajornessin les sessions informatives programades per als dies 19 i 26 de juny, per abans informar als grups de CiU, ERC i PP. No hi van accedir sense cap mena de justificació que no fos la de dir que ja s'havia anunciat públicament.
 
Per tant, no volen oferir-nos cap informació al respecte d'un POUM sobre el que hi pretenen fer canvis, partint d'un document totalment consensuat entre tots els grups polítics menys ICV. Veurem com acaba tot plegat!
 
I pel que fa a la moció de la Policia:


> L'aplicació o no del pre-acord es tracta clarament de voluntat política. Si no l'apliquen és perquè no volen, i amagar-se darrera d'arguments legals només és una excusa per no dir que prioritzen destinar els diners a altres coses, perfectament legítim, però que ho diguin clarament i no enganyin a ningú.

> Argumentacions jurídiques a favor del pre-acord en poden trobar si tenen voluntat real d'aplicar-lo, i així els hi vaig demostrar amb els mateixos informes de la Federació de Municipis de Catalunya, Diputació i Federación de Municipios y Provincias que els vaig posar damunt la taula.

> L'informe     que el govern ens va presentar està basat en un decret derogat!!. El RD 8/2010 és un decret derogat i susbstituit pel RD 20/2011. Per tant, ja poden anar demanant un informe nou que justifiqui la seva voluntat política de no complir amb el pre-acord, perquè aquest, ja no val.

> Tots els informes de la Federació de Municipis, FMP i la Diputació enfoquen la interpretació d'aquests decrets en el sentit de complir amb la voluntat de contenir el dèficit públic, però al mateix temps preservar el dret  a l'autoorganització de les Entitats Locals. Per tant, per complir amb els Decrets que determinen el no creixement de les despeses de personal els darrers anys, el que cal és que el total del Pressupost de Capitol I no s'incrementi, així com tampoc el nombre de places. Aquest és l'únic marc legal que cal mantenir.

> El pre-acord que va signar l'equip de govern sortint complia amb aquesta premisa. I les condicions acordades permetien complir amb aquesta condició amb una gestió acurada del pressupost de Capítol I. No només complia amb aquesta premisa, si no que permetia estalvi de les despeses en hores extres, que en conjunt permetien fins i tot una rebaixa del Capítol I. Fets comprovables, ja que com s'ha vist en la liquidació del Pressupost del 2011, han "sobrat" més de 600 mil Euros de les partides d'aquest capítol. Penseu també, que només en hores extres per a la policia, aquest consistori està pagant una mitjana de 150 000 euros l'any, i això ho acabava el pre-acord!

> Si de veritat tenen voluntat política de tirar endavant el pre-acord, poden demanar els informes jurídics específics que vulguin, però podem agafar tres exemples d'informes que ja estan a la seva disposició, el de la Federació de Municipis de Catalunya, el de la Federación de Municipios y Provincias, i el del lletrat Sánchez Morón, encarregat per la Diputació de Barcelona.

> Aquests informes reiteren el que el RD 20/2011 estableix, que "no experimentaran cap increment les quantitats de les retribucions i de la massa salarial, establertes en la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2011.". Per tant, cal mantenir el Capítol I de despeses igual o per sota de l'establert en aquesta llei. Això el pre-acord ho compleix.

> La legalitat del pre-acord, igual que s'han presentat modificacions individuals de retribucions en molts ajuntaments, es basa en la competència d'autoorganització de les Entitats Locals, que defensa especialment l'informe de la Federación de Municipios y Provincias. Una competència preservada per una Llei de Bases, que està per sobre de qualsevol RD.  Per tant, en virtud d'això, aquest Ajuntament, si té voluntat política, pot modificar les retribucions del seu personal, mentre no es superi la totalitat de despesa del Capítol I, condició que és perfectament assumible i per tant podem dir que el present pre-acord donaria ple compliment a la prohibició d'increment de les quantitats de les retribucions i de la massa salarial, establertes a la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2011 establerta a l'article 2 del RD 20/2011.

> I encara podem dir més respecte els informes mencionats,el de Sánchez Moron deixa ben clar quan parla de com interpretar l'expressió que defineix algunes excepcions a l'aplicació del Decret pel que fa a la gestió del personal i que defineix com "els sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials", identificant els serveis públics essencials, no com sinònim d'obligatoris sino com "tots aquells que són necessaris per al benestar dels veïns i els que permeten assegurar el funcionament regular de la pròpia Entitat Local i dels seus òrgans de govern".

> Per tant, no s'amaguin en argúcies legals i diguin clarament si consideren el servei de Policia Local essencial, necessari pel benestar dels veïns, i apliquin el pre-acord que es va acordar pel Govern de CiU, per assegurar d'una vegada per totes el funcionament regular del nostre Ajuntament i la seva Policia Local.