dissabte, 30 de juny de 2012

SOBRE L'INCOMPLIMENT DEL PRE-ACORD SALARIAL SUBSCRIT AMB LA POLICIA LOCAL


> L'aplicació o no del pre-acord és una qüestió clarament de voluntat política o no. Si l'actual govern no l'aplica és perquè no vol, i amagar-se darrera d'arguments legals només és una excusa per no dir que prioritzen destinar els diners a altres coses, perfectament legítim, però que ho diguin clarament i no enganyin a ningú.

> Argumentacions jurídiques a favor del pre-acord en poden trobar si tenen voluntat real d'aplicar-lo. Els mateixos informes de la Federació de Municipis de Catalunya, Diputació i Federación de Municipios y Provincias que els vaig posar damunt la taula ja ho deixen veure.

> L'informe que van presentar al ple de dijous està basat en un decret derogat!!. El RD 8/2010 és un decret derogat i substituit pel RD 20/2011. Per tant, ja poden anar demanant un informe nou que justifiqui la seva voluntat política de no complir amb el pre-acord, perquè aquest, ja no val.

> Tots els informes de la Federació de Municipis, FMP i la Diputació enfoquen la interpretació d'aquests decrets en el sentit de complir amb la voluntat de contenir el dèficit públic, però al mateix temps preservar el dret  a l'autoorganització de les Entitats Locals. Per tant, per complir amb els Decrets que determinen el no creixement de les despeses de personal els darrers anys, el que cal és que el total del Pressupost de Capitol I no s'incrementi, així com tampoc el nombre de places. Aquest és l'únic marc legal que cal mantenir.

> El pre-acord que va signar l'equip de govern sortint complia amb aquesta premisa. I les condicions acordades permetien complir amb aquest condicionant amb una gestió acurada del pressupost de Capítol I. No només complia amb aquesta premisa, si no que permetia estalvi de les despeses en hores extres, que en conjunt permetien fins i tot una rebaixa del Capítol I. Fets comprovables, ja que com s'ha vist en la liquidació del Pressupost del 2011, han "sobrat" més de 600 mil Euros de les partides d'aquest capítol. I no només això, sino que, només en hores extres i serveis extraordinaris, que aquest acord elimina, suposa un total de fins a 150 000 euros l'any!

> Si de veritat tenen voluntat política de tirar endavant el pre-acord, poden demanar els informes jurídics específics que vulguin, però podem agafar tres exemples d'informes que ja estan a la seva disposició, el de la Federació de Municipis de Catalunya, el de la Federación de Municipios y Provincias, i el del lletrat Sánchez Morón, encarregat per la Diputació de Barcelona.

> Aquests informes reiteren el que el RD 20/2011 estableix, que "no experimentaran cap increment les quantitats de les retribucions i de la massa salarial, establertes en la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2011.". Per tant, cal mantenir el Capítol I de despeses igual o per sota de l'establert en aquesta llei. Això el pre-acord ho compleix.

> La legalitat del pre-acord, igual que s'han presentat modificacions individuals de retribucions en molts ajuntaments, es basa en la competència d'autoorganització de les Entitats Locals, que defensa especialment l'informe de la Federación de Municipios y Provincias. Una competència preservada per una Llei de Bases, que està per sobre de qualsevol RD.  Per tant, en virtud d'això, aquest Ajuntament, si té voluntat política, pot modificar les retribucions del seu personal, mentre no es superi la totalitat de despesa del Capítol I, condició que és perfectament assumible i per tant podem dir que el pre-acord donaria ple compliment a la prohibició d'increment de les quantitats de les retribucions i de la massa salarial, establertes a la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2011 establerta a l'article 2 del RD 20/2011.

> I encara podem dir més respecte els informes mencionats,el de Sánchez Moron deixa ben clar quan parla de com interpretar l'expressió que defineix algunes excepcions a l'aplicació del Decret pel que fa a la gestió del personal i que defineix com "els sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials", identificant els serveis públics essencials, no com sinònim d'obligatoris sino com "tots aquells que són necessaris per al benestar dels veïns i els que permeten assegurar el funcionament regular de la pròpia Entitat Local i dels seus òrgans de govern".

> Per tant, no s'amaguin en argúcies legals i diguin clarament si consideren el servei de Policia Local essencial, necessari pel benestar dels veïns, i apliquin el pre-acord que es va acordar pel Govern liderat per CiU, per assegurar d'una vegada per totes el funcionament regular del nostre Ajuntament i la seva Policia Local!