dimecres, 24 de juliol de 2013

CAL MANTENIR-SE AL COSTAT DELS NOSTRES COMERCIANTS I DEFENSAR-NOS D'UNA NOVA INVASIÓ DE COMPETÈNCIES

com veieu, el ple de demà ve carregat de mocions i propostes de CiU. En aquest cas, després d'haver-ne parlat amb l'Associació de Comerciants del poble, presentem aquesta moció per defensar el model català de comerç i la legislació catalana sobre horaris comercials, davant d'una nova invasió de competències de Madrid:
 

 

MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL PROPI DE COMERÇ I DE SUPORT A LA PROPOSICIÓ DE LLEI D'HORARIS COMERCIALS QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ

 

  

Atès que Catalunya, per motius històrics i socio-econòmics, disposa d'un model de comerç amb singularitat pròpia que cal preservar i adaptar-lo a les noves necessitats socials, econòmiques i territorials del sector comercial.

 

Atès que la competència en matèria de comerç, d'acord amb l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, és exclusiva de la Generalitat de Catalunya.

 

Atès que el RDL 20/2012, de 13 de juliol, aprovat pel Govern espanyol i convalidat pel Congrés dels Diputats, pel que fa a la modificació de la Llei estatal d'horaris comercials i la Ley de Ordenación del comercio minorista envaeix clarament competències exclusives de la Generalitat, a part d'haver estat tramitat com un decret llei, sense existir l'extraordinària urgència i necessitat.

 

Atès que com a país no ens podem permetre els efectes irreparables de la manca d'una regulació adequada del sector comercial català, basat en bona part amb el comerç urbà de proximitat, vertebrador del territori.

 

Atès que CiU i ERC han presentat al Parlament de Catalunya una proposició de llei d'horaris comercials per tal de preservar el nostre model i la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de comerç.

 

 

Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió de Palau-solità i Plegamans proposa al Ple de la corporació l'adopció dels següents acords:

 

Primer.- Instar al govern central que no s'extralimiti en les seves competències i no vulneri la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya en matèria de comerç (art. 121 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya), tot retirant el recurs d'inconstitucionalitat presentat davant el TC contra la llei catalana.

 

Segon.- Donar ple suport a la tramitació de la Llei d'horaris comercials pel procediment d'urgència extraordinària, per tal de preservar el model català i bloquejar les ingerències estatals, així com també al recurs d'inconstitucionalitat que presentarà el Govern de la Generalitat contra el Reial Decret-Llei d'horaris comercials del govern espanyol.

 

Tercer.- Donar trasllat de la present moció al President de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del Parlament de  Catalunya, a la Secretaria de Estado de Comercio del Ministerio de Economia y Competitividad, així com a les dues associacions de comerciants del municipi.