dilluns, 22 de juliol de 2013

VOLEM QUE EL NOSTRE AJUNTAMENT COL·LABORI AJUDANT A LES FAMÍLIES QUE HAGIN DE PATIR UN LLENÇAMENT PER DESNONAMENT

 

QUE, HAVENT-SE SUBSCRIT EL PROTOCOL D'EXECUCIÓ DE LES DILIGÈNCIES DE LLANÇAMENT ALS PARTITS JUDICIALS DE CATALUNYA AMB EL COMPROMÍS DEL MÓN LOCAL CATALÀ, EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOL·LICITEM QUE EL PLE DE L'AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS QUE S'HA DE CELEBRAR EL PROPER DIJOUS DIA 25, S'HI ADHEREIXI A FI D'OFERIR LA MÀXIMA PROTECCIÓ A LES FAMÍLIES I PERSONES AMB MAJOR GRAU DE VULNERABILITAT.

 

El divendres 5 de juliol el president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, Miquel Buch, va signar el Protocol d'execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya, juntament amb el conseller de Justícia, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i la secretària de Govern d'aquest òrgan,  els presidents de les diputacions catalanes, el president de l'FMC i els presidents dels consells dels col·legis d'advocats i de procuradors.

 

Objecte

El Protocol té per objecte coordinar l'acció de les institucions signants en l'execució de les diligències de llançament que disposen els jutjats dels diferents partits judicials del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb exclusió del partit judicial de Barcelona, que té el seu propi protocol,  i realitzar totes les actuacions que puguin ajudar i millorar la situació de les persones en situació de vulnerabilitat social pendents d'una diligència de llançament d'un procediment de desnonament, execució hipotecària o similar.

 

Vulnerabilitat i risc social

El protocol identifica les circumstàncies,  en procediments judicials que determinen directament la pèrdua de l'habitatge habitual, en què es considera que es produeix una situació de vulnerabilitat social, o bé hi concorren problemes susceptibles de ser considerats com a factors de risc social.

 

Compromisos dels ajuntaments adherits

L'adhesió al protocol comporta un seguit de compromisos per als ajuntaments:

·        Lliurament de fulls informatius dels serveis socials

Els ajuntaments podran posar a disposició del servei d'actes de comunicació o dels jutjats, i també del col·legi de procuradors del partit judicial corresponent,  uns fulls informatius dels diferents recursos als quals poden accedir els afectats pel llançament, tant si els serveis són prestats pel municipi com si són prestats pel consell comarcal o un altre ens supramunicipal, per unir-los a la documentació judicial que s'ha de lliurar a les persones demandades en aquests procediments.

·        Formació del personal judicial

El personal dels serveis socials del municipis adherits, o dels consells comarcals si s'escau, es coordinarà amb el Departament de Justícia per realitzar les accions de formació necessàries perquè el personal judicial que hagi de practicar les diligències pugui completar verbalment la informació que cal subministrar a la persona demandada.

·        Informe-avaluació

Els serveis socials actuants de l'ajuntament adherit elaboraran, a sol·licitud del Jutjat que conegui d'una situació de risc, en la fase inicial del procediment o bé una vegada esdevingui ferma la resolució judicial que dóna lloc al llançament, un informe-avaluació sobre la possible situació de risc social i les mesures per evitar-lo, adoptades i/o proposades, amb un termini concret d'execució, així com els sobre els requeriments de seguretat que hagi de tenir en compte la comissió judicial en la realització de l'acte de llançament. Els serveis socials hauran de trametre l'informe-avaluació en un termini màxim de quinze dies des de la sol·licitud,  si bé la manca de l'informe o el seu retard no serà causa de suspensió del llançament.  A partir de l'informe-avaluació el secretari del servei d'actes de comunicació o del jutjat disposarà el que correspongui amb vista a la pràctica del llançament i a l'auxili a aquesta que estimi necessari dels serveis socials indicats o d'altres serveis municipals (zoonosi o similar).

 

Comissió mixta

Per al seguiment de l'acord es constitueix una comissió mixta presidida pel president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o la persona en qui ell delegui i de la qual formaran part els restants signants d'aquest Protocol o el personal en qui aquests deleguin. Així mateix en l'àmbit de cada partit judicial es pot constituir una comissió de seguiment presidida pel/per la jutge/essa degà/ana i integrada pel/per la secretari/ària degà/ana o del servei d'actes de comunicació, la persona responsable dels serveis socials del major nombre de municipis del partit adherits a aquest Protocol i la del municipi amb major nombre d'habitants.

 

Entrada en vigor

El Protocol va entrar en vigor a partir del dia de la data de la seva signatura i tindrà una durada d'un any prorrogable, al seu venciment, per idèntics i successius períodes anuals si no ha estat denunciat per alguna de les parts amb una antelació de 90 dies. Les adhesions fetes per part dels municipis interessats entraran en vigor a partir de l'acceptació pel president del TSJC i tindran una durada d'un any prorrogable, al seu venciment, per idèntics i successius períodes anuals si no han estat denunciades per alguna de les parts amb una antelació de 90 dies mitjançant una comunicació escrita a la Presidència del TSJC.

 

Comunicació d'adhesió:

La comunicació d'adhesió al Protocol ha d'incloure necessàriament el compromís de complir el que s'hi disposa, sense la possibilitat de reserves ni modificacions particulars, i a més:

           Ha d'identificar els serveis municipals o supramunicipals designats per actuar en les situacions descrites.

           Ha d'identificar amb nom, cognoms i càrrec una persona concreta responsable de l'actuació dels serveis designats a aquest efecte.

           Ha de determinar unes dades concretes de contacte postal, telefònic i electrònic.

           Ha de determinar, especialment, en el cas que els serveis els presti un ens supramunicipal, que aquest té coneixement de la designa municipal i que n'ha donat la conformitat.

Així mateix, el Consell Comarcal, si s'escau així ho acorda el Consell d'Alcaldes, pot lliurar la comunicació d'adhesió, en la qual s'ha d'especificar que els municipis adherits hi han donat la conformitat.