dimarts, 23 de juliol de 2013

DEMANEM QUE L'AJUNTAMENT INCLOGUI CLÀUSULES SOCIALS EN TOTS ELS PROCESSOS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Una altra de les diverses mocions i propostes d'acord que el Grup municipal de CiU presentem al ple d'aquest dijous, fa referència a quelcom que l'anterior govern liderat per CiU ja incorporava "de facto" en els diferents processos de contractació públics. Però, volem que això deixi de ser un exercici de bona voluntat i passi a convertir-se en una obligació per als diferents governs municipals:

 

Moció per la inclusió de 'clàusules socials' en el procediment de contractació pública de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, que presenta el Grup municipal de Convergència i Unió

 

 

Els col·lectius més afectats per la situació de crisi econòmica continuada són de manera especial els aturats de llarga durada, les persones majors de 45 anys , les persones discapacitades i els joves.

Especialment preocupant és la situació d'aquelles persones que es troben en situació d'atur i que, a més a més, no són perceptores de prestacions o subsidis .

Tot i la manca de recursos públics que pateixen tots els nivells de l'administració, la lluita contra els efectes de l'atur, l'atenció a les persones que es troben en especials dificultats degut a la crisi econòmica, potenciar l'ocupació i la reactivació econòmica de Palau-solità i Plegamans ha de continuar essent una  prioritat.

L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans,  amb un pressupost anual al voltant de poc més de 16 milions d'euros, és  de les entitats que més pot contribuir des del propi municipi per la cohesió social a través de la inclusió de les anomenades "clàusules socials" en els seus procediments d'adjudicació de contractes públics.

La Directiva 2004/18/CE, de 31 de març de 2004, sobre procediments d'adjudicació de contractes públics d'obres, subministraments i serveis; així com el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), recullen en el seu articulat referències expresses a la incorporació de criteris socials en els procediments d'adjudicació i execució dels contractes públics.

La pròpia Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, indica en la seva Exposició de Motius que "les principals novetats afecten a la previsió de mecanismes que permeten introduir en la contractació publica consideracions de tipus social, configurant-les com a condicions especials d'execució del contracte o com a criteris per valorar les ofertes...".

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, va aprovar per unanimitat el 19 de març de 2010, la «Guia per a la inclusió de clàusules contractuals de caràcter social», que es refereix a les anomenades "clàusules socials" en diferents fases del procediment d'adjudicació i execució de contractes públics.

La inclusió de les anomenades "clàusules socials" en els procediments de contractació pública, que fomentin la contractació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, enforteix la implicació de l'Ajuntament amb la ciutadania i amb aquells col·lectius més desafavorits especialment en moments de crisi continuada com l'actual.

Les "clàusules socials" permetrien a l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans posar condicions, en tot moment garantint el marc jurídic i el principi de lliure concurrència, per l'execució del contracte i/o establir criteris de valoració de les diferents ofertes presentades al procediment en funció de nous requeriments ètics i socials.

Aquesta concepció de la contractació pública al servei de principis i interessos públics que van més enllà de la mera execució d'una obra, la prestació d'un servei o l'adquisició d'un subministrament, podria fixar la reserva social en favor de Centres Especials de Treball, Empreses d'Inserció i entitats sense ànim de lucre, així com la incorporació de clàusules socials als plecs administratius particulars i tècnics, que afavoreixin i promoguin la contractació de persones amb dificultats d'inserció al mercat laboral.

 

El perfil de persones amb dificultats particulars d'inserció en el mercat laboral que podrien veure's beneficiades de la inclusió de "clàusules socials" podrien ser, entre d'altres, aquelles perceptores de renda mínima d'inserció, persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, dones víctimes de la violència de gènere, mare o pare de família monoparental, persones de famílies desnonades,  persones en situació d'atur de llarga durada, més grans de 45 anys, persones en situació d'atur que hagin exhaurit la prestació o el subsidi per desocupació sense dret a cap altra prestació.

És per això que el grup municipal de CiU de Palau-solità i Plegamans  proposem al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents

 

ACORDS:

 

Primer.- Demanar la inclusió de les anomenades "clàusules socials" en el procediment de contractació pública de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, que el permetin dotar-se d'un instrument de contractació responsable establint el procediment d'incorporació de criteris socials relacionats amb la contractació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, que garanteixi el marc jurídic, faciliti el treball als òrgans de contractació, fixi objectius, estableixi sistemes de seguiment i avanci en el model de governança.

Segon.- Fer difusió d'aquesta moció en els mitjans de comunicació locals i enviar-la als Centres Especials de Treball, Empreses d'inserció i entitats sense afany de lucre la finalitat de les quals sigui la integració laboral o social de persones en risc d'exclusió de la nostra localitat