dimecres, 26 de febrer de 2014

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU AL PLE PER TAL QUE L'AJUNTAMENT CONTRACTI UNA ASSEGURANÇA PER DONAR COBERTURA A LA RESPONSABILITAT CIVIL DE LES ENTITATS DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS QUE FAN ACTIVITATS AL CARRER

La segona de les propostes del Grup municipal de Convergència i Unió al plenari d'aquest mes de febrer, fa referència a demanar que l'Ajuntament, donat que la gran quantitat d'entitats de tota mena, col·lectius diversos, etc existents al nostre poble que organitzen activitats al carrer, i per a les ocasions en les que aquestes activitats no compten amb la col·laboració, suport ni intervenció de l'Ajuntament, (ja que quan s'organitza des del propi consistori sí que hi ha cobertura), es contracti, com així ho estan fent molts ajuntaments del nostre voltant més immediat, una assegurança de responsabilitat civil, i així no haver d'exigir-ho a les entitats en qüestió. I és que, en molts casos, ens trobem davant col·lectius sense personalitat jurídica pròpia que no tenen ni poden tenir una assegurança d'aquest tipus. Així, vetllant perquè tothom pugui organitzar activitats al carrer sense que això pugui suposar incórrer en determinats riscos i/o reclamacions, és la raó per la qual efectuem la següent proposta:

 

 

Atès que són diverses les entitats i associacions de tota mena del nostre poble que s'han adreçat al nostre Grup Municipal per explicar-nos les problemàtiques existents per poder desenvolupar activitats al carrer donat que, actualment, per efectuar aquest tipus d'activitat, en aplicació del Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, les entitats i associacions necessiten una assegurança.

 

Atès que aquest fet provoca que en moltes ocasions, les entitats no puguin desenvolupar l'activitat prevista, ja que disposen de pocs recursos econòmics o la tramitació d'aquesta assegurança representa un impediment.

 

Atès que una assegurança d'aquestes característiques, tal i com han fet alguns Ajuntaments de la demarcació de Barcelona i del nostre entorn més proper com Sabadell i Caldes de Montbui, té un cost que oscil•la entre els 900 i 1200 euros anuals, i permet assegurar les associacions de veïns, agrupacions de veïns no constituïts en associacions, entitats culturals, juvenils, de cooperació i participació i altres entitats sense ànim de lucre assimilables a les anteriors que actuïn en el municipi de Palau-solità i Plegamans.

 

Atès que aquesta assegurança permetria cobrir actes que es realitzessin a la via pública, com són dinars i  sopars populars, animació infantil, rues i altres de similars.

 

Atès que aquesta assegurança també podria cobrir espectacles públics subjectes al decret 112/2010 de 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament públic i activitats recreatives, amb un aforament assistencial de fins a 1000 persones.

 

Atès que es podria cobrir la responsabilitat civil derivada d'incendis i/o explosió, fums, gasos, olors, vapor, i conseqüències derivades del mateix, Així com també cobriria l'esfondrament o despreniment de terrenys en qualsevol de les seves instal·lacions, béns o serveis.

 

Atès que serviria per cobrir l'organització d'activitats festives, culturals, artístiques, esportives i socials, com cavalcades, balls, revetlles, concerts a l'aire lliure, concursos, jocs florals i actes culturals en  general , proves esportives, etc.

 

Atès que també es podrien cobrir les responsabilitats derivades a l'hora de fer assajos o reunions en centres cívics, sala polivalent, pabelló d'esports i/o resta d'equipaments municipals del nostre municipi.

 

 

Per tot això, el Grup Municipal de Convergencia i Unió proposa al  Ple l'adopció dels següents

 

ACORDS

 

PRIMER.- Acordar la contractació per part de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans d'una assegurança que inclogui a totes les associacions de veïns, agrupacions de veïns, entitats culturals, esportives, juvenils, de cooperació i participació, i altres entitats sense ànim de lucre assimilables a les anteriors que actuïn al municipi   de  Palau-solità i Plegamans ..

 

SEGON.- Que l'assegurança haurà de garantir la responsabilitat civil I patrimonial per tot el descrit a la part expositiva d'aquesta moció.

 

TERCER.- Donar trasllat de la moció a totes les associacions de veïns, agrupacions de veïns no constituïts en associacions, entitats culturals, esportives, juvenils, de cooperació i participació, i altres entitats sense ànim de lucre assimilables a les anteriors que actuïn al nostre Municipi.

 
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.