dimecres, 5 de febrer de 2014

PREGUNTES DE CiU, PLE GENER 2014

I com us vaig anunciar, passo avui a començar a explicar-vos les preguntes que vaig adreçar al govern municipal en el ple del dia 30 de gener, que mantenim per escrit i en format d'instància, i resumeixo les minses respostes obtingudes:
 

1.- Per a l'any 2014, l'Ajuntament planteja la "construcció d'una pista poliesportiva coberta que es situarà al costat del Pavelló Municipal d'Esports Maria Víctor. La petició de subvenció per fer aquesta pista és de 300.000 euros, ja que el cost total del projecte és de 459.100 euros".

 

Demanem novament, ja que encara no s'ha fet, les explicacions oportunes en relació a aquest projecte al què es fa referència, especialment, quin és aquest projecte, quins projectes globals constructiu i d'usos s'ha elaborat per al conjunt de les 3 instal·lacions esportives, quines característíques es considera que ha de tenir aquest nou equipament, on serà ubicat, quins seran els seus estàndards de qualitat, quina és la seva destinació final i, si realment s'ha d'ubicar a l'esplanada del costat mateix del pabelló destinada actualment a aparcament, com es reubicarà la zona d'estacionament per a vehicles?

 

Resposta del Regidor David Abascal: La veritat és que encara no disposen de tota la informació necessària per tal d'explicar a fons el projecte. Que serà una pista ubicada a l'actual esplanada pabimentada, destinada actualment a aparcament, que no hi ha cap estudi global dels tres equipaments, que la nova pista ha de servir per donar resposta no només a les entitats que fan activitats esportives, sino també a les entitats culturals i al propi Ajuntament doncs, entre altres coses, evitarà haver de contractar envelats, carpes, etc. També servirà pels comerciants a fi que hi puguin portar a terme fires i certàmens diversos sense despeses adicionals. En relació a on pensen ubicar l'estacionament dels vehicles, respon que encara no ho saben, que ho han d'estudiar, que potser en els terrenys anexos tot i que no són de propietat municipal sino arrendats, i que ja ens explicaran, quan correspongui, com es soluciona el tema de l'aparcament. Diu que les obres les volen iniciar aquest 2014, però no sabem res més!

 

2.- Tot i que el Regidor David Abascal en el mes de juny de 2013 va manifestar que ja disposava del projecte Basic d'aquest nou equipament comprometent-se a que ens donaria trasllat del mateix, per quina raó encara no ens ho ha facilitat? Disposa ja l'equip de govern d'aquest projecte Bàsic i executiu?

 

Resposta Regidor David Abascal: No, diu que el que hi havia era un avantprojecte; (repassant l'acta dels plens, va parlar de projecte), i ara diu que s'ha fet un concurs entre tres bufets d'arquitectura, que s'ha adjudicat ja a un i que encara s'està cuinant el projecte. El volen treballar amb màxima participació, i tant bon punt disposin del projecte bàsic, (que no pas l'executiu), ja ens l'ensenyaran. Per tant, que el més calent és a l'aigüera!

 

3.- És cert que s'ha mostrat un important mal estar entre les diverses entitats esportives pel fet, segons diuen, que es vol fer coincidir la construcció de la nova pista esportiva semicoberta amb el canvi o renovació de la coberta del pabelló vell? Per quan s'ha previst executar les obres de canvi de la coberta del pabelló vell un cop retirada l'actual coberta d'uralita? Quin és el cost d'aquestes obres? Amb quins diners I de quina partida del pressupost es portaran a terme aquestes obres?

 

Resposta Regidor David Abascal: Que sí que han pensat en canviar la coberta del pabelló vell, que té més de quaranta anys, però, no saben ni com ho faran, ni quan ni quan costarà. Ho estan estudiant i ja ens informaran. No és cert que vulguin fer coincidir la construcció de la nova pista amb el canvi de coberta del pabelló vell, i que ho volen fer tot comptant amb les entitats esportives perquè no els pugui afectar en les seves activitats i competicions.

 

Demà, més!

 
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.