dilluns, 17 de febrer de 2014

QUÈ DIU LA "SACROSANTA" CONSTITUCIÓ? (2)

    En aquest recull d'articles que, amb tota la modèstia, només preténen fer reflexionar al lector respecte del gruix important de preceptes constitucionals que, decididament donen cobertura a les nostres pretensions, no ja nacionals, que també, sino, sobretot, al dret que tenim a decidir el nostre futur col·lectiu com a país, i d'una forma lliure i democràtica. Repeteixo que, malgrat des de molts àmbits s'ens recorda que això de voler votar és inconstitucional, que la sobirania resideix en el global de l'estat espanyol i que aquest estat és indivisible, hem de seguir analitzant preceptes que amparen la nostra llibertat individual i col·lectiva com a poble.
 
En aquest sentit, passant ja al Títol Primer de la Constitució de 1978, topem de ple amb un article que jo considero capdal per tal de seguir lluitant pels nostres drets. És l'article 10 que diu:
 

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

 

Aquí és quan ens diuen allò que, "La Declaració Universal dels Drets Humans no és aplicable a Catalunya, que només a les colònies, etc". El cert és que som un poble d'Europa, reconegut com a tal, i en conseqüència tenim tot el dret a exercir la nostra Autodeterminació reconeguda i establerta en l'esmentada Declaració subscrita també per Espanya.

 

D'altra banda, i ja en l'ordre econòmic, val la pena tenir en compte un parell més d'articles que mai poden justificar la marxa dels més de setze mil milions anuals cap a Espanya que no recuperem, ni el fet que el PIB català sigui de més del 19% reconvertint l'inversió espanyola a Catalunya en un 8%.

Així, l'article 31 diu:

1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

 

I, si amb això no en teniem suficient, acabem per avui amb l'article 40 que diu:

 

1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.

 
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.