divendres, 21 de febrer de 2014

QUÈ DIU LA "SACROSANTA" CONSTITUCIÓN? (3)

Diria que millor que vagi acabant amb el reguitzell d'articles de la Constitució als que emparar-nos per tal d'avançar per la via democràtica cap al nostre inal·lienable dret a decidir com a catalans. I per això acabaré avui només referint-me a determinats preceptes que ho farien tot plegat ben fàcil, si realment hi hagués voluntat política.
 
Llegiu només l'article 92:
1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.

2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.

3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.

 

Mireu si en seria de senzill, només amb una mica de voluntat per part del Govern espanyol! Però, com que això de convocar un referèndum consultiu no va pas amb ells, però sí amb nosaltres, sempre ens podrien transferir, (a la Generalitat de Catalunya) la competència per convocar-lo. I això és el que es refereix l'article 150.2. Després que l'article 148 enumeri quines són les competències que poden assumir les comunitats autònomes, i que el 149 ho faci amb les que considera exclusives de l'estat, arriba aquesta norma que, no fa altra cosa que dir: "tot allò que he previst exclusiu per a l'estat, també pot ser transferit a una determinada comunitat autònoma". Diu el 150.2:

 

2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado.

 

L'Estat, per exemple, té plenes i exclusives competències en matèria de Trànsit. Doncs, aquesta competència bé que fou totalment transferida a la Generalitat (quan el govern de torn no tenia prou majoria i s'havia de refiar de CiU), i no va pas passar res!

 

Doncs, ara ens trobem davant de dues opcions: que la consulta, (ja convocada pel proper 9 de novembre) la convoqui directament el govern espanyol, o bé que transfereixi aquesta competència a la Generalitat perquè ho pugui fer. Així de senzill!

 

I acabo aquí amb la Constitució. Tingueu ben clar, que en tota la "Sacrosanta Constitución" no hi ha un sol article que prohibeixi que Catalunya pugui celebrar una consulta com l'acordada. Però, (i això ja serà objecte d'anàlisi un altre dia) penseu que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, tant retallat i menyspreat per un Poder Judicial, que ho és tot menys independent, preveu (sense que això fos declarat inconstitucional) que la Generalitat pugui fer consultes als ciutadans. I ha de ser una llei del Parlament la que reguli aquest procediment. I en això està actualment el nostre Parlament, i d'aquí n'ha de sortir la llei que farà que el President Mas pugui dictar el Decret de convocatòria de la Consulta per la Independència.

 

Per tant, molt soroll, diaris, ràdios, televisions i els quatre exaltats amenaçadors de sempre. Però, nosaltres, a la nostra que, SI VOLEM, PODEM!

 
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.