dimarts, 25 de febrer de 2014

PROPOSTA D'ACORD QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU PER A L'APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA DE L'AUTONOMIA LOCAL CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Demà passat se celebrarà el ple ordinari del mes de febrer. En aquesta ocasió, la primera de les propostes del nostre grup fa referència a l'interposició del corresponent conflicte de competències amb el subsegüènt recurs contra aquesta llei, sumant-nos així a la pràctica totalitat dels ajuntaments catalans que volem preservar les nostres competències així com les pròpies de la Generalitat de Catalunya. I en aquest sentit, la resta de grups municipals, a excepció del PP, s'han adherit a la moció, amb canvis, d'acord amb el que proposa l'ACM, però mantenint íntegrament els acords finals. Per tant, està ja garantida la seva aprovació. El seu text és el següent:

 

La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013.

Aquesta reforma local vulnera clarament l'autonomia local i les competències exclusives en matèria de règim local i d'organització territorial de la Generalitat reconegudes en l'Estatut d'autonomia de Catalunya (art. 151 i 160 EAC).

 

La LRSAL no respecta els principis que informen la Carta Europea d'Autonomia Local ni tampoc l'autonomia local constitucionalment garantida (art. 140 CE), eliminant el principi de subsidiarietat i de màxima proximitat i imposant mecanismes de control que porten a una dependència jeràrquica.

 

Són tres els blocs de continguts de la Llei 27/2013 que lesionen la garantia constitucional de l'autonomia local:

·        El desempoderament competencial dels municipis amb vulneració de la garantia constitucional de l'autonomia local reconeguda en els articles 137 i 140 de la Constitució.

·        La inclusió de mecanismes de tutela, condicionants i controls d'oportunitat amb vulneració de la garantia constitucional de l'autonomia local.

·        Vulneració del principi democràtic en l'àmbit local.

 

Així mateix, aquesta Llei és totalment perjudicial per al conjunt de la ciutadania i per al bon funcionament de l'administració local, ja que:

·        posa en perill el sistema de prestació dels serveis municipals i, concretament, el sistema de serveis socials de proximitat, allunyant-los de la ciutadania.

·        no aporta millores a l'administració local sinó que la castiga, quan la seva gestió s'ha demostrat molt més eficaç que la de l'administració de l'Estat, essent aquesta la més endeutada respecte el global i respecte la despesa pública que realitza.

 

Al mes de maig d'enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels ajuntaments democràtics. Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de finals del S.XX, forjant un model de convivència, benestar, cohesió social, participació democràtica i qualitat de vida.

 

Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per garantir serveis locals bàsics perquè ara amb aquesta Llei es torni a un model de fa quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la capacitat de decisió sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el control de la ciutadania acabant amb el valor de proximitat que permet la prevenció, la detecció i l'actuació per garantir uns mínims de cohesió i convivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya.

 

Fonaments de dret

 

El conflicte en defensa de l'autonomia local, d'acord amb l'art. 75 bis LOTC, es pot plantejar quan les normes de l'Estat amb rang de llei lesionin l'autonomia local constitucionalment garantida.

 

D'acord amb l'art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa de l'autonomia local és necessari l'acord del Ple de les Corporacions locals amb el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres d'aquesta. De manera prèvia a la formalització del conflicte, s'ha de sol·licitar dictamen, amb caràcter preceptiu però no vinculant, del Consell d'Estat.

 

 

En conseqüència, es proposa al Ple de la corporació que adopti els següents

ACORDS:

 

PRIMER.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local contra els articles primer i segon i demès disposicions afectades de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013) d'acord amb el text que s'adjunta, segons el que s'estableix en els arts. 75 bis i següents de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

 

SEGON.- A tal efecte, sol·licitar Dictàmen del Consejo de Estado, conforme a l'establert en l'art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, per conducte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a petició de l'entitat local de major població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), així com atorgar a aquesta entitat la delegació necessària.

 

TERCER.- Facultar i encomanar a l'Alcaldessa per a la realització de tots els tràmits necessaris per portar a terme els acords primer i segon i expressament per a l'atorgament d'escriptura de poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a favor de la Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040 de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Madrid per tal que, en nom i representació de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, de forma solidària i indistinta interposi conflicte en defensa de l'autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir sentència ferma i la seva execució.

 
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.