dijous, 27 de febrer de 2014

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU EN DEFENSA DEL MODEL EDUCATIU I LA LLENGUA DAVANT ELS NOUS ATACS JUDICIALS

La darrera de les mocions que el nostre grup presenta al ple d'avui, és la que fa referència novament, a la defensa a ultrança que cal fer d'una forma reiterada, insistent i tant com faci falta, del model educatiu lingüístic català que, durant mes de trenta anys ha fet que la nostra llengua s'hagi pogut anar normalitzant mica en mica a les nostres escoles. Davant les últimes sentències del TSJC conculcant quelcom sobre el que existeix un gran consens polític i social, que només cerca la divisió i el conflicte, hem considerat oportú portar al ple la següent moció:

 

Una de les conseqüències més visibles de la sentència del Tribunal Constitucional (TC) de l'any 2010 sobre l'Estatut de Catalunya és l'ofensiva judicial contra el sistema d'immersió lingüística a l'escola catalana. Des d'aquell moment s'han anat succeint interlocutòries del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), sentències del Tribunal Suprem (TS) i l'aprovació de la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE en castellà) per eliminar el model d'escola catalana en llengua i continguts. El darrer atac prové de cinc interlocutòries del TSJC, que imposen una quota del 25% de castellà a l'escola.

 

El model d'immersió lingüística a l'escola catalana és una història d'èxit de més de 30 anys, que ha garantit i promogut un model de societat cohesionat i d'igualtat d'oportunitats. Ha estat el producte d'una voluntat política i del treball pedagògic de molts professors i professores, del compromís general de les famílies, que han posat en tot moment el benefici de l'infant per sobre de tot. Ha esdevingut el model educatiu més eficaç per a fer ciutadans competents en les dues llengües –l'avaluació feta l'any 2010 pel Ministeri d'Educació demostra que el nivell de coneixement del castellà per part dels alumnes catalans és superior al de la mitjana de l'Estat-  i amb la garantia del coneixement d'una tercera llengua.  També ha estat reconegut i posat d'exemple en nombroses ocasions internacionalment,  per exemple, pel Consell de Ministres del Consell d'Europa o pel High Level Group on Multilinguism de la Unió Europea.

 

Per altra banda, la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) és la norma aprovada pel Parlament de Catalunya, escollit democràticament pels catalans i les catalanes i a qui correspon dissenyar el model educatiu que consideri més idoni per assolir els millors resultats.

 

Per tot el que s'ha exposat, el grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple l'adopció dels següents acords:

 

Primer. Denunciar el risc seriós de trencament social, desigualtat i discriminació que suposa aquesta nova ofensiva judicial, així com rebutjar la politització que constantment es fa de la llengua i d'un conflicte que no és real ni existent.

 

Segon. Refermar el nostre compromís amb el model català d'immersió lingüística, que no només no pot aturar-se, sinó que cal que segueixi avançant en la seva contribució a la cohesió social i a la formació que qualitat dels alumnes, tenint en compte els reptes plantejats per la societat del segle XXI per un alumnat amb més de 100 llengües d'origen.

 

Tercer. Manifestar el rebuig a les interlocutòries dictades pel TSJC el 31 de gener del 2014 que imposen una quota lingüística del 25% en castellà: la decisió sobre la llengua vehicular a l'escola l'ha de prendre el poble de Catalunya, per mitjà dels seus representants electes al Parlament, no els jutges.

 

Quart. Donar suport al Govern de la Generalitat de Catalunya i, concretament, al Departament d'Ensenyament en el seu compromís de continuar mantenint el sistema d'immersió lingüística en llengua catalana, en la presentació dels recursos als respectius tribunals i en la defensa de la legalitat de la llei catalana.

 

Cinquè. Donar suport al conjunt de la comunitat educativa del país i, de forma més particular, als cinc directors dels centres afectats per la sentència del TSJC. Encoratjar també als consells escolars a sumar-se al clam per defensar una escola catalana en llengua i continguts.

 

Sisè. Enviar aquesta moció al TSJC, al president del Govern espanyol, als portaveus dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la consellera d'Ensenyament de la Generalitat, al Consell Escolar Municipal, al Consell Escolar de Catalunya, a l'entitat Somescola.cat i als directors/es de totes les escoles del municipi.

 
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.