dijous, 29 de novembre de 2012

CAL UN CRITERI DE COL·LABORACIÓ AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ PRIVATS DEL MUNICIPI

I aquesta és la darrera moció que, en aquesta ocasió, presentem conjuntament amb ERC, a discussió i votació en el plenari d'avui:
 

 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA RELATIVA A LA POLÍTICA DE COL·LABORACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ PRIVATS DEL MUNICIPI

 

 

Atès que a Palau-solità i Plegamans s'editen i publiquen actualment dues revistes privades de periodicitat mensual dedicades a la informació local, l'opinió i la publicitat; tot i que en determinats periodes han estat més les revistes que s'han editat, independentment de les que es publiquen puntualment relacionades amb la Cultura o bé realitzades per diverses entitats del nostre municipi.

 

Atès que, tradicionalment, l'Ajuntament ha mantingut una col·laboració estreta amb els diferents mitjans de comunicació privats editats en paper a Palau-solità i Plegamans, insertant-hi informació puntual, anuncis i publicitat de les diferents activitats organitzades pel propi consistori, sempre que aquests mitjans hagin actuat d'una forma independent, plural i respectuosa amb les persones i les institucions.

 

Atès que durant l'anterior legislatura es va deixar d'encartar el Butlletí d'Informació Municipal en dues de les tres revistes existents aleshores amb l'objectiu d'endegar una nova línia de comunicació, similar a l'habitual en altres municipis com el nostre, amb la distribució independent del butlletí municipal amb periodicitat mensual. La voluntat del govern municipal va ser mantenir un tracte de col·laboració igualitari amb totes tres revistes, insertant-hi un anunci mensual a cadascuna.

 

Atès que a partir d'aquell moment la revista Alzina –que comptava en la seva redacció amb la col·laboració estreta de l'actual regidor de Comunicació, sr. David Abascal García, també creador i dissenyador de la seva pàgina web- va manifestar el seu desacord amb la nova fòrmula comunicativa municipal i va iniciar una ofensiva de desgast contra les forces majoritàries d'aquell govern, amb atacs personals, manca de respecte institucional i informacions basades en els rumors i en el menyspreu cap aquell govern, sense contrastar les informacions publicades, i que aquesta situació va portar a renunciar a insertar continguts a l'Alzina.

 

Atès que des que l'actual govern municipal va prendre possessió el juny de 2011, amb el Sr. David Abascal García ja com a Regidor responsable de l'àrea de Comunicació, s'ha optat decididament per potenciar al màxim la col·laboració econòmica i d'inserció d'anuncis, informació, reportatges i publicitat d'activitats diverses, bàsicament només amb la revista Alzina, un dels dos mitjans escrits impresos actualment al municipi, en detriment de l'altra revista, tot i mantenir l'Ajuntament l'edició, la publicació i la difusió del butlletí d'informació propi.

 

Atès que la diferència de tracte entre un mitjà i l'altre resulta del tot censurable, no ja pels principis de coherència i equitat que ha de guiar a qualsevol administració com la local, sinó perquè en el cas que ens ocupa s'ha optat per beneficiar, en la inserció d'informació i, per tant, en la facturació econòmica de l'Ajuntament, el mitjà amb menys tiratge, amb menys exemplars al carrer i amb menys pàgines i continguts, però amb continguts clarament partidistes i al qual està estretament vinculat l'actual regidor de Comunicació,

 

 

Atès que des del dia l'1 de gener de 2012 fins al dia 31 d'agost del mateix any, l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha destinat més de 8500 euros a la revista l'Alzina i només 1650 a la revista Palau Informatiu. Que, a més, malgrat haver editat i repartit per totes les llars del municipi el programa oficial de la festa Major, haver-lo penjat al lloc web municipal i que la revista Palau Informatiu el publiqués, com cada any en el seu número que surt al carrer a principis d'agost de forma gratuïta, s'ha satisfet a la revista l'Alzina un import de 2.339,83 euros -a més un anunci adicional de Cultura de 383 euros- per l'edició d'un exemplar de la revista l'Alzina en el mes d'agost, quan aquesta publicació mai no havia editat cap ejemplar en aquest mes de l'any, publicant-hi només el programa de la Festa Major.

 

Atès que es fa necessari recuperar la normalitat en la relació i col·laboració de l'Ajuntament amb els mitjans de Comunicació privats del poble.

 

 

Es proposa al Ple l'adopció de l'acord següent:

 

  1. Reprovar l'actuació de l'equip de govern municipal i del Regidor de Comunicació Sr. David Abascal García, pel que fa al tracte preferent a una de les dues revistes impreses editades al nostre poble, destinant-li quatre vegades més de diners que a l'altra, malgrat gaudir aquesta última d'una major implantació i distribució.

 

  1. Reprovar la destinació d'importants quantitats de diner públic, procedent del pressupost municipal, a editar un programa especial de Festa Major -al marge del programa tradicional que ja gaudeix del seus propis format i distribució-, a la revista Alzina amb la finalitat d'afavorir interessos ocults  o de retornar favors poc coneguts. També reprovar que s'hagin destinat d'altres destacables imports a la mateixa revista en concepte d'una "Col·laboració periodística informativa" de molt difícil justificació, i d'altres similars com, per exemple, reportatges sobre la Policia Local o sobre l'any de govern, resultant sempre injustificables i menys ara, en moments com els actuals de manca d'entrada de recursos en les arques municipals.

 

  1. Instar al govern municipal que, mitjançant informe previ del Consell municipal de Comunicació, inserti les informacions, anuncis o publicitat d'activitats municipals en base a un tracte igualitari dels diferents mitjans privats de Comunicació, la seva distribució, tiratge, implantació, i que prioritzi la veracitat en les informacions que publiquen, el respecte a les persones i a les institucions, potenciant al mateix temps el butlletí d'informació municipal existent.