dilluns, 25 de febrer de 2013

CiU PREGUNTA

El ROM, Reglament Orgànic Municipal, estableix d'una forma expressa, que en totes les sessions ordinàries dels plens municipals, hi haurà un punt de l'ordre del dia destinat a Precs i Preguntes, a fi que els regidors de l'oposició puguin adreçar-se al govern als efectes de fer-hi precs, preguntes, demanar aclariments, etc. també disposa que les preguntes o precs en qüestió seran contestats degudament en la següent sessió ordinària que, en principi, és la del mes següent. Això, que ha estat la pràctica habitual en tots els governs, s'ha conculcat flagrantment en la present legislatura, ja que, com també preveu de forma excepcional la mateixa norma, els regidors del govern poden contestar en el mateix acte.
 
És evident que l'esprit del ROM el que preveu és que per part del govern es pugui documentar degudament i així contestar amb tots els pels i senyals la pregunta efectuada. Però, el govern actual format pel PSC-PSOE, ICV i VdP-siP, lluny de cercar la transparència i la informació correcta del que fan o desfan, prefereixen sempre contestar en el mateix ple. I això els permet, per una banda, ser els últims en intervenir, (que ho deuen considerar molt important), i per una altra, no respondre de forma adequada, fer-ho atacant i sense dades,sense donar detalls de la seva resposta i, en definitiva, treure's del damunt qualsevol qüestió que li pugui resultar incòmoda.
 
a la vista d'aquesta manca absoluta de rigor i de respecte, des del Grup municipal de CiU, amparant-nos també en el mateix text legal, hem decidit optar per fer totes les nostres preguntes o precs per escrit amb l'exigència que les respostes també han de ser per escrit i en un termini no superior a trenta dies. Així, cada divendres previ al ple ordinari presentarem les nostres preguntes per escrit a fi que siguin contestades, també per escrit, just abans del plenari del mes següent. Esperem que aquesta sigui la manera d'obtenir una informació més acurada sobre els diversos temes que preocupen a la població.
 
Reprodueixo a continuació les preguntes que hem formulat aquest mes, de les que hauran de donar deguda resposta abans del plenari de març:
 

 

1.     En quin punt es troben les negociacions amb els representants dels treballadors de l'Ajuntament i amb els Delegats del personal funcionari respecte de la subscripció d'un nou Conveni Col·lectiu i Pacte de Funcionaris, tenint en compte que actualment no n'hi ha cap en vigor per trobar-se denunciat per totes les parts el darrer subscrit l'any 2006?

 

2.     Considerant que fa aproximadament un any es va detectar un nivell d'absentisme laboral en el cos de la Policia Local d'un 30%, s'ha pogut acabar i de quina manera amb aquest absentisme? Quin és el nivell d'absentisme actual?

 

3.     Quin fou el cost exacte que va haver d'abonar l'ajuntament per l'acomiadament d'una Tècnic mig de l'àrea del DesOc i per l'amortització de la plaça?

 

4.     S'ha previst realitzar realment el trasllat del Jutjat de Pau a la planta baixa de l'edifici de la nova comisaria i ocupar la sala polivalent que hi ha? Quin cost exacte tindrà aquest trasllat i nova instal·lació? Per quina raó s'ha acordat fer aquest trasllat existint un ascensor que porta directament a l'actual Jutjat de Pau?

 

5.     En quan al vehicle de transport adaptat que s'havia adquirit per l'anterior govern municipal, per quina raó s'ha optat per deixar d'utilitzar-lo i disposar-ne? És cert que fou ofert a l'Ajuntament per part de l'empresa propietària del vehicle, no per catorze mil euros, com va manifestar en un plenari la regidora Carmen Cabeza, sino per vuit mil euros?

 

6.     És cert que actualment el transport adaptat el ve realitzant un Centre de dia de sabadell que no disposa de cap tipus de llicència per fer aquesta mena de transport?

 

7.     És cert que s'han interposat diverses denúncies contra l'ajuntament per aquest fet per part d'empreses del nostre poble que sí disposen de llicència per a fer aquest tipus de transport?

 

8.     Demanem s'ens lliuri còpia de la llicència sobre transport adaptat que té el Centre de dia que presta actualment aquest servei. Per quina raó no s'ha realitzat cap concurs per adjudicar el servei del transport adaptat?

 

9.     Per quina raó s'ha decidit optar per deixar la pantalla informativa existent al Parc de la Sardana en un autèntic estat d'abandó? Si no es vol utilitzar, per quina raó no s'acorda retirar-la? S'utilitzen les diverses pantalles informatives existents en les diferents dependències municipals??

 

10.                    Quants agents, caporals o sergent han marxat cap a altres cossos de Policia en el darrer any i mig, per quina raó i quants s'en han incorporat de nous substituïnt-los?

 

11.                    Considerant que des de fa un any i mig es manifesta en els plens municipals per part de la Regidora Mª Marcuello que la conexió elèctrica a l'antiga caseta de la Creu Roja està pràcticament apunt, per quina raó encara no s'ha realitzat la conexió impedint que l'associació de voluntaris de Protecció civil s'hi pugui instal·lar definitivament en cumpliment del conveni de cessió de l'espai?

 

12.                    Per quina raó no s'ha tornat a repetir el Projecte Ajuntament Jove portat a terme amb els alumnes de tercer d'ESO de la nostra població?

 

13.                    Quines són les conclussions de la Comissió Tècnica sobre el conflicte del Barri de l'avinguda Diagonal? Demanem s'ens doni trasllat del treball realitzat.

 

14.                    A quines partides es destinaran i per a cubrir quines despeses o inversions els més de cent quaranta mil euros provinents de la Diputació de Barcelona per al nostre Ajuntament i per als anys 2012 i 2013?

 

15.                    Existeix algun Pla de govern per a l'actual legislatura 2011-2015? Si n'hi ha, sol·licitem s'ens doni trasllat del mateix.

 

16.                    Quins retocs o arranjaments es pensen portar a terme en el carril bici de Palau-solità i Plegamans?

 

17.                    Considerant que el dia 27 de febrer finalitza el termini per sol·licitar les subvencions del Pla Únic d'Obres i serveis de Catalunya, PUOSC, per als anys 2013-2015, per a quines inversions, obres o serveis s'ha decidit demanar les subvencions en qüestió?

 

18.                    Quines mesures més immediates es pensen portar a terme per tal de paliar les deficiències en el compliment del contracte per a la recollida d'escombraries, que reflexa l'Auditoria realitzada per la Diputació de Barcelona?

 

19.                    Quin import de diners s'ha destinat a assessorament jurídic urbanístic durant l'any 2012 amb els bufets de Salvador Milà I Dolors clavell per tots els conceptes inclosos els derivats d'intervencions en processos judicials?

 

20. Quin import de diners s'ha destinat a l'advocat Bartomeu Martínez durant l'any 2012 perquè assessori només a l'equip de govern i quines tasques concretes a portat a terme el lletrat en qüestió?

 

divendres, 22 de febrer de 2013

MÉS DE TRENTA MIL VISITES AL BLOG!

El que, cap a mitjans de l'anterior legislatura, va començar com una curiosa manera de comunicar-me amb la gent del poble, com una forma d'informar als ciutadans de Palau-solità i Plegamans sobre el que s'estava fent i treballant a les meves àrees de competència com a Regidor de Governació, Comunicació i Joventut, a banda de publicitar la feina feta també per la resta del Govern municipal, és ara, quan CiU es troba exercint el lideratge de l'Oposició al consistori, quan ha adquirit major relevància i força, consolidant-se com un lloc de reflexió sobre tots els aspectes referits a la política local.
 
Poc m'imaginava jo quan vaig començar a escriure en aquest blog que el mateix es convertiria en un autèntic punt de referència al municipi. Un lloc web que aquesta mateixa setmana ha superat els trenta mil visitants i que, darrerament, ha assolit una mitjana de 1400 visites al mes.
 
Estic content d'observar com, malgrat no sempre l'oposició pot estar present als mitjans de comunicació, si més no, amb la mateixa força que sí ho permet el fet d'estar al govern, al menys, s'ha evidenciat i consolidat com un lloc al que els ciutadans del nostre poble acudeixen, no només per saber el que es fa, que això ja ho coneix pels mitjans habituals, sino per obtenir una visió crítica o diferent del que es cou a nivell polític a Palau-solità i Plegamans.
 
La gent té necessitat no només de saber què fa el govern, que també, sino de conèixer tots els punts de vista al respecte. Vol saber les raons, per exemple, del per què es desfan coses perfectament construïdes i executades durant l'anterior legislatura. La gent necessita saber que hi ha qui controla d'aprop al govern per tal que aquest faci la seva feina, i si no la fa, que hi hagi qui ho denunciï públicament.
 
M'alegro que aquest blog hagi esdevingut tot això, i un referent per als nostres conciutadans. M'alegro que l'esprit crític també sigui exercit per la ciutadania, un cop coneguts els diversos punts de vista. I, sobretot, agraeixo molt sincerament a tothom qui visita aquest blog, que l'hagi fet seu, que comparteixi els escrits a les diferents xarxes socials, i que, en definitiva, que s'hagi convertit en gairebé imprescindible per als qui necessiten conèixer la nostra realitat política actual.
 
Moltes gràcies a tots!
 

dimarts, 19 de febrer de 2013

ÉS AIXÒ CORRUPCIÓ?

EXTRACTE DEL BOP (BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA) DEL DIA 19 DE NOVEMBRE DE 2012. Pocs dies abans de la seva imputació pel cas Mercuri:

 

Segon.- ACORDAR que l'Il・lm. Sr. MANUEL BUSTOS GARRIDO, Diputat adjunt de la Vicepresidencia cinquena,

exerceixi el seu carrec amb dedicacio exclusiva, amb efectes del dia 1 de novembre de 2012, percebent a aquests

efectes una retribucio mensual, en concepte de sou, de 5.967,60 euros, a rao de catorze mensualitats a l'any, aixi com

donar-lo d'alta en el regim general de la Seguretat Social, per exercir les competencies delegades als Diputats adjunts a

la Vicepresidencia cinquena, aprovades per aquesta Presidencia, mitjançant decret 4477/2012, de 31 de maig, i publicat

en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 6 de juny de 2012. En conseqüència, DEIXAR SENSE

EFECTES en tota la seva extensio l'apartat tercer de la part dispositiva del Decret d'aquesta Presidencia 7391/11, de 26

de juliol.

 

Durant el mandat municipal 2007/2011 l'actual Alcaldessa de Palau-solità i Plegamans, al ser enviada a l'Oposició per a no obrir boca durant quatre anys, rep exactament el mateix tracte i sou de la Diputació de Barcelona.

 

La meva pregunta; això no és corrupció ??

 

No, perquè és perfectament legal. Però, és moralment acceptable?

 

dilluns, 18 de febrer de 2013

QUIN ENVOLIC!

No m'esperava pas que, des del govern municipal es manifestés tant nerviosisme arran del post precedent sobre el tema de l'ubicació dels nostres comerciants durant la celebració de la propera edició del Mercat Medieval els dies 4 i 5 de maig vinents. ara, fins i tot, sembla que estant provocant, d'una forma subtil, que es presentin instàncies demanant l'emplaçament a l'esplanada de can Linares. Per cert, un lloc aquest construït i arranjat durant l'anterior mandat i que, efectivament, necessita iniciatives per anar-lo consolidant.
 
No pensava pas que una qüestió com aquesta generés tanta preocupació. I no és pel tema, poc transcendent, de si hi ha qui diu que posaria els diners per tal que els comerciants es poguessin ubicar a l'Avinguda Catalunya i tallar la carretera com es feia abans. La qüestió és l'obsessió del govern de voler fer el contrari que feiem nosaltres. I és que, ni és cert que el cost sigui el de cinc mil euros, i potser el comerciant esmentat el que va voler és provocar el dubte o qui sap què.
 
Ara, mouran cel i terra per fer veure que els comerciants prefereixen la seva opció, la de l'Ajuntament, i no la de el tall de la carretera. Faran que es presentin instàncies per demostrar-ho. La veritat sobre la reunió que us vaig comentar, és la que és. I allà ningú es va mostrar a favor de tornar a l'esplanada de can Linares; o al menys, en el format de l'any passat, amb grans espais sense res entre la fira en sí del castell i l'esplanada on éren els comerços del poble.
 
Segur que també hi haurà instàncies, o intent de presentar-les demanant l'avinguda Catalunya. Només ens ensenyaran les altres. Però, dels que demanen can Linares, caldrà també comprovar quants d'ells acaben anant i participant del Mercat Medieval.
 
Penso que tot cal negociar-ho, parlar-ne, consensuar propostes, saber cadascú on està disposat a arribar. Anar pel món amb aquesta mena d'imposicions no porta mai a bon fi.
 
Tenim encara força temps per davant per solventar adequadament tot això. I estic segur, molt segur, que en l'ànim del Regidor Miquel Rovira està el solventar-ho d'una forma satisfactòria per a tothom. Una altra cosa és que pugui fer el que ell com a regidor pretén portar a terme.
 

dijous, 14 de febrer de 2013

MALESTAR ENTRE ELS COMERCIANTS PER LA UBICACIÓ DEL MERCAT MEDIEVAL

Doncs sí. Ja tornem a trobar-nos davant l'organització d'una nova edició del Mercat Medieval de Palau-solità i Plegamans, i també amb un nou intent de seguir desfent.
 
I no és que vulgui ser pesat amb això del desfer de l'actual govern. Em limito a constatar el que hi ha, i per tant, lamentar profundament que això sigui així i no d'una altra manera.
 
No cal que us recordi de com de consolidat va quedar el Mercat Medieval al nostre poble durant l'anterior mandat. I no ja només per la ubicació del mateix, agafant l'entorn del Castell de Plegamans i tota la baixada, ocupant amb els comerços del municipi la zona de l'avinguda Catalunya en la que es tallava el trànsit i s'aconseguia que els nostres comerciants, per primera vegada obtinguessin un rendiment participant activament d'aquest esdeveniment.
 
L'any passat, l'actual govern va voler ubicar les parades dels nostres comerciants a la nova esplanada de la zona de can Linares, amb un veritable fracaç de l'iniciativa, provocant que molts dels nostres botiguers avisessin que, de seguir així, no participarien en futures edicions.
 
Dimarts passat va tenir lloc la primera reunió de tots els comerciants interessats en participar en la fira medieval d'enguany amb els responsables municipals. La idea del govern era clara: cal evitar com sigui tornar a ocupar l'Avinguda Catalunya, doncs això denotaria l'èxit de la iniciativa del govern anterior. I, amb l'objectiu de convencer als comerciants presents a la reunió, van empatollar-se que el tall de la carretera comportava una despesa, impossible d'assumir pel consistori, de prop de cinc mil euros; amb la qual cosa es pretenia evitar qualsevol temptació de reivindicar la tornada a l'avinguda Catalunya. Però, oh, sorpresa! Resulta que un dels comerciants va posar els diners damunt la taula a fi que no hi hagués excusa al respecte. Resulta que cap dels comerciants presents estava a favor de l'ubicació a l'esplanada de can Linares, i que els responsables municipals s'erigien en representants dels comerciants que estaven en contra del tall de la carretera.
 
a partir d'aquí, sí que ja no van saber com justificar la negativa a tornar a ocupar l'Avinguda Catalunya. L'Ajuntament no podia entendre de cap manera com ningú dels allà presents avalava les seves pretensions de fer-los estar a la zona de can Linares que, a sobre de provocar una minva important d'ingressos, els hi volen fer estar fins a les dotze de la nit!
 
Sembla que el mercat Medieval tindrà lloc el cap de setmana del 4 i 5 de maig. Una altra cosa és si els nostres comerciants hi voldran ser en cas de mantenir-se en l'obsessió del govern d'ubicar-los a l'esplanada de can Linares i no a l'Avinguda Catalunya. I pensar que tot és per fer el contrari que els d'abans! Quina pena i quina vergonya tot plegat!
 

dilluns, 11 de febrer de 2013

GIREM'HO TOT QUE SEMBLI QUE TREBALLEM

Aviat la llista del que l'actual govern es dedica a desfer començarà a ser ja important.
 
vam començar amb l'àrea d'atenció ciutadana del propi ajuntament al voler fer veure que s'havia optat per posar l'entrada a l'edifici pel darrera. Aleshores, van tancar la porta d'accés a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, OAC, i van decidir fer entrar a la gent per la porta principal del consistori, això sí, organitzant-los una excursió per tot l'interior que, finalment, els manaria al lloc desitjat on podrien presentar la seva instància o fer la consulta pertinent.
 
Després va venir el desmuntatge del carril bici, retirant els cautxús i així anar provocant el seu deteriorament i ocupació amb vehicles motoritzats, tot i que ara sembla que s'en comencen a adonar de l'error comès i només proposaran determinats canvis de recorregut.
 
Van seguir desmuntant la Policia Local i tota la seva organització interna, van desaparèixer les unitats especialitzades, es van desprendre del vehicle tot-terreny amb el que es podia accedir a zones fins aleshores inaccessibles. Van estar a punt de desmantellar l'unitat de mobilitat segura amb el que tants èxits s'havien aconseguit en matèria d'Educació viària, però finalment s'ho van repensar i mantenen una mínima estructura. La vigilància al carrer pel que fa a disciplina viària ha desaparegut del tot i tornem a ser model del càos i l'incivisme més absolut.
 
Van retirar les magnòlies de la Plaça de la Vila, encara no sabem per quina extranya raó substituïnt-les per unes jardineres d'una més que dubtosa estètica i utilitat.
 
La pantalla informativa instal·lada a la Plaça de la Sardana no només ha deixat de funcionar, sino que la mantenen amb un estat absolut d'abandó només per evidenciar que això no ho van posar ells. deuen esperar que tornem perquè la tornem a posar en marxa!
 
El Jutjat de Pau no els agrada a la planta superior de la nova comisaria i, malgrat l'existència d'un ascensor, volen traslladar-lo a la sala polivalent existent a la planta baixa.
 
Una persona contractada durant l'anterior legislatura i subvencionat el seu salari pel Consell Comarcal, en qualitat de Tècnic mig de l'àrea d'Ocupació i desenvolupament econòmic, Desoc, l'acomiaden sense més i amortitzen la plaça restant encara pendents de conèixer quants diners ens ha costat al municipi aquest acomiadament.
 
Podria seguir. La darrera és que just s'inicien les obres perquè al nou edifici de Serveis Socials que l'anterior govern va construir, a causa de les infectes condicions en que el personal d'aquesta àrea es trobava a l'edifici del carrer Folch i Torres, per tal que la porta d'accés sigui pel carrer Anselm Claver i no pel carrer Cooperativa. O sigui, si es va decidir protegir la intimitat de les persones que acudeixen a serveis Socials amb problemàtiques molt variades però, que la seva presència requereix un grau important de discreció, ara les farem entrar per un carrer on les vegi tothom, només per l'obsessió malaltissa que aquella obra l'havia fet un govern que no els agradava.
 
Us imagineu quants diners deuen costar al poble totes aquestes bestieses? Doncs imagineu-vos també tot el que encara són capaços de desfer en els poc més de dos anys que resten de legislatura!
 

divendres, 8 de febrer de 2013

EL PLA DE GOVERN

A cada legislatura, a les poques setmanes o mesos d'inici del nou mandat, tot govern aprova i presenta públicament allò que porta per nom Pla de Govern. sí, un document, normalment en forma de llibret, que explica d'una forma detallada les previsions d'aquell govern per a tota la legislatura. Explica què farà i com durant els quatre anys de mandat que s'acaben d'iniciar.
 
Això, que és normal arreu, i que també ho era al nostre poble fins a la legislatura 2007/2011, no ho és en canvi per l'actual govern tripartit format pel PSC-PSOE, ICV-EUiA i la VdP-siP.
 
Va ser durant el mes d'octubre de 2007 quan fou presentat el darrer Pla de Govern municipal per aquella legislatura, el qual no només fou presentat públicament a la ciutadania en un acte a can Cortès, sino que fou degudament repartit a totes les llars del municipi. Si el rescateu, podreu comprovar, amb molt de goig dels que vam elaborar-lo, com es van cumplir pràcticament el 100% de les seves previsions.
 
En els plens municipals dels mesos d'octubre i novembre de 2011, des dels grups de l'oposició vam preguntar diverses vegades sobre el nou Pla de Govern, i vam obtenir com a resposta que estaven treballant per acabar-lo d'enllestir i que, pels volts de Nadal, (no van dir de quin any), ja tindriem notícies del mateix i seria degudament presentat.
 
La realitat és molt toçuda i, arribats al mes de febrer de 2013, encara no hi ha Pla de Govern.
 
Només amb aquest fet podem constatar allò que tant i tant repetim: Tenim un govern que no governa, que desfà enlloc de fer i que, si fa, és d'oposició a l'oposició. Un govern que no ha elaborat cap pla perquè no en té ni idea de què vol fer al nostre poble, ni com ni quan ho vol fer. Tenim un govern que, com diuen els castellans, "va a salto de mata, amb el aquí te pillo aquí te mato!. No us pensessiu que em fa massa il·lusió, des de l'oposició municipal explicar-vos tot això. el que a mi m'agradaria és disposar d'aquell full de ruta per, d'aquesta manera, poder fer el necesari control de la tasca del govern. Però, com que no hi ha pla, perquè no saben, i potser ni tan sols ho volen saber, què cal fer al municipi per millorar el benestar de tots nosaltres, doncs, anem passant fent el mínim imprescindible: tapant un forat aquí, arranjant aquella vorera allà..., i molt però que molt poca cosa més!
 
L'altre dia escoltava una informació relativa al nivell de transparència de la pàgina web municipal. En l'estudi que reflexava les conclusions a l'efecte, es deia, entre altres coses, que hi mancava informació sobre l'alcaldessa i els regidors, (recordo que durant l'anterior mandat hi havia un contacte amb l'alcaldessa i amb els regidors que ara ha desaparegut), que manca informació sobre els regidors de l'oposició, que no s'hi mostren els acords principals de les Juntes de Govern i d'altres òrgans col·legials, i sobretot, que no hi figurava el Pla de Govern municipal! Ni hi és ni hi serà perquè no l'han fet, perquè no tenen absolutament res planificat per aquesta legislatura. Perquè segueixen vivint de renda de l'obra executada per l'anterior govern, com per exemple allò que va deixar dibuixat el regidor Josep Maria Serravinyals de la nova façana del teatre o sobre les voreres de l'altra banda de la Rectoria a Santa Maria de Palau-solità amb els nous fanals, etc que ara han realitzat.
 
Tenim un govern que no governa, que segueix desfent, a excepció de tot allò que depèn del regidor Pedro Sánchez. Però, si els preguntem per la negociació del conveni col·lectiu amb els treballadors i funcionaris municipals, ens diuen, fa més d'un any, que estan molt avançades i que ben aviat tindrem notícies; si preguntem per la conexió elèctrica de l'antiga caseta de la Creu Roja per a la definitiva instal·lació de l'associació de voluntaris de Protecció civil, també diuen que els tècnics hi estan treballant, des de fa un any i mig, i que aviat podran disposar de l'equipament; si preguntem pel POUM, també fa un any i mig que està preparat per a ser aprovat....; i podriem seguir amb un llarg etcètera. Però, si no hi ha pla, ni previsió de res, ni objectius clars, és qüestió d'anar tirant, de qui dies passa anys empeny i, en definitiva, esperarem que d'aquí poc més de dos anys, la gent sabrà valorar adequadament la feina que aquest govern no ha fet, substituïnt-lo per un altre amb persones que de veritat tinguin ganes de treballar pel poble i servir els interessos dels seus ciutadans.
 

dimarts, 5 de febrer de 2013

NO TOCAVA

Divendres passat va tenir lloc a can Cortès, l'acte de lliurament dels premis del concurs d'aparadors que l'Associació de Comerciants del nostre poble i l'ajuntament organitzen cada any amb motiu de la campanya de Nadal.
 
A les nou del vespre els comerciants, amics i familiars es van donar cita a l'auditori de can Cortès. Salutació del president dels comerciants, Jordi bachs, actuació musical de piano i saxo a càrrec d'en Paulí Peña i l'Eva Navarro, amb una magistral interpretació de temes clàssics de diferents gèneres. Tot combinat amb imatges dels diferents aparadors concursants.
 
Després nou parlament d'en Jordi bachs explicant les novetats d'enguany, petit parlament del regidor de Comerç Miquel Rovira; i tot dins d'uns termes de correcció i cortesia propis d'un acte bàsicament protocolari i de reconeixement a la gran tasca i esforç d'un gran nombre de comerciants per tal d'atraure més clients al seus establiments i també, per fer brillar el Nadal al nostre poble d'una manera prou especial.
 
Però, quan va arribar el torn d'intervenció de l'alcaldessa, es va produir la que ja comença a ser una situació habitual en els seus discursos. arriba un moment en que la gent diu: a veure amb què ens sortirà avui. Ja que és força normal que trenqui tota norma de cortesia per parlar del primer que li passa pel cap. I, en aquest cas, va tocar discurs estripat contra el Partit Popular. en lloc de lloar la tasca dels nostres comerciants i encoratjar-los a seguir millorant perquè, en temps com els actuals, trobin fòrmules imaginatives de superació i millora dels seus negocis, va dedicar-se a fer un discurs anti PP, en contra de la retallada de la paga extraordinària dels funcionaris, animant als presents a emprendre accions contra el PP, i res d'aprovació de la tasca portada a terme pels comerciants ni de recolzament a les seves iniciatives.
 
Passa, que la gent queda perplexa, que no sap ni què dir ni com reaccionar. Arriba un moment en que tothom té interioritzat que els discursos de l'alcaldessa incorporen sortides de tò.....
 
Algú li hauria de fer veure que així no es va enlloc. sort que, a banda d'ella i el regidor Rovira, només hi vam anar dos regidors de CiU i el Miquel Truyols d'ERC. No sé què hagués passat si hi haguesin estat també representants del PP.
 
Molts es mostraven gairebé indignats. Però, sembla que com que ja és normal, haguem d'anar suportant aquests tipus d'intervencions. No crec que el nostre poble, la nostra gent, els nostres comerciants, es mereixin això.
 
Acabo però, felicitant als premiats com la botiga xulades, Finques Palau, el Traç, el propi Jorbachs o, els grans guanyadors de la nit la Ferreteria Estrada!
 
que seguiu mantenint aquestes ganes de superació i innovació que, de ben segur, faran que els vostres establiments així com el comerç palauenc s'en vegin beneficiats!
 

divendres, 1 de febrer de 2013

PLE DE GENER: SOBIRANIA, MANIFEST CONTRA TAXES JUDICIALS, NO A LA CENTRIFUGACIÓ DEL DÈFICIT, NO A LA LLEI WERT.....

    Una de les moltes coses de les que em sento orgullós, és la creació, durant l'anterior mandat amb el nou ROM que fou aprovat, de la Junta de Portaveus. Hi ha qui no li acabava de convencer. Però ahir, en un ple de més de quinze punts a l'ordre del dia, si no fos per un perfecte funcionament d'aquest òrgan, n'estic segur que el plenari s'hagués allargat, d'una forma farragosa i insoportable per als ciutadans, més enllà de la mitja nit.
 
D'el ple d'ahir, més enllà de qüestions de pur tràmit, com l'adaptació a la llei de les ordenances en matèria de llicències per activitats urbanístiques, el preu de les tarifes dels tàxis, l'aprovació d'un reglament de l'us de l'energia, tant pel clima com per la il·luminació en els espais públics municipals, l'aprovació definitiva de l'ordenança d'activitats inòqües amb risc d'incendis, l'adhesió a l'associació Àmbit B30 i moltes mocions de caire polític....; sí que vull destacar, per una banda la nova pujada de l'aigua que, després d'aquell augment que l'ajuntament decideix sense més repercutir en el ciutada, del 70% de la tarifa de l'aigua en alta aprovat el passat mes de setembre, ara es torna a repercutir un nou increment acordat per ATLL d'un 13% més el 3,5% de l'IPC. Per tant, molt parlar de polítiques socials, però l'ajuntament, repercuteix els increments totalment al ciutadà i no cerca mecanismes de compensació, assumint, ni que sigui en part, algun dels increments, com sí fan d'altres ajuntaments del nostre entorn. Així doncs, en poc més de tres mesos, l'ajuntament ha acordat repercutir en tots nosaltres un increment superior al 80% del preu de l'aigua.
 
I per altra banda, respecte de les mocions presentades per CiU, destaca la Declaració de Sobirania de catalunya que va aprovar el Parlament català el passat 23 de gener. Amb vuit vots a favor de CiU, ICV i ERC, sis abstencions dels socialistes i de la Veu i dos vots contraris del PP, el nostre poble, com també ho va fer en la Declaració d'Independència del passat mes de setembre, s'afegeix al clamor popular perquè aquest país, d'una forma lliure i escrupulosament democràtica, pugui anar fent camí cap a la seva plenitud nacional. La nostra moció en contra de la centrifugació del dèficit de l'estat espanyol cap a Catalunya, va obtenir el suport del PSC, ICV i ERC. El manifest que CiU va presentar en contra de les taxes judicials del ministre Gallardón, també va obtenir el suport de tots els grups a excepció del PP. També CiU havia presentat una moció en favor del model lingüístic a l'Ensenyament que, havent-la treballat amb els altres grups municipals que també n'havien presentat en aquest sentit, es va convertir en una de sola defensant el model lingüístic i demanant la retirada del projecte de llei d'Educació del ministre Wert. Tothom hi va donar suport a excepció del PP.
 
Algun dia, algú s'hauria d'esforçar en explicar-me la raó per la qual el regidor Juan Carlos Tinoco de la Veu, s'absté sistemàticament en tot allò que té un sentit nacionalista, independentista o similar, afirmant que ell pertany a un grup només del poble que, segons sembla no respon a cap mena d'ideologia. Però, sense tractar-se de qüestions del poble, sí que es posiciona clarament, per exemple, en contra de les taxes judicials, la llei Wert, l'euro per recepta, l'abortament i el que calgui. Però, si es tracta d'entrar a formar part de l'AMI, fer la Declaració de municipi lliure o aprovar la declaració de sobirania, es veu que això no va amb ell. Que és que no afecta això als ciutadans de Palau? Que és que aquell grup té un tarannà similar a C'S? Si són partidaris d'Una Grande y Libre, que ho diguin i que no es vagin escaquejant d'aquesta manera de pronunciar-se sobre qüestions tant importants en aquests moments històrics que estem vivint.
 
Finalment, va cridar l'atenció la presència entre el públic dels responsables de l'Associació de veïns dels Pins de can Riera. Van venir només per manifestar que ja feia mesos i mesos que estaven demanant una entrevista amb la regidora Marcuello i que no aconseguien resposta. ella va dir que, com que no té plena dedicació, té una agenda molt plena però que ara ja quedarien definitivament. L'alcaldessa, va aprofitar l'ocasió per ridiculitzar a la regidora Marcuello afirmant que desconeixia que estaven demanant aquella entrevista i que això no podia tornar a passar! I és que, no es pot anar presumint de no tenir plena dedicació i en realitat, no poder destinar hores al servei públic pel qual has optat. Si t'hi pots dedicar ho fas, i si no, deixa-ho que els ciutadans no estan per històries i el que volen són respostes àgils i compromisos clars!