dimecres, 7 d’abril de 2021

EL RÈGIM ECONÒMIC MATRIMONIAL

 

Tot allò que fa referència a la o les relacions econòmiques existents en el sí d'un matrimoni, també és objecte de regulació legal, com gairebé tot, en el món que ens envolta.

 

Quan una parella, home-dona, s'uneix en matrimoni;  aquí cal excloure les parelles de fet;  inicia a partir d'aquell moment una relació també econòmica, que serà diferent segons el lloc de l'estat on es casi, segons la procedència o origen dels que es casen, o, segons la seva pròpia voluntat.

 

Tots hem sentit dir allò de "a Catalunya hi ha separació de béns". Què vol dir això?

Doncs, que al nostre país, el règim econòmic del matrimoni és el de separació de béns;  la qual cosa significa que cada membre de la parella és únic propietari del seu patrimoni, és a dir:  del seu cotxe, pis, acció o part del compte bancari proporcional al nombre de titulars que tingui el mateix.  I que, per tant, ja sigui, abans, durant o després del matrimoni, ell o ella serà sempre titular d'allò que, dit en altres paraules, va a nom seu.

 

Aquest règim de separació de béns, fa molt senzilles les relacions econòmiques entre cònjuges, dóna llibertat a cadascú a disposar lliurement del seu patrimoni, i garanteix que aquest no es dispersi d'una forma excessiva. Evidentment, també pot comportar injustícies, com passa en tantes ocasions, quan un dels membres de la parella ostenta un patrimoni immens, i en canvi, l'altre no té pràcticament res.

 

També a Catalunya, existeix, com a institució provinent del dret romà, les capitulacions matrimonials:  que són aquells actes o contractes atorgats davant notari, pels quals ambdós membres de la parella, pacten de forma expressa com es regularan en el futur les seves relacions econòmiques i patrimonials, i com es farà la partició o liquidació en el moment de la dissolució de la societat conjugal.  Així, les capitulacions en qüestió, vénen a reduir les possibles injustícies abans esmentades; però sempre que hi hagi acord entre les parts.

 

Finalment, cal dir, que el règim econòmic de separació de béns és el vigent a Catalunya, sempre que en el moment de contraure matrimoni no es manifesti expressament una altra cosa, és a dir, que es vulguin sotmetre a un dels altres règims existents a l'estat espanyol, com són el de guanys -gananciales- i o el de participació, que ja seran objecte de comentari en una altra ocasió.

 

 

Jaume Oliveras Malla.  Advocat.