dimecres, 29 de febrer de 2012

UNIÓ DE PALAU ES RENOVA

UNIÓ DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS RENOVA CÀRRECS I RESPONSABILITATSAhir va tenir lloc la celebració de la preceptiva assemblea de tots els militants d'UDC a Palau-solità i Plegamans, prèvia al 35 Congrés Nacional que ha de tenir lloc els propers dies 12 i 13 de maig a Sitges.Després de quatre anys de presidència de l'Ivan Costa, Regidor de govern al poble durant l'anterior legislatura i ara responsable de les Relacions institucionals amb el Parlament de Catalunya des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, fou elegida per unanimitat com a presidenta a la Sra. Lídia Caparrós Blanch.La resta d'Executiva local la integren els Srs. Ivan Costa com a Vicepresident, Amadeu Costa com a Secretari, els Regidors Jaume Oliveras i Josep Maria Serraviñals com a membres nats i com a vocals la Sra. Olga Clemente i Jordi Serraviñals. També com a representant de la Unió de Joves del poble s'incorpora a l'Executiva en Daniel Serrano.D'altra banda, ha estat nomenat conseller Nacional en representació de Palau-solità i Plegamans al Sr. Ivan Costa, compromisari al proper Congrés Nacional al sr. Amadeu Costa, essent també compromissaris, per la seva actual condició de consellers nacionals, els Srs. Jaume Oliveras i Josep Maria Serraviñals.Finalment, ha estat escollit en Daniel Serrano com a Secretari de Comunicació de la Intercomarcal Barcelona Comarques de la Unió de Joves i l'Ariadna Cervià serà la representant del Vallès Occidental a aquesta Intercomarcal.L'esprit de renovació, de motivació per treballar des d'Unió pels interessos de Palau-solità i Plegamans, és el que ha guiat els nomenaments esmentats, iniciant les seves noves responsabilitats amb tota l'ambició per tal de seguir creixent en militants i implantació d'aquest partit al nostre poble.

dimarts, 28 de febrer de 2012

QUÈ DIU QUE QUÈ DE LA POLICIA?

A la pàgina web de l'ajuntament figura la següent notícia:

"La Policia Local de Palau-solità i Plegamans ha estat seleccionada per la Subdirecció de Coordinació de la Policia de Catalunya com una de les cinc policies locals del país on es farà la prova pilot del nou programari informàtic de gestió i suport als processos de les policies locals (denominat SIPCAT).

Aquest nou programari permetrà unificar els sistemes informàtics de totes les policies locals de Catalunya que estiguin ja integrades a la xarxa RESCAT, que és un sistema de comunicacions de tecnologia digital, destinat a cobrir les necessitats de comunicacions dels serveis d’emergència i seguretat de la Generalitat de Catalunya i de les administracions locals. El segon requisit per als ajuntaments seleccionats és que hagin signat el conveni de cessió d’ús del SIPCAT entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament, que en el cas de Palau-solità i Plegamans es va signar el 15 d’abril de 2011.

La utilització del nou programari permetrà la coordinació de tota la informació i la millora de la gestió diària de les policies locals amb l’objectiu de reforçar l’atenció ciutadana i millorar els serveis que s’ofereixen al municipi. A més, en un futur planteja moltes opcions de millora de la coordinació entre els diferents cossos policials i d’emergències.

La prova pilot es realitzarà durant el mes de març i abril i, a més de Palau-solità i Plegamans, participaran les policies locals de Sant Boi de Llobregat, Platja d’Aro, Cerdanyola del Vallès i Mollet del Vallès".

I tant que sí!
Aquesta notícia, sota el títol de: LA GENERALITAT SELECCIONA LA POLICIA LOCAL DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS PER FER LA PROVA PILOT PEL SEU NOU PROGRAMARI INFORMÀTIC, ja no és notícia. Ho va ser el 15 d'abril de 2011 quan vam signar el conveni de col·laboració amb el Departament d'Interior de la Generalitat, i a aquests efectes va venir el Conseller Felip Puig. Només cal que acudiu a la nota de premsa penjada en aquest mateix blog el dia en qüestió per constatar la realitat dels fets.

Com que l'actual govern no governa, ni pren decisions importants sobre res, més enllà de protestar i protestar via mocions i populismes barats, viu de renda. Però, viure de renda no significa que es puguin atribuir mèrits que no els corresponen. I és que, durant l'anterior legislatura vam dedicar-nos de ple, dins la tasca de modernització de la Policia Local, a posar al dia tota la seva estructura i organització; i, entre d'altres coses, figurava la nova instal·lació d'un nou programa informàtic de gestió de la policia que, tot i haver estat degudament pressupostat durant l'any 2010 i 2011, vam aconseguir que la conselleria d'en Felip Puig ens triés com a model per fer la prova pilot que ara diu que faran durant els mesos de març i abril, i per això ens van instal·lar de forma gratuïta tots els terminals i programa informàtic als nostres equips.

Fa ja un any que Palau-solità i Plegamans es troba integrat en el sistema general d'emergències de Catalunya.

si ara han descobert els seus avantatges, m'en alegro. Si ara s'adonen de totes les mentides que van deixar anar amb el tema policial, perfecte. si mica en mica van veient que han heredat una policia i unes instal·lacions de les més modernes, eficaces i motivades del país, em satisfà gratament. Si poc a poc veuen que allò de quedar-se per raons reivindicatives amb un o dos efectius per torn, benvinguts al mon real. Ara només els resta descobrir que el vehicle no logotipat també te una gran utilitat, tot i que, a la vista de les manifestacions de la sra. Marcuello en el darrer ple dient que "com que ara ja el coneixia tothom, ja no podia servir amb la mateixa eficàcia". Però, és clar, si el seu desorbitat grau d'irresponsabilitat els va portar a fotografiar-lo i publicar-ho en els seus mitjans perquè tothom el conegués, ara per què es queixen.

al final aterraran en el món real, i podran apreciar de veritat el canvi observat en aquesta policia malgrat els esforços de desconstrucció perpetrats fins ara!

dilluns, 27 de febrer de 2012

MOLTES MOCIONS PER FER SOROLL, PERÒ BEN POCA FEINA

CiU lamenta que l’equip de govern estigui més preocupat en fer soroll que a debatre temes importants pel pobleEl Grup Municipal de Convergència i Unió a Palau-solità i Plegamans lamenta que l’equip de govern estigui més preocupat en presentar mocions per fer soroll populista que debatre temes que afecten directament al municipi. En el ple del passat dijous, dels tretze punts de l’ordre del dia, només dos feien referència a temes que afecten al poble.Una moció presentada per CiU per reclamar que no s’apugi l’IBI, que va ser aprovada amb els vots de tots els partits amb l’abstenció del PP, i una moció proposada pel consell escolar donant suport al projecte d’Institut-escola per a Can Periquet van ser les dues úniques mocions que feien referència a temes relatius al nostre poble. La resta, tot eren mocions externes per demostrar que l’equip de govern està en contra de tot i que la única funció que tenen és la de fer oposició dins el govern.Des de CiU també es vol posar de manifest que l’equip de govern ha presentat una moció reclamant els diners que la Generalitat deu als Ajuntaments, mentre que l’octubre de 2010 ja es va presentar una moció semblant per l’anterior equip de gover. En aquella ocasió hi havia un deute de més de 4 milions d’euros i van votar-hi en contra. Ara, el deute és de dos milions d’euros repartits en diverses administracions. Aquest fet només demostra que els partits que conformen l’equip de govern estan més preocupats per fer oposició a l’actual govern de la Generalitat presentant mocions populistes i sense cap tipus de criteri, que no pas, aportar solucions i mesures que afavoreixin els interessos dels ciutadans i ciutadanes de Palau-solità i Plegamans.

divendres, 24 de febrer de 2012

MOCIÓ PRESENTADA PER CiU, I APROVADA PER LA MAJORIA DE GRUPS MUNICIPALS, PER TAL QUE L'IBI NO PUGI AL NOSTRE POBLE

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS


El passat 31 de Desembre, i en el BOE nº 315 s’hi va publicar el Reial Decret 20/2011, sobre Mesures Urgents en Matèria Pressupostària, Tributària i Financera, per corregir el dèficit públic.

Aquest Reial Decret recull una mesura que incrementa la pressió fiscal sobre els ciutadans, en concret preveu un augment de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) , segons el següent escalat:

-Per Municipis amb Revisió Cadastral abans de 2004 , increment del 10 %
-Per Municipis amb Revisió Cadastral entre 2004 i 2006, increment del 6%
-Per Municipis amb Revisió Cadastral entre 2006 i 2010 , increment del 0 %
-Per Municipis amb Revisió Cadastral posterior a 2010, increment del 4 %

Vista l’anterior exposició, en el cas del nostre Municipi , amb el Cadastre revisat al 2.004, l’increment es situa en un 6 %.

El Grup Municipal de Convergència i Unió, presenta aquesta proposta d’acord, recollint les manifestacions que en aquest sentit han fet la Federació Catalana de Municipis, conjuntament amb l’Associació Catalana de Municipis, i tanmateix una representació de la nostra ciutadania, segons es manifesta per part de l’actual Govern Municipal, a la vista dels escrits que, segons ens informen, s’han presentat al Registre de l’Ajuntament per part de les Associacions de Veïns de la nostra Vila.

En conseqüència, manifestem que aquesta pujada de l’Impost de Béns Immobles, ha estat una decisió a la que s’ha vist abocada el Govern de l’estat espanyol, per una banda, per així donar compliment al mandat de la Unió Europea sobre el déficit de les administracions estatals, i per una altra, per dotar de liquidesa a les administracions locals, doncs es troben inmerses en un procés de deute, del tot inassumible, si no es prenen mesures extraordinàries com aquesta. Però, que, en cap cas, pot ser una mesura econòmica amb voluntat de substituir les mesures estructurals que els Ens locals necessiten, que sí que tindrien la seva raó de ser en la creació d’un model de finançament propi i definitiu que no estigui subjecte a mesures conjunturals.

I així mateix considerem que aquest increment de l’IBI només és una solució pressupostària conjuntural que no soluciona el problema de l’infrafinançament local sinó que a més afegeix un factor d’incertesa en les finances locals i per suposat aquestes mesures en cap cas garanteixen les partides pressupostàries dels Ajuntaments per l’exercici corrent, donat el seu caràcter temporal.

Les mesures adoptades suposen, en definitiva, una reducció de l’autonomia dels municipis, que perden la seva capacitat de modular un impost que, fins ara, els ajuntaments decidien a partir d’uns mínims i uns màxims que donava l’Estat, i que mantenen la seva vigència.

Considerem però, que el nostre Ajuntament compleix de forma escrupulosa amb la legislació vigent sobre morositat, i que, per tant, no li resulta ni molt menys imprescindible la pujada del impost municipal sobre béns immobles, que només perjudica als nostres ciutadans; és la raó per la qual, en ús de les competències municipals, cal que l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans procedeixi a prendre les mesures necessàries per tal que la pujada acordada no sigui de total aplicació al nostre municipi; essent necessària la seva nova aprovació, exposició pública i publicació definitiva, si així es requereix legal i tècnicament.


Per tot això, sol•licitem al ple, l’aprovació dels següents acords:


Primer.- Manifestar la nostra disconformitat respecte a l’increment aprovat per part del govern de l’Estat de l’Impost de Béns Immobles, que en cap cas pot substituir mesures estructurals que els ens locals necessiten i que només és una solució pressupostària conjuntural i temporal.

Segon._- Remetre el present acord a la ORGT de la Diputació de Barcelona, amb qui aquesta corporació local té delegada la gestió tributària per acord plenari, a fi i efecte de que emeti informe sobre la possibilitat de revisar el coeficient aplicable de l’impost en aquestes dates en relació amb allò que s’estipula a l’article 75 de la Llei d’Hisendes Locals i el nou Reial Decret 20/2011, sobre Mesures Urgents en Matèria Pressupostària, Tributària i Financera, per corregir el dèficit públic.

Tercer.- De ser favorable l’informe de la Diputació de Barcelona en relació a allò acordat en aquest punt, Que l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans s’obliga a modificar el tipus de gravàmen del Impost municipal sobre Béns Immobles de tal manera que el coeficient aplicable baixi el que correspongui, de forma que aquesta modificació comporti que aquest impost no s’incrementi més enllà del que es va preveure i aprovar, tant en les Ordenances Fiscals per al 2012 com en el Pressupost municipal per al 2012; fent, per tant, que l’increment sigui exclussivament l’aprovat per aquest consistori.

Quart.- Fer trasllat de l’aprovació d’aquesta moció al Conseller d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, així com a l’Administració de l’Estat en els seus Ministeris d’Hisenda i Economia i Competitivitat.

Cinquè.- Informar a la major brevetat possible, a la ciutadania de Palau-solità i Plegamans d’aquest acord i les avantatges fiscals que això suposarà per al nostre municipi.

Palau-solità i Plegamans, 15 de febrer de 2012.


Grup Municipal de Convergència i Unió.

dijous, 23 de febrer de 2012

COMUNICAT DE CiU DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS A LA COMUNITAT EDUCATIVA DE CAN PERIQUET

Benvolguts,

La Federació de Convergència i Unió de Palau-solità i Plegamans vol manifestar el suport a mares, pares, alumnes i mestres de l’Escola de Can Periquet.

Des del primer moment, aquesta agrupació política local ha treballat per la preservació de l’Escola i ha defensat un model que doni continuitat al centre, sobretot centrat en la proposta de fer-ne un Institut-Escola.

En resposta a la vostra petició de posicionament, confirmar que CiU de Palau-solità i Plegamans seguim estant a la vostra disposició per col·laborar amb vosaltres per aconseguir la continuitat de l’Escola, garantint la qualitat de l’ensenyament, en el marc d’aconseguir una solució a la problemática general de les Escoles i l’Institut al nostre poble. Així com facilitar, en la mesura del posible, com ja s’ha fet fins ara, la trobada amb els responsables del Departament d’Ensenyament a la Generalitat de Catalunya.

Amb aquest objectiu, seguirem treballant amb vosaltres mitjançant els nostres representants del grup municipal de CiU, amb qui ja s’ha concertat una trobada ben aviat.

Molt cordialment,Josep Vivancos i Tarragó – President CDC de Palau-solità i Plegamans

Ivan Costa i Laballos – President UDC de Palau-solità i Plegamans

MOCIÓ PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS PER A LA FUTURA ESCOLARITZACIÓ AL MUNICIPI I LA PROBLEMÀTICA DE L'ESCOLA DE CAN PERIQUET

“ PROPOSTA DE MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS CiU, PSC, PP, ICV-EUiA, ERC, I LA VEU DE Psip EN RECOLZAMENT DE LA PROPOSTA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL VERS L’ESCOLARITZACIÓ FUTURA DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Atesa l’actual situació de l’escolarització futura d’estudis de primària i secundària que té en aquest moment el municipi de Palau-solità i Plegamans, la comunitat educativa ha estat treballant i dedicant molts esforços per trobar solucions i crear propostes per presentar davant els Serveis Territorials d’Ensenyament .
Les fites que s’havien proposat aconseguir estaven focalitzades en l’absorció amb garanties de la matriculació d’ESO de l’IES Ramon Casas i Carbó, que ja pel proper curs 2012-2013 presenta un nombre elevat d’alumnat que el centre en les condicions actuals no pot acollir.
Alhora, pel que fa a la situació de l’educació primària, paradoxalment, el nombre d’alumnes resulta molt inferior a les places que poden ser ofertades
Davant aquesta situació, el Departament d’Ensenyament com a responsable competencial en matèria d’educació, va iniciar un estudi de viabilitat per intentar donar resposta a ambdues situacions.


Aquest estudi es concretava en un tancament progressiu del Ceip Can Periquet, el qual i després de diverses reunions i reivindicacions del col•lectiu educatiu, s’ha reconduït, amb el compromís de mantenir obertes les línies actuals.
Per donar resposta a ambdues situacions que afecten ,no tan sols als dos centres implicats, sinó que també a la resta de centres del municipi que pateixen en alguns casos mancances històriques, la comunitat educativa del Municipi va elevar a la Direcció Territorial d’Ensenyament la proposta de construcció d’un segon institut en la modalitat Institut-Escola pels avantatges que aquesta opció comporta:
- Donar solució a la massificació de l’IES Ramon Casas i Carbó i absorció de la matriculació dels futurs anys en educació secundària.
- Una reducció de costos pel que fa a la construcció d’infraestructures.
- La disponibilitat immediata per part de l’Ajuntament té del terreny adient per la seva construcció
- L’estalvi que generaria el manteniment posterior d’edificis públics.
- Una important reducció de despesa en personal ja que compartirien equip directiu i personal docent.
- Aconseguir un centre flexible per garantir la necessitat variable de places al municipi.
- La satisfacció social, atenent a la insistent demanda dels ciutadans a tenir un centre 3-16 al municipi.
Davant la negativa dels Serveis Territorials a aquesta proposta a curt i a mig termini, i havent traslladat la seva ferma decisió de no permetre la matriculació d’alumnes del P-3 pel proper curs 20012-2013 a Can Periquet, el Consell Escolar Municipal, recollint una proposta de pares i mares del Municipi i amb el recolzament de la resta de sectors representats en aquest Consell, ha sol•licitat l’opció d’escola cíclica per aquest centre com alternativa immediata, sense perdre de vista el projecte d’institut- escola.
La situació de l’IES s’ha reconduït amb el Departament d’Ensenyament acordant l’execució d’obres d’adaptació de les actuals aules per encabir l’alumnat d’ESO pels propers 4 cursos. Cal destacar en aquest sentit, l’esforç de mestres, pares i alumnes del centre.


Precisament , en reconeixement a aquest esforç i a les necessitats de les famílies dels actuals i futurs alumnes de primària, la totalitat dels grups municipals de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, recolzen el col•lectiu afectat i vetllen per la qualitat dels espais educatius i la continuïtat dels projectes ja endegats que tan bons resultant estan obtenint entre els nostres infants i adolescents.
Per tot això, es proposen al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya perquè consideri i accepti la construcció del centre educatiu Institut-Escola de Can Periquet als terrenys que l’ajuntament ja té disponibles.
Segon.- Fins que aquesta obra no s’inclogui als pressupostos corresponents i no sigui executada, que el Centre d’educació infantil i primària Can Periquet s’adapti a l’opció d’escola cíclica, permetent així la matriculació futura.

divendres, 17 de febrer de 2012

I ARA QUÈ?

Mireu, si hi ha quelcom sobre el que no m'agrada fer soroll, això és tot el que fa referència a la Policia i la Seguretat ciutadana en general. Però, és clar, que quan fas una mica de memòria i recordes com actuaven els representants dels socialistes i ICV davant d'aquestes qüestions, et veus en la necessitat de dir, ni que sigui alguna coseta sobre la situació actual que atravessa el municipi.

Recordo com quan es produïa el més petit robatori, intent de furt, etc., els actuals governants, i qui ara ostenta la responsabilitat de la Policia Local, Sra. Àngels Marcuello, els faltaven cames per denunciar públicament autèntiques situacions d'allaus de robatoris, excés de policies o d'equipaments per al cos policial, sous que no justificaven aquella "inseguretat", i tota una retòlica contrària a qualsevol iniciativa empresa pel govern en pro de la seguretat, que, anant-la repetint un mes rere l'altre en les seves publicacions periòdiques, pretenien que el missatge calés en la població, sense que mai aconseguissin sortir-ne exitosos de les seves pretensions.

Però noi, arriba un moment en que un ha de tastar el verí que ha comportat la seva pròpia medicina. I ara, després d'un començament d'any mai vist, es troben amb un autèntic i veritable allau de fets delictius que no saben com aturar. Es tracta de robatoris en domicilis a plena llum del dia, amb i sense els propietaris dins dels mateixos, d'atracaments en comerços, d'entrades en forns, bars, i d'altres establiments per emportar-se diners i tot allò que pugui resultar de valor.

No m'agrada expressar-me en aquests termes perquè conec el malament que es passa quan tens responsabilitats en matèria de seguretat i t'arribes a sentir impotent al no poder impedir que es produeixin determinades situacions delictives. Però, fou tanta la demagògia abocada durant l'anterior legislatura i d'una forma constant en aquestes qüestions, que això que dic, sabent que la seguretat absoluta no existeix, hauria de servir perquè mai més ningú utilitzi políticament tot el que fa referència a la seguretat per atacar a qui governa. I és que, sempre, i per damunt de tot en qüestions policials, cal la unitat de tots, cal que junts es treballi en una sola direcció per intentar evitar la multiplicitat d'il·lícits penals per fer safareig, envolica que fa fort i el campi qui pugui. No pretenc causar alarma social, doncs m'he esperat a sentir la informació relativa a l'augment de delictes al nostre poble per Ràdio Palau, per comentar el que tothom ja coneix al carrer. I cal que s'incrementi també la seguretat en el mercat municipal dels dissabtes doncs, aquí també s'ha vist incrementada d'una forma alarmant la comisió de furts a la gent gran, enganyant-los perquè facin donatius a persones discapacitades, i aprofitar per extreure moneders, carteres i diners directament d'algunes butxaques.

Només vull manifestar la meva disponibilitat a la col·laboració a l'hora de mirar d'acabar amb aquesta autèntica xacra.

I, si a tot plegat, li afegim un molt mal ambient en el sí de la mateixa Policia per l'incumpliment d'unes promeses de la mateixa regidora Marcuello, manifestades per ella mateixa en la pròpia Ràdio, l'enfrontament d'una gran part del cos amb els representants sindicals que, per haver jugat a fer política, es troben ara inmersos en una situació de no retorn. Si, a més, observem que el cos ha manifestat la seva negativa a prestar serveis extraordinaris de cap mena, l'important degoteig de baixes, la sol·licitud de tres permutes. com les d'un agent, el sergent i el propi Inspector, la pancarta d'ICV al vestidor d'homes de la comisaria que diu allò de: "I A SOBRE HEM DE CALLAR", el menyspreu del govern cap als voluntaris de Protecció Civil, i més coses que potser ara no toquen, veurem que serà difícil trobar una sortida exitosa al problema. Només demano però, que la nostra seguretat sigui garantida pels responsables polítics. I que tot plegat serveixi, al menys, perquè mai més ningú faci demagògia amb aquestes qüestions!

dilluns, 13 de febrer de 2012

ANTENES DE TELEFONIA MÒBIL: PROVISIONALITAT O "XAPUSSA"

Les presses no solen ser mai unes bones companyies, si més no, quan el resultat obtingut no ofereix garanties de constituir una solució definitiva al problema que es pretenia resoldre. I això és exactament el que ha passat amb la definitiva eliminació de l'antena de telefonia mòbil que, fins dissabte, es trobava instal·lada al C. Folch i Torres 38 de Palau-solità i Plegamans.

Tots coneixem amb escreix la història d'aquesta antena: Apareguda cap a mitjans dels anys noranta, amb el primer servei de telefonia mòbil, de caracter analògic de l'empresa Telefónica anomenat Moviline, amb les posteriors modificacions i augments de potència, fa que un dia, com a conseqüència de les demandes dels pares i mares de l'escola Folch i Torres, l'ajuntament es decideixi a demandar a l'empresa titular de l'antena, en primer lloc per no haver sol·licitat l'oportuna llicència o autorització municipal, i en segon lloc perquè la normativa urbanística d'aquesta zona no permet la instalació d'aquest tipus d'antenes. Per tant, en cap cas l'eliminació de la mateixa respon a raons de salut ni per l'excés d'emisions que produïa.

Dit això, el procés judicial desenvoca en una primera sentència dictada durant l'any 2004, que donava la raó a Telefónica, i després del recurs d'apel·lació interposat des del consistori palauenc, és dictada la definitiva resolució que sí dona la raó, per estrictes motivacions urbanístiques, a l'Ajuntament. I és aquí, quan, per part de l'anterior govern format per majoria de regidors i regidores de CiU, s'inicien tot el seguit de tràmits i accions per tal d'executar aquella sentència i donar-li definitiu compliment.

A través de la Diputació de Barcelona, la generalitat i l'empresa pública LocalRed, s'imposa com a criteri primordial el no deixar sense servei als clients i usuaris de telefonia mòbil de Movistar, que actualment constitueixen la majoria de terminals mòbils existents a Palau. I, partint d'aquesta idea es segueixen les indicacions marcades per aquells organismes; en aquest sentit, donada la multitud d'antenes per als mòbils existents al nostre poble repartides pels polígons industrials i fins i tot en algunes cases particulars, en gran mesura ubicades en finques de titularitat privada, s'opta per encarregar un estudi a l'empresa LocalRed que expliciti quins són els llocs més adequats per instalar-hi antenes de telefonia mòbil. I un cop redactat aquest estudi calia procedir a elaborar-se, per part de la Diputació de Barcelona, com així es va fer, un Pla especial, que no s'havia d'incloure en el POUM, perquè aprovés definitivament els llocs idònis per a la instal·lació d'antenes. el Pla està fet, i desconec si ja s'ha donat l'oportuna conformitat des de la Comisió d'Urbanisme de Barcelona. Però sí que, un cop aquí, calia que fos aprovat pel Ple de l'Ajuntament.

Doncs bé, sembla que les presses han fet que hi hagi uns veïns, com els del C. Folch i Torres que deixin de tenir una antena aprop, perquè siguin els veïns de la zona de Montjuïc els que "gaudeixin" de la seva presència. Però clar, ens diuen que això és provisional. Us emplaço a que feu apostes sobre els anys de durada d'aquesta provisionalitat, tenint en compte que ja sabem el que això significa per aquestes contrades.

De moment però, només sabem que, sense l'antiga antena, només hi ha cobertura a la zona de can Duran i Montjuïc, ja que només funciona l'antena "provisional" del carrer Oliana, i que la del costat del cementiri de Plegamans no funciona. així, més de la meitat de la població no tenim cobertura. Diuen que serà per pocs dies, però els perjudicis per a molts negocis que cobren mitjançan datàfon seran del tot irreparables. La pressa per la foto, el dir que responen a no sé quina demanda veïnal, etc., ha fet que un lloable objectiu s'hagi convertit en una monumental "xapussa"!

dijous, 9 de febrer de 2012

APROVEN UN PRESSUPOST SUPERIOR AL DE L'ANY PASSAT, PER SEGUIR SENSE FER RES

Volem transmetre a tots els palauencs i plegamanins la tranquil•litat de qui coneix que les arques municipals es troben ben sanejades. El Govern municipal segueix fixat en fer veure que pateix una mala situació econòmica com excusa de la seva paràlisi, per reduir les subvencions a les entitats, per tirar pedres contra l’anterior Govern i la Generalitat. Ja no enganyen a ningú, ara van contra l’anterior Interventora per la pèrdua de les subvencions de Can Falguera, quan la realitat és que on la negociació política de CiU va portar més d’un milió d’Euros, la mala negociació del PSC n’ha perdut 400 mil o més. CiU ja vam passar 4 anys gestionant la crisi, amb 5 milions d’impagats, i no vam paralitzar l’Ajuntament ni el Poble. La mitjana de pagament als proveïdors va passar de 90 a 60 dies, complint majoritàriament la Llei de morositat. Ara hi ha un deute al voltant del 57%, quan l’Estat permet fins al 75%. Som un Ajuntament que és l’excepció a la majoria dels del voltant, amb més del 100% en molts casos, i que per moltes tensions de tresoreria que hi hagi, que n’hi ha, ja els hi agradaria canviar-se amb el nostre. Així, Pressupost 2011 aprovat pel govern liderat per CiU: 16.447.225€; Pressupost 2012 aprovat pel govern actual: 16.798.517€; Uns 350.000 euros més, per fer què? Ara, quan Rajoy apuja l’IBI, a queixar-se; però quan es tracta de fer quelcom perquè la pujada no arribi als ciutadans, com hem proposat des de CiU, no els hi sembla bé. Molt queixar-se, per seguir sense fer res.
Per cert, quan des del govern municipal es parla de tensions de tresoreria que provoquen manca de liquidesa, que expliquin també la raó per la qual l'ajuntament avança diners de contribucions a les que haurien de fer front els propietaris.

dilluns, 6 de febrer de 2012

CONGRÉS PSOE: L'ESQUERRA ESPANYOLA I CATALANA FORA D'EUROPA?

Diu en Ramon Tremosa al Matí digital:


La paraula "responsabilitat" no la conjuguen al PSOE: això els situa fora del llenguatge i la pràctica política europea
El PSOE celebra congrés i em sorprèn el tuf d'autarquia econòmica que desprenen moltes declaracions dels seus dirigents, en contra de l'austeritat pressupostària i de possibles imposicions de la UE en la política fiscal. Carme Chacón ha dit que "el PP s'agenolla davant de la dreta europea": se li ha de recordar que, sense les compres de deute públic espanyol per part del Banc Central Europeu, l'Estat espanyol que ella ha governat ja hauria fet suspensió de pagaments a l'agost de 2011? se li ha de recordar la reforma "exprés" PP+PSOE de la Constitució espanyola, el nou article 135.3 de la qual diu literalment que "el pago de la deuda pública gozará de prioridad absoluta?" També la Carme Chacon s'ha mostrat públicament en contra del concert econòmic, però aquest dijous els eurodiputats del PSC Obiols i Badia han votat a favor del federalisme fiscal (concert econòmic), esmena presentada per CiU, ERC, ICV, PNB, l'escocès SNP i el flamenc NVA.


El desprestigi internacional del PSOE també afecta Rubalcaba: en el seu debat amb Rajoy, va dir literalment que si ell esdevenia president espanyol demanaria a la UE "dos anys d'ajornament de reformes i ajustos". El ministre alemany Wolfang Schäuble el matí següent, a la Comissió d'Economia del PE, va contestar-li: "aquest senyor no sap encara qui li permet pagar les nòmines a final de mes?".


Quin constrast amb Martin Schultz, nou president del PE!! Aquest socialdemòcrata alemany, bon coneixedor de literatura catalana en alemany, acaba de dir que "reduir el deute públic és també una qüestió de justícia intergeneracional". Quin contrast amb l'esquerra irresponsable catalana i espanyola!! Ells han fet que avui se senti a dir a Brussel•les que "Sud-amèrica comença als Pirineus": la retirada de les primes amb efectes retroactius al sector fotovoltàic o un sector públic espanyol que deu 50.000 milions a PIMES i autònoms i és el principal causant de ‘atur deixen astorats els europeus, que veuen que la paraula responsabilitat no existeix a l’esquerra espanyola i catalana.


1.- Van passant els mesos i segueixo astorat amb l'actitud de l'esquerra catalana i espanyola en relació a la necessària i indefugible austeritat pressupostària que el nou govern català està duent a terme: aquesta esquerra no només no està d'acord amb la reducció del deute públic, sinó que defuig la responsabilitat de les finances arruïnades de la Generalitat que van deixar després de governar.

A Brussel•les es diu sovint que el dilema no és entre austeritat i creixement econòmic, sinó entre austeritat i suspensió de pagaments. A la UE es recorda molt sovint, en contrast amb el silenci sobre el tema a casa nostra, que el deute públic espanyol no el vol comprar ningú als mercats internacionals des de fa mesos (això fins i tot ha estat publicat a La Vanguardia). I si no fos per les compres massives de bons del Banc Central Europeu el propi govern espanyol ja hauria fet ben galdosa suspensió de pagaments.


2.- Pel que fa a l'exercici de 2011, a la UE molta gent està esparverada pel cinisme fred del darrer govern espanyol: la ministra Salgado va sostenir fins a finals de novembre passat, un dia rere l'altre, que el dèficit públic espanyol seria inferior al 6% del PIB. Abans de cap d'any, però, el Finantial Times obria a tota pàgina amb una sincera revelació del nou ministre d'Economia: aquest dèficit serà més gran del 8% del PIB. Més de 40.000 milions d'euros de desviació!!. Des del comissari d'Economia Olli Rehn fins a molts diputats i funcionaris de la Comissió, estupor i astorament serien les paraules que descriuen la incredulitat per la frivolitat i la lleugeresa amb què ha mentit sistemàticament el darrer govern espanyol. L'Estat espanyol, des del Banc d'Espanya fins als seus més alts funcionaris, està avui molt desprestigiat a la UE.


3.- L'Estat espanyol ha estat entre 2008 i 2012 un immens experiment post-modern de la fallida de les polítiques keynesianes: Espanya ha passat en aquests pocs anys d'un superàvit fiscal del 2% del PIB a uns dèficits d'un 11% al 2009, d'un 10% al 2010 i d'un dèficit del 8,5% al 2011 (i això que el 2011 era l'any de l'ajustament!!). Així, entre 2007 i 2011 la despesa pública a l’Estat espanyol ha augmentat en 67.262 milions d’euros, però la situació econòmica no ha prosperat sinó tot el contrari i s'ha anat podrint en tots els fronts: atur, morositat... a la UE es considera que més de la meitat de les empreses que han tancat eren competitives, però no han pogut superar la morositat, especialment lacerant del sector públic espanyol, que deu 50.000 milions a Pimes i autònoms.


4.- Ara també és el moment de recordar que molts eurodiputats socialdemòcrates i verds dels països nòrdics van votar, al setembre de 2011, a favor del conegut six-pack, les sis directives i reglaments de la nova governança econòmica europea: moltes de les seves recomanacions estan contemplades al nou tractat fiscal que promouen els Estats, com ara les sancions automàtiques per a països que menteixin en l'estadística pública o que generin dèficits superiors al 3% del PIB.

La filosofia subjacent del six-pack parteix de la base que l'equilibri presuspostari és pre-condició de la recuperació econòmica. També ho és que el sector públic no generi "efectes expulsió" sobre el crèdit disponible per a la inversió privada; si el sector públic acapara tot l'estalvi d'un país per a finançar deute públic no hi ha diners per al sector privat: això és també pre-condició per a la recuperació econòmica.


5.- Vots de la setmana: El Parlament Europeu ha votat aquest dijous en contra dels privilegis de Barajas en els vols internacionals (Competition Report) i també ha votat a favor del federalisme fiscal com a model d’eficiència econòmica, a través d’una esmena conjunta de CiU, ERC, ICV, PNB, SNP escocès N-VA flamenc (Tax Annual Report). D'ara endavant, la Comissió Europea haurà de tenir en compte aquestes recomanacions de bones pràctiques en les seves futures legislacions.

En el "Competition Report" l'esmena presentada demana a la Comissió Europea que “asseguri que no hi haurà preferències, en els tractats bilaterals entre països de la UE i països de fora de la UE, per un aeroport concret enfront d'uns altres”. Aquesta esmena fa referència a què, en el cas d'Espanya, s'obliguen a tots els vols passar obligatòriament per un determinat aeroport, en aquest cas el de Madrid, segons un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona de l'any 2009: Espanya manté en vigor fins a 23 tractats bilaterals que discriminen l'aeroport del Prat en benefici de l'aeroport de Madrid-Barajas.

El Parlament Europeu també ha donat suport, per 516 vots a favor, 113 contraris i 8 abstencions a l'esmena 11 del "Annual Tax Report". En ella es diu que el federalisme fiscal és un instrument que augmenta la responsabilitat fiscal de les regions i la seva eficiència econòmica. L'esmena va ser presentada conjuntament pels eurodiputats de CiU, ERC, ICV, PNB, SNP (Escòcia) i N-VA (Flandes).

Federalisme Fiscal és el terme utilitzat a Europa per definir el fet que són les regions les que recapten tots els grans impostos, tal com passa a Alemanya (de fet, aquesta n'és la seva definició acadèmica). Només amb els diners recaptats a la butxaca les regions tenen poder de negociació real i efectiu enfront del govern central a l'hora de fixar límits als fluxes fiscals entre territoris. Aquesta esmena enllaça amb el què el president Artur Mas va declara al Frankfurter Allgemeine Zeitung dimecres passat: "si som responsables amb la despesa pública, també ho hem de ser en la recaptació dels impostos".

dijous, 2 de febrer de 2012

L'ARMENGOL HI TORNA!

Benvolgut Jaume,

Fa massa dies que no he pogut enviar-te cap carta via correu electrònic donat que la feina se’m menja dia a dia... No obstant això, no he deixat de seguir l’actualitat política de Palau-solità i Plegamans. Inoperant, monòtona i sense massa passió és com definiria el que he pogut anar seguint de la política palauenca.

Per sort hem deixat enrere, per poc temps, la mala praxis de l’actual alcaldessa. La feina del dia a dia, deu fer que no tingui temps per atacar a l’adversari. Suposo, que amb l’arribada de la primavera i amb ella els actes institucionals, tornarà a sortir la seva essència, deixant en evidència el seu adversari polític.

Poques coses puc explicar jo que no hagis explicat tu perfectament en el teu bloc. Ara per ara, un dels més seguits al poble. Deixa’m comentar-te, però alguna pinzellada de la reunió - dinar que van mantenir l’alcaldessa Teresa Padrós, l’Àngels Marcuello i el David Zambrana. Una reunió en un restaurant de Palau en el que, males llengües diuen que convidava la màxima responsable de l’Ajuntament i que no es veuria en mals ulls que hi pogués haver algun tipus de col·laboració per part del regidor del PP en l’actual equip de govern. Clar que això només són suposicions de la gent que els va veure ben entretinguts. Ara bé, si fos cert, seria un cop fort per una població en crisi que amb prou feines pot tirar endavant la família, mentre els càrrecs polítics es gasten els seus diners amb dinars que no serveixen per altre cosa que per fer conxorxes.

En tot cas, segurament em diràs que aquests coses no passen i que els càrrecs polítics no utilitzen recursos públics per satisfer les seves necessitats. Crec que el poble no s’ho mereix...

Per finalitzar, només quatre línies per manifestar la barra que tenen els dirigents socialistes i comunistes a nivell nacional quan es dediquen a anar a manifestacions en contra de les retallades. Als votants del PSC i ICV els hi hauria de caure la cara de vergonya de veure que els mafiosos que han enfonsat el país, ara no tenen cap problema per manifestar-se en contra de les retallades. És una vergonya digne d’un país tercermundista. I és que com ja he dit altres vegades, la societat té els polítics que ens mereixem.

Cuida’t i espero no tardar tant a manifestar les meves humils opinions.


Armengol! Mira que ja et trobava a faltar! Jo no sé què n'és actualment de la teva vida. Però, si la feina s'et menja, pensa que és molt bon senyal en els temps que correm. I no sóc pas només jo qui et troba a faltar. Doncs, quan et refereixes a que aquest blog és dels més seguits del poble, no seré pas jo qui ho desmenteixi; i només puc dir que ja van quasi quinze mil visites des que el vaig crear, i que es produeixen al voltant de les cinquanta entrades cada dia. suposo que això significa que hi ha força gent que vol mantenir-se informada de l'actualitat política local, que li agrada el que els explico en els meus apunts i així també disposen d'una opinió diferent al que es vol transmetre des de l'equip de govern municipal i el seu entorn mediàtic. I mira si és seguit el blog, que no passa dia que no em trobi algú pel carrer que em pregunti per l'armengol, que especuli sobre la teva veritable identitat, o que em digui per quina raó ja no m'escrius darrerament. Per tant, Armengol, segueix escrivint, ja que la gent ho espera, i molts treballadors de l'ajuntament, com, per exemple, a la mateixa Policia Local, estan pendents de les teves missives.

Pel que em dius d'un dinar d'en david Zambrana amb l'alcaldessa i la Regidora Marcuello, no és que, com em comentes, vulgui donar o treure importància a aquest o d'altres dinars. En primer lloc, has de tenir en compte que en David Zambrana és un bon amic meu. Però que això no li ha d'impedir fer el seu propi joc de "geometria variable" a nivell local i així mirar de mantenir una òptima relació amb tots els grups polítics del poble. el dinar al que et refereixes, el va mantenir en David amb l'Alcaldessa i el Regidor Miquel rovira per tractar qüestions relacionades amb les àrees de Comerç i Indústria que ell havia gestionat durant l'anterior legislatura, i acabar de fer una mica de traspàs de diversos temes pendents. Pel que fa a la Regidora Marcuello dinava al mateix restaurant i en una altra taula amb altres persones per tractar temes que podem analitzar en una altra ocasió. I jo no sé qui va pagar el dinar: si l'alcaldessa mateixa, si l'ajuntament, però, m'és igual. Jo no faré safareig d'aquestes bestieses tot i que ells, quan estaven a l'oposició, aprofitaven qualsevol factureta per tergiversar el que calgués i fer veure que, en lloc de dinar, ens n'haviem anat a un balneari; o el que sigui: ho podien fer amb el que ells van anomenar Cotxe oficial de l'alcaldessa, o que si l'Inspector de Policia era un càrrec de confiança, i així, vinga, i vinga, i tone-m'hi, a veure si qualla el missatge malèvol! Potser t'extranyarà, però no em preocupen el més mínim aquestes trobades ni d'altres que hi puguin haver entre representants polítics dels diferents grups municipals.

També dius que et sembla que la Sra. alcaldessa ha deixat d'increpar i atacar-me. Com es nota que no vas seguir el passat ple municipal! Quan es van adonar que els hi vam capgirar el sentit d'una moció, d'aquelles que presenten cada mes, protestant, en aquest cas, per la pujada del IBI acordada pel govern espanyol, i que amb la nostra proposta, que no van acceptar, són ells qui fan possible que l'IBI pugi un 6% de mitjana a més del 3% aprovat en les ordenances fiscals per al 2012. I, com sempre, davant l'impossibilitat d'emprar argumentacions polítiques, ja va tornar a sortir aquell habitual odi cap a mi, sobre el que espero que algun dia, ni que sigui els grups que donen suport a l'alcaldessa, li facin veure que, amb actituds així no es va enlloc. com també sembla que, aquests grups, ja comencen a estar una mica cansats que la sra. Padrós en els seus discursos parli d'ella, ella i només ella. I no dic res més, perquè llavors em diran que dic el que no dic.

Finalment, què vols que et digui de tots aquests socialistes i, com diria l'amic Albert Font, "comunistes", que protesten contra les retallades després que fossin ells els qui han arruïnat el país. No crec que calguin paraules. Les enquestes segueixen evidenciant un absolut suport de la població cap a CiU i el PSC segueix baixant. I només els faltava que l'ex ministra de la guerra vagi pel món avergonyint-se de ser catalana i afirmant que combatrà el Pacto fiscal con uñas y dientes!
Armengol, ja ho veus: cadascú al seu lloc!
Fins aviat.