dissabte, 31 de gener de 2009

CONGELACIÓ DELS SOUS

Davant la greu situació de crisi econòmica que, cada cop comença a notar-se amb major mesura pels ciutadans en general, l’actual equip de govern municipal ha decidit acordar la congelació de les seves retribucions pels seus càrrecs, tant pel que fa als regidors/es amb contractació laboral plena o parcial, com pels que percebem les remuneracions pel càrrec en base a l’assistència als òrgans col·legiats de la corporació.

Aquest fet, que caldria enmarcar-lo en el sí d’un acord de govern més, en exercici pur i dur d’unes responsabilitats públiques evidents, hi ha hagut qui la volgut convertir en polèmic i provocar així una major tensió i reacció en contra dels ciutadans cap a aquest govern. Però, com no podia ser d’una altra manera, el que hi ha és un acord de govern, fruit d’un debat en el sí del mateix on, com hauria de ser normal, hi havia posicions a favor i en contra de la mesura, sense que això suposés posicionaments dels partits en concret. Així, essent cert que el regidor del PP optava per la congelació de les retribucions, i que també opinava el mateix un dels dos regidors d’ERC, es fa necessari dir que també a CiU hi havia qui, com jo mateix, apostava per aquesta congelació.

Per tant, no ha calgut fer cap escarafall davant la publicació de notícies mal intencionades. De fet, si llegim la notícia, el que ens trobem és amb un titular que diu una cosa, i un contingut de la informació que expressa tot el contrari. Primer ens diu que algú planta cara, després diu que aquest i un altre, per acabar afirmant que el primer el que defensa és una actualització dels sous dels polítics municipals d’acord amb les variacions experimentades per l’IPC. En què quedem doncs?

El govern ha actuat correctament, ho ha fet també consultant amb els aparells dels seus partits, i ha acabat adoptant una mesura responsable, que sense tants crits ni soroll, inhabilita als que només pretenen crear confussió en una sola direcció: Descalificar al govern!

dimecres, 28 de gener de 2009

VERGONYA, CINISME, BAIXESA I ENGANYS EN L'ACTUACIÓ DE PSC I ICV AL PLE


L’equip de govern denuncia la irresponsabilitat dels grups de l’oposició davant el cas Montjuïc

L’oposició crea falses expectatives als propietaris amb alternatives il·legals

Els propietaris han de fer front a aquesta despesa tal com diu la sentència judicial

Ahir dimarts 27 de gener, l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans va celebrar un ple extraordinari per donar compte de les sentències urbanístiques que afecten actualment al municipi.

L’equip de govern de Palau-solità i Plegamans vol denunciar la irresponsabilitat moral i política dels grups de l’oposició en crear falses expectatives als propietaris del sector de Montjuïc. Recordem que el passat 22 de gener, l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans va fer efectiu l’avançament de 829.449,94 euros en concepte del pagament que els 150 parcel·listes de la urbanització Montjuïc hauran de fer a un altre parcel·lista del sector, a qui, en el seu moment, la sentència de la sala determina que no es va fer correctament la valoració dels seus terrenys en el Projecte de reparcel·lació de l’any 2000.

En la reparcel·lació de Montjuïc es van valorar la majoria de terrenys com a sòl urbanitzable, però en el cas del terreny del demandant aquesta valoració va ser més baixa perquè es va considerar com a sòl rústic i no com a sòl urbanitzable, que és com s’hauria d’haver fet segons la sentència. En aquest cas, els actuals grups de l’oposició argumenten que van realitzar aquesta reparcel·lació basant-se en el pla parcial que ja hi havia en aquell moment i que, segons ells, les deficiències posteriors són culpa d’aquest pla parcial. “No és possible entendre perquè van aprovar un projecte de reparcel·lació fonamentat en un pla parcial que ells consideraven que no era correcte” apunta l’alcaldessa Mercè Pla.


Des de l’equip de govern es vol posar de manifest la inoperància de l’anterior equip que va governar durant 12 anys i que va provocar els problemes actuals, ocultant als propietaris del sector la sentència des del 2005 i no havent arribat a cap pacte amb el demandant entre 2005 i 2007. “Ara enganyen als propietaris dient que aquesta despesa l’hauria de pagar l’Ajuntament, cosa que és il·legal, segons la llei d’urbanisme i la pròpia sentència del cas” ha explicat també l’alcaldessa, Mercè Pla.

Segons la llei d’urbanisme els propietaris d’un sector urbanitzable tenen el deure de cedir aquest sòl gratuïtament al municipi, raó per la qual no és possible que l’Ajuntament assumeixi aquesta despesa a càrrec dels fons públics. També ha recordat l’alcaldessa que al llarg d’aquest temps, el no compliment de la sentència ha generat més de 300.000 euros en concepte d’interessos que en aquest cas sí que ha pagat l’Ajuntament amb recursos ordinaris als quals no hi hauran de fer front els propietaris de Montjuïc.

Davant la greu situació, un cop acabat el Ple l’actual equip de govern va cedir a parlar amb tots els propietaris. En aquest sentit, ofereix a tots els propietaris mesures per fer front al pagament, buscant les millors solucions puntuals possibles cas per cas. Així mateix, hi ha voluntat clara de centrar-se en la solució dels greus problemes urbanístics en què es troba el municipi per tal d’anar-los desencallant un a un i trobar una sortida aquesta situació mal gestionada durant els últims anys.

Finalment, des d’una consulta de l’equip de govern a un grup d’assessors urbanístics l’informe presentat conclou que:

1.1 El principi fonamental del que s’ha de partir per considerar l’abast i forma d’execució de la sentència examinada és el d’equisdistribució de beneficis i càrregues.
1.2 Conforme a aquest principi la comunitat reparcel·latòria és l’única obligada al pagament de la indemnització, tal i com es preveu a la sentència de constant referència.
1.3 Qualsevol fórmula d’execució que pretengui traslladar a l’Ajuntament l’assumpció de la indemnització és contrària a l’ordenament jurídic, determinaria un enriquiment injust dels propietaris de la unitat d’actuació en perjudici de la resta de veïns, i implicaria una mala gestió dels fons públics.

L'EXPLOSSIÓ DEL DESORI URBANÍSTIC SOCIALISTA NO HA FET MÉS QUE COMENÇAR!


L’Ajuntament avança més d’un milió d’euros perquè els propietaris de Montjuïc puguin complir la sentència urbanística del 2005

Aquesta quantitat correspon als deures dels propietaris segons la llei d’urbanisme.

Al poble li ha costat més de 300.000€ en concepte d’interessos, que s’han pagat amb recursos ordinaris, per mala gestió d’anteriors governs


El passat 22 de gener, l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans va fer efectiu l’avançament de 829.449,94 euros en concepte del pagament que els 150 parcel·listes de la urbanització Montjuïc hauran de fer a un altre parcel·lista del sector, a qui, en el seu moment, la sentència de la sala determina que no es va fer correctament la valoració dels seus terrenys en el procés reparcel·lació de l’any 2000.

En la reparcel·lació de Montjuïc es van valorar la majoria de terrenys com a sòl urbanitzable, però en el cas del terreny del demandant aquesta valoració va ser més baixa perquè es va considerar que era sòl rústic. Així, l'antic àmbit del propietari es va dividir en tres parts. Un total de 25.700 m² van ser qualificats com a zona verda; 11.000 m², com a equipament, i més de 7.000 m² d'aprofitament mitjà del sector. Els 2.482 m2 restants van quedar en propietat del demandant com a sòl urbanitzable privat

L’aprovació definitiva, a l’any 2000, del Projecte de reparcel·lació preveia una indemnització del propietari afectat de 138.260,56 euros. Aquesta quantitat que va ser impugnada pel particular mitjançant un recurs. La sentència del TSJC, de 18 d’abril de 2005, va donar la raó al demandant i va fixar un import de 967.710,50 euros (en lloc dels 138.260,56 que li havien pagat). A més la sentencia obliga a pagar els interessos meritats des del 7 d’octubre de 2000.

El març de 2007 –dos anys i mig després- el demandant va instar a la Sala l’execució de sentència, que el nou equip de govern va haver d’acatar amb la redacció del projecte de reparcel·lació complementari, aprovat el maig de 2008.


Després de diverses reclamacions de la part demandant perquè s’executés la sentència, la sala, per sol·licitud del demandant, va donar 2 mesos per passar les quotes urbanístiques i fer el pagament dels interessos. Al setembre de 2008, el nou equip de govern va decidir no repercutir aquests diners als propietaris, assumint el pagament dels interessos meritats des del 7 d’octubre de 2000. Aquests interessos es van abonar per obligació de la sentència i es va fer a càrrec del pressupost municipal perquè l’equip de govern considera que aquests diners s’han meritat a causa d’una mala gestió del projecte que comporta aquest recurs. Al mateix temps, l’Ajuntament va girar les quotes als propietaris del sector per fer front al pagament de la quantitat que la sentència fixa com el valor que se li ha de pagar al demandant i així complir amb la sentència.

D’aquesta manera, l’equip de govern s’ha corresponsabilitzat de la decisió equivocada presa per anteriors equips de govern, liderats pel PSC. Pel regidor d’urbanisme Josep M. Serraviñals, “el problema s’origina amb la negativa per part de l’anterior govern de no voler complir la sentència i ocultar el que dictava la sentència als propietaris de la zona”. Per aquest motiu, l’Ajuntament s’ha vist obligat a abonar 1.178.485,62 euros, 349.036,68€ en concepte d’interessos i penalitzacions, alhora que ha avançat els 829.449,94€ que han de pagar la resta de propietaris a l’afectat. Aquesta quantitat correspon als deures dels propietaris segons la llei d’urbanisme, que han d’aportar els terrenys d’equipaments del sector lliures de càrregues a l’Ajuntament, per tant, com a deures d’uns propietaris no poden ser abonats a càrrec dels pressupostos municipals.

Depurar responsabilitats

Per tots aquests motius, l’equip de govern de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans s’ha vist obligat a convocar un ple extraordinari per donar compte de les sentències judicials que han obligat al consistori a avançar més d’un milió d’euros.

Un dels punts de l’ordre del dia del ple extraordinari preveu també facultar a l’alcadessa de Palau-solità i Plegamans a encarregar un dictamen jurídic que dictamini l’existència o no de responsabilitats penals i polítiques en les irregularitats urbanístiques que han conduït a aquesta situació.


CRONOLÒGIC

Abril 1997: contractació a Amat i Sauquet, SCP pels treballs de redacció del Projecte de reparcel·lació de Montjuïc.

Febrer 1998: aprovació inicial projecte de reparcel·lació simplement econòmica del Pla Parcial Montjuïc

Febrer 1999: rectificació del Projecte de reparcel·lació aprovat inicialment, amb nova exposició pública.

Abril 2000: aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació. El Projecte de reparcel·lació preveia una indemnització a favor dels Srs. Olivé i Fonollet de 138.260,56 euros, quantitat impugnada pels particulars mitjançant recurs 244/2000.

Març 05: sentència recurs 244/2000, que anul·la, per no ser conforme a dret, exclusivament en el que fa referència a la indemnització contemplada a favor dels actors, que enlloc de 138.260,56 euros serà de 967.710,50 euros, amb els interessos meritats des del 7 d’octubre de 2000 fins el total pagament, tenint en compte que els actors ja havien rebut el 14 de maig de 2002, la suma de 138.260,56 euros. La sentència posa de manifest que el pagament del deute ha d’anar a càrrec de la comunitat reparcel·latòria.

Abril 05: fermesa sentència.

15 Març 07: el particular insta incident d’execució de sentència. En l’escrit presentat exposa que “Transcurridos sobradamente todos los plazos para el cumplimiento voluntario de la sentencia, esta parte se propone solicitar su ejecución forzosa que en síntesis consistirá en requerir al Ayuntamiento demandado para que modifique el Proyecto de Reparcelación de Montjuïc en los términos expresados en la sentencia, asignando a cada adjudicatario de finca resultante la cantidad que proporcionalmente le corresponda en la indemnización e intereses a favor de los actores, con exacción por la via de apremio en caso de no cumplimentarse su pago en período voluntario”. A més, calcula els interessos meritats fins 15 de març de 2007 en 243.119,27 euros.

Maig 07: aute TSJC que fixa, en l’incident d’execució de sentència incoat, els interessos meritats en 240.994,51 euros.

Juliol 07: Sr. Olivé presenta diversos escrits TSJC demanant que: s’incrementi en 2 punts el tipus d’interès, es requereixi a l’Ajuntament per tal que modifiqui el Projecte de reparcel·lació de Montjuïc, i notifiqui les noves quotes individuals a qui hagi de satisfer-les, assenyalant termini de pagament en voluntària i activant, en el seu cas, la via de constrenyiment .

Juliol 07: reunió arquitecte assessor urbanístic Ajuntament. Es rep explicació de la situació: No hi ha signat conveni.

Setembre 07: reunió advocats assessors urbanístics Ajuntament que havien redactat les propostes de conveni. (Dolors Clavell)

Octubre 07: TSJC comunica que, atesos els escrits presentats pel Sr. Olivé l’Ajuntament disposa de 2 mesos per fer projecte complementari i girar les quotes corresponents.

Novembre 07: reunió Sr. Olivé per tal de conèixer el seu parer en relació a les propostes de conveni realitzades i no formalitzades. El Sr. Olivé va manifestar la seva manca d’interès en signar cap conveni, i cobrar l’import reconegut a la sentència, amb els interessos corresponents.

Desembre 07: acaba termini per presentar projecte complementari. L’Ajuntament presenta escrit a la Sala comunicant que ha iniciat els treballs de redacció, als efectes de donar compliment als requeriments judicials. No es desatén.

Desembre 07: el particular, coneixedor de la data de finalització del termini per presentar projecte complementari, presenta, a l’endemà, un escrit a la Sala demanant què ha fet l’Ajuntament.

Abril 08: Sala reclama, arrel de l’escrit presentat pel particular el desembre de 2007, que no té coneixement de cap actuació feta per l’Ajuntament, pel que s’atorga 5 dies a l’Ajuntament per tal que comuniqui actuacions que ha dut a terme.

Abril 08: Ajuntament comunica a la Sala que està ultimant els treballs, i s’ha habilitat partida pressupostària per donar compliment a la sentència

Maig 08: particular reclama a la Sala que, davant l’incompliment, requereixi a l’Ajuntament per tal que, mitjançant multes coercitives, realitzi d’una vegada, el Projecte complementari.

Maig 08: Sala comunica a Ajuntament l’escrit del particular i atorga termini per fer al·legacions

Maig 08: Ajuntament aprova Projecte complementari, notificant-ho a la Sala i als propietaris, als quals els convoca a una assemblea-reunió informativa per tal d’explicar els fets i exposar la situació sobrevinguda. La reunió es fixa per al 2 de juliol de 2008

Juny 08: particular insta a la Sala l’execució subsidiària (que l’Ajuntament pagui la totalitat del deute i ja ho reclamarà als veïns)

Juliol 08: Ajuntament celebra assemblea-reunió informativa amb els propietaris per tal d’explicar els fets i exposar la situació sobrevinguda.

Juliol 08: Sala requereix a l’Ajuntament per tal abans del 20 de setembre de 2008, aboni als actors la quantitat de 308.475,37 euros, quantitat reconeguda com a interessos meritats. Pel que fa a l’execució subsidiària per reclamació directa a l’Ajuntament, de la quantitat de 829.449,94 euros que es deuen als actors com a principal, es dona trasllat a la part actora per tal que en 10 dies pugui manifestar-se al respecte.

Setembre 08: Ajuntament paga als Srs Olivé i Fonollet la quantitat de 308.475,37 euros d’interessos meritats fins la data d’aprovació inicial del proejcte complementari aprovat per donar compliment a la sentència.

Octubre 08: Ajuntament comunica a la Sala el certificat d’exposició pública del Projecte complementari.

Octubre 08: Sala dicta aute resolent la petició d’execució subsidiària, en el sentit d’acordar-la a càrrec de l’Ajuntament, de manera que aquest ha de fer entrega als actors en el termini màxim que acabarà el 10 de desembre de 2008, la quantitat de 829.449,94 euros, podent-se interposar recurs de súplica.

Novembre 08: Ajuntament presenta recurs de súplica

Gener 08: L’Ajuntament rep la resolució recurs de súplica desestimant-lo i atorgant fins el 31 de gener de 2009 com a termini màxim pel lliurament al Sr. Olivé de la quantitat deguda.

Gener 08. El dia 13 a través de Resolució d’Alcaldia s’ordenen les relacions oportunes per tal de fer front al pagament del principal i dels interessos restants, que va tenir lloc el dia 22.

dilluns, 26 de gener de 2009

NOTA SOBRE LES INCIDÈNCIES DEL CAP DE SETMANA


Els vents huracanats de dissabte només causen danys materials a Palau-solità i Plegamans

Afortunadament, a Palau-solità i Plegamans no s’ha patit cap dany personal pel temporal de vent que va afectar Catalunya el dissabte 24 gener. Tanmateix el vent sí que va causar un bon nombre de destrosses materials i molèsties com talls de llum i de telèfon.

La policia local de la vila va haver de treballar de valent durant tota la jornada -junt amb els cossos de protecció civil, mossos d’esquadra i bombers- per tal de protegir la ciutadania, atendre emergències i retirar obstacles que suposaven un perill pels embats del vent. Amb tot, els bombers van ser requerits en 4 ocasions a Palau-solità i Plegamans per fer front a les emergències que causava el vent.

Així, la policia local informa que s’han comptabilitzat un total de 22 arbres caiguts a la zona urbana de la vila. D’aquests, 13 arbres es van haver de retirar de forma immediata perquè afectaven a la circulació i a la seguretat de vehicles i persones a la via pública. S’ha de destacar la caiguda d’un arbre de grans dimensions a l’alçada del número 98 de l’avinguda Catalunya que va provocar el tall de la circulació en aquesta via durant una hora, fins que els bombers van aconseguir retirar-lo. Aquest arbre no va causar majors problemes en la principal artèria de la vila perquè va caure a les 06.45h del matí, quan gairebé no hi havia trànsit. Al final, la policia local només té constància d’un vehicle danyat per la caiguda d’un arbre.

D’altra banda, el vent va originar 4 avaries de diversa gravetat a la xarxa elèctrica, que van causar el tall del subministrament en diverses zones de la població al voltant de les 9h. Els barris més afectats van ser Can Riera, la Sagrera i Can Duran, on els veïns van estar sense llum durant més de 24 hores. A hores d’ara el servei està restablert a tota la vila. També hi va haver dues avaries de línies telefòniques a causa de la caiguda d’arbres.

Pel que fa a les destrosses en edificis, la policia local ha comptabilitzat despreniments de teules i canonades en 5 ocasions. Gairebé tots aquests incidents van succeir en finques privades, excepte un despreniment al Castell de Plegamans. Tot i que en cap cas els edificis han patit destrosses greus, en alguns casos va ser necessari el tall preventiu i momentani de la circulació de vehicles i persones a les vies adjacents. Pel que fa al Castell de Plegamans, seu de l’Escola Municipal de Música, durant el matí d’avui dilluns dia 26 s’ha reparat i assegurat la teulada davant del risc de noves ventades. L’antena que es troba al mateix edifici encara no ha pogut ser reparada i assegurada, per la qual cosa no es descarta la suspensió de les classes en cas que es torni a donar avís d’un nou temporal de vent en les pròximes hores.

Tornant als danys de dissabte, l’escola bressol Patufet i el CEIP Can Periquet van patir també destrosses menors. A l’escola bressol el vent va arrencar dues de les portes exterior mentre que a Can Periquet el vent va tombar la tanca perimetral exterior del complex.

Per últim, hi va haver un bon nombre de requeriments telefònics de la població per avisar d’emergències o per rebre informació. De fet, la policia local ha destacat que la majoria de trucades telefòniques van ser motivades per les avaries elèctriques i la manca d’informació que els abonats van rebre de part de l’empresa FECSA-ENDESA.

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha creat una comissió d’emergències formada per tècnics i professionals de diverses disciplines per tal d’establir un protocol d’actuació immediata en cas de futures emergències, ja siguin meteorològiques o per altres causes.

En qualsevol cas, la policia local i demés cossos de seguretat, així com el propi Ajuntament, agraeixen a la ciutadania el comportament tan responsable que van demostrar durant el temporal així com el fet de donar avís de manera immediata en ser testimonis de situacions de risc i d’emergències. Gràcies a aquesta bona actuació dels cossos de seguretat i de la ciutadania s’ha pogut evitar que el vent causés danys personals i destrosses majors.


***NOTA: S’adjunta una imatge on es pot veure com els bombers acaben de retirar les restes de l’arbre de grans dimensions que va tallar l’avinguda Catalunya (antiga C59)

26 de gener de 2009

POSSIBILITAT DE MÉS VENTADES

Torna l'alerta per forts vents

BAN DE L'ALCALDESSA PER EXTREMAR LES MESURES D'AUTOPROTECCIÓ DURANT ELS DIES 26 I 27 DE GENER DE 2009 DAVANT LA INFORMACIÓ METEREOLÒGICA DEL DILLUNS 26
de GENER

Davant la informació meteorològica que preveu un nou episodi de ventades durant el transcurs d'avui i demà (dies 26 i 27 de gener), des de la Direcció General
de Protecció Civil, s'ha recomanat “a tota la població prendre consciència del risc i extremar les mesures d'autoprotecció", malgrat que les previsions
diuen que aquest nou episodi no serà tan virulent com el que ha afectat la major part de Catalunya els darrers dies.

Així, cal mantenir l'alerta en les activitats a l'aire lliure, on el vent pot tornar a bufar amb intensitat. Es manté la prohibició, des d'ahir al matí,
de totes les activitats de foc a l'aire lliure.

Cal aplicar mesures específiques en relació al mobiliari urbà, enllumenat dels carrers, motos i cotxes aparcats, grues, contenidors i arbrat en general.

Es recorda que cal evitar deixar objectes no estàtics a terrasses i façanes per tal d'evitar que el vent els pugui fer caure a la via pública. A més, es
recomana recollir tendals, tancar portes i finestres, així com baixar completament les persianes.

En el cas de desplaçaments per carretera, si s'ha de circular, cal fer-ho extremant les precaucions, sobretot a autopistes i vies ràpides, i especialment
els camions i caravanes.

Finalment, cal fer seguiment de l'evolució de la situació meteorològica i de l'estat de la xarxa viària.
• Per a qualsevol tipus d'emergència, s'ha de trucar al 112.
• Telèfon d'informació ciutadana, 012
• Portal de la mobilitat: www.mobilitat.net
• Web del Servei Català de Trànsit: www.gencat.cat/transit
• Web del servei meteorològic: www.meteo.cat
• Butlletins informatius dels diversos mitjans de comunicació.
• Web Ajuntament de Palau-solità i Plegamans: www.palauplegamans.cat

El que es fa públic per general coneixement i compliment, a Palau-solità i Plegamans, 26 de gener de 2009

L'alcaldessa
M. Mercè Pla i Blagé

diumenge, 25 de gener de 2009

VENTADES, COL·LABORACIÓ CIUTADANA I EFECTIVITAT POLICIAL!

La nit de divendres a dissabte i durant tot el dia d’ahir, van ser moltes les incidències de tot tipus que es van produir al nostre poble com a conseqüència de les fortes ventades. Evidentment, al trobar-nos en una zona on el vent no sol bufar mai amb massa força, quan aquest fet es produeix, també provoca una forta alarma social a la que cal fer front amb voluntat d’ajuda i cooperació, respostes clares, reacció ràpida i, molta però que molta pedagogia i esprit de servei.

Més enllà de dos grans arbres caiguts a l’Avinguda Catalunya amb la corresponent correcte actuació dels bombers, la resta d’incidències, tot i que foren moltíssimes, es van poder atendre de forma adequada amb els agents de la nostra Policia Local així com l’administrativa de servei, que van destacar pel seu magnífic esforç a l’hora d’acudir a totes les crides que s’els fèien amb motiu de: arbres caiguts, teules i totxanes despenjades d’alguns edificis, contenidors tombats, etc. També vam comptar amb l’inestimable, i mai prou valorada, tasca dels voluntaris de Protecció Civil de Palau, qui van estar, com sempre, molt a l’alçada de les circumstàncies mantenint durant tot el dia un operatiu actiu amb les seves dotacions mòbils al servei de la nostra policia. I també vull agraïr als Mossos d’Esquadra el fet que durant tota la jornada mantinguessin una patrulla permanentment al nostre poble en perfecta col·laboració amb els altres cossos actius.

S’ha de destacar, per una banda, la gran col·laboració ciutadana en el sentit que davant qualsevol situació o circumstància que consideressin d’interès, ho posaven en coneixement del nostre cos policial a fi de donar-li la resposta adequada. I també és de destacar als electricistes de guàrdia i a l’arquitecte municipal qui, procedí a revisar l’estat de totes les instal·lacions esportives municipals per determinar si calia paralitzar les activitats que s’hi portaven a terme o no.

Com a altres incidències destacables, cal esmentar la caiguda de les tanques d’entrada de l’escola bressol Patufet i del CEIP Can Periquet, i que els barris de Montjuïc, Can Duran, la Sagrera, Can Cladelles i Can Riera estiguessin sense suministrament d’electricitat fins aquest mateix matí, que ja ha estat restablert.

Per part de la meva regidoria vam procedir a publicar una nota a la web municipal per a que la població tingués coneixement de les mesures a prendre, la qual passo a reproduir a continuació:

Activada l'alerta del Pla de Protecció Civil per forts vents

24 de Gener de 2009
El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya ha activat la fase d'alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) pel risc de forts vents que
es preveuen especialment avui dissabte, segons l'avís enviat pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).

Al llarg del dia d'avui, els efectius de la Policia Local i Protecció Civil estan treballant intensament per solucionar els problemes que ha provocat el
fort vent durant les últimes hores.

Desde la regidoria de governació de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans s'aconsella no sortir de casa sinó és estríctament necessàri fins que la força
del vent hagi minvat.

Segons l'avís meteorològic, el vent bufarà de component nord i oest i serà més reforçat a les zones més elevades. És possible que a les comarques de l'Alt
Empordà, el Baix Ebre i el Baix Camp les ratxes de vent puguin arribar a superar els 162 km/h.

Per qualsevol alerta poden trucar al telèfon de la Policia Local 93.864.96.96.

divendres, 23 de gener de 2009

SOBRE CONSUM

Suposo que, per la meva condició d'advocat, sempre m'he mirat amb un cert escepticisme tots aquests serveis relacionats amb l'atenció als consumidors i els seus efectes reals. La veritat però, és que estic gratament sorprès del funcionament de l'OMIC que ja fa més d'un any va posar en marxa l'actual govern municipal, i la resposta positiva que ha generat en els ciutadans. I és que, també és cert que, en temps de crisi, la gent presta una major atenció i es mostra més sensible davant situacions de serveis o productes defectuosos:

Exposició i xerrada sobre els drets dels consumidors

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) de Palau-solità i Plegamans ha organitzat una exposició que es troba instal·lada a la Sala d’Exposicions de la Masia de Can Cortès i que es mantindrà fins al 31 de gener. Sota el títol Drets i deures del consumidor, la mostra vol difondre els termes legals que protegeixen als consumidors així com les obligacions a les que també hi està sotmès. L’entrada és lliure i hi ha la possibilitat de concertar visites de grups.

Aprofundir en els drets i deures del consumidor
En paral·lel a l’exposició, l’OMIC ha organitzat una xerrada informativa que anirà a càrrec de Maria Jesús Cayuelas, tècnica de consum. Junt amb les persones que hi participin, Cayuelas ajudarà a aprofundir els coneixements i divulgar els drets i deures que afecten als consumidors. La xerrada, que tindrà lloc el 26 de gener a les 19h a l’Auditori de Can Cortès, servirà també per celebrar el primer aniversari de l’OMIC.

Tal com ho demostra l’organització d’aquests actes de divulgació, l’OMIC està esdevenint tot un referent com a un servei molt valuós per a la ciutadania palauenca, que des de fa un any compta amb més eines per fer valer els seus drets com a consumidora i per exercir un consum més crític i responsable. Alhora, l’OMIC informa als ciutadans que se senten agreujats per un mal funcionament dels serveis o productes que han comprat i tramita queixes i altres actuacions.

L’OMIC està situat a l’edifici de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i el seu horari d’atenció al públic és de 9 a 14h. Per tal de confirmar l’assistència a la xerrada cal enviar un correu electrònic a omic@palauplegamans.cat o bé trucar al 93.864.80.56

22 de gener de 2009

dimecres, 21 de gener de 2009

NOTES DE PREMSA

He pensat que, com a Regidor de Comunicació, tota nota de premsa que surti de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, sigui immediatament publicada en aquest blog. Així, des d'avui mateix, aniré publicant les diferents notes de premsa que es vagin enviant als mitjans de comunicació del nostre entorn i que consideri de suficient interès:


Es presenta la programació teatral i de concerts del primer semestre de l’any

La Regidoria de Cultura, Festes, Entitats i Patrimoni del consistori palauenc ha presentat la programació corresponent al període que va de gener a juny del 2009. Converses amb la Mama de Josep Maria Mestres o el pianista Daniel Ligorio són algunes de les propostes destacades de la nova programació.

La programació teatral s’inciarà el proper 30 de gener amb l’obra Terror y miseria en el primer franquismo, un text de José Sanchís Sinisterra serà representat per la Cia Teatre del Repartidor sota la direcció de Pepa Calvo al Teatre de la Vila. El 27 de febrer, la mateixa sala acollirà l’obra El Profe, una gran peça de Jean-Pierre Dopagne a càrrec de Teatre Essela i sota la direcció de Pep Tines.

Cal destacar així mateix la comèdia Converses amb la mama, que portarà fins a la vila vallesana, el 13 de març, la coneguda actriu Mercè Comes i el no menys famós actor Miquel Gelabert (Jaume de Ventdelplà), sota la direcció de Josep Maria Mestres. El 27 de març els actors Santi Ibáñez i Àlex Casanovas representaran la comèdia i sàtira política MÍTING (Entesa per Catalunya). Una altra obra que es podrà veure a Palau-solità i Plegamans, dins del marc del lliurament dels Premis Sant Jordi, el 23 d’abril, és Ca Lluny, reDéu...!, un text que remena les veus de poetes com Miquel Martí i Pol, Joan Salvat-Papasseit, Salvador Espriu i Josep M. de Sagarra, entre d’altres, per fer reflexionar i emocionar als espectadors que acudeixin a aquest original muntatge. També val la pena destacar la comèdia La Ruïna, que portarà el 24 d’abril un bon repartiment d’actors i actrius sota la direcció de Jordi Casanovas.

Més enllà del teatre, la programació cultural de Palau-solità i Plegamans inclou concerts de gran qualitat, com el que oferirà el 29 de març el gran pianista Daniel Ligorio, qui interpretarà peces de Isaac Albéniz, Enrique Granados i Manuel de Falla a l’incomparable marc de l’església romànica de Santa Maria de Palau-solità.

Per obtenir més informació, podeu consultar l’agenda cultural al web http://www.palauplegamans.cat/ o adreçar-vos a la Casa de Cultura de la Masia de Can Cortès o a l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

dimarts, 20 de gener de 2009

LA ZONA BLAVA

I és que, seguint amb el post anterior, potser cal incidir més en la valoració de la reactivació de la zona Blava. Només cal veure com des que es va posar en marxa, aquella manca total de llocs d’estacionament de vehicles al centre de Palau, s’ha acabat d’una forma absoluta.

Tenien tota la raó els comerciants a l’hora de reivindicar la seva implantació doncs, no només hi ha guanyat el comerç local sino que també les majors possibilitats dels ciutadans per aparcar el seu cotxe.

Resulta que tota la zona centre era ocupada sistemàticament per vehicles estacionats pertanyents a persones que treballaven o bé en els mateixos comerços, Ajuntament, oficines diverses i altres. Ara, en canvi, aquests aparcaments només són ocupats per aquelles persones que acudeixen al centre del poble o bé per anar-hi a comprar o bé a realitzar algun tràmit o gestió.

De lloc per aparcar n’hi ha en diferents zones del poble. N’hi ha a l’esplanada del costat del pabelló municipal d’esports, i n’hi ha en els carrers més propers a la zona centre; i és aquí on cal estacionar els vehicles de la gent que va al centre a treballar. Els que hi venen a comprar o a fer gestions i tràmits, per a ells és la zona blava, que no hem d’oblidar que és gratuïta i per a una franja d’una hora i mitja; sempre entre les 9 del matí i les 2 de la tarda, així com des de les 4 fins a les 8 de la tarda. Amb això, es garanteix que no es vegin afectats els ciutadans que resideixen al centre i no disposen d’aparcament propi.

Tot i això, a diferència de la totalitat de les poblacions veïnes, aquí encara manca la suficient conscienciació i/o educació al respecte; doncs acostumats al desori anterior, de vegades costa entendre el per què de la imposició d’una sanció davant el no posar l’hora inicial d’estacionament, o bé per haver superat el temps permès. I és aquí quan topem amb les famoses teories sobre: que només era per cinc minuts, si acabava d’arribar, si és que no comprovem com el capó del vehicle està encara calent…, com si això fós motiu d’exenció, o com si s’haguésd’establir una mena de periode previ de permisivitat que comportés que durant la primera estoneta d’aparcament no es pogués sancionar!

En canvi, aquestes mateixes persones quan estacionen a Caldes o a Santa Perpetua, saben perfectament que, si ho fan per cinc minuts, no posen l’hora d’estacionament o similar, seran sancionats d’immediat; entenent aquesta situació com a normal, sense que així ho considerin a Palau.

Per tant, aplaudeixo a l’Associació de Comerciants per la seva reivindicació, i em congratulo que aquesta iniciativa i la seva efectiva aplicació hagi significat un gran avenç per als interessos dels ciutadans de Palau-solità i Plegamans i hagi incidit en una major dinamització econòmica de la zona centre, que caldrà culminar amb la vianització d’alguns carrers de la zona.

Cal que deixem de pensar en aparcar sempre a la porta del lloc de destí!

dilluns, 19 de gener de 2009

MULTES?

D’ençà que em vaig fer càrrec de làrea de Governació, i a la vista del desori existent en el control i regulació del trànsit per les vies del poble, l’aparcament dels vehicles i un evident incivisme dels ciutadans, conseqüència directa de la manca absoluta de vigilància per part de les forces de l’ordre. I no perquè es produís una situació de deixadesa en les funcions que són pròpies de la policia local, sino per manca absoluta d’instruccions al respecte provinents dels responsables polítics de l’anterior govern municipal socialista, o fins i tot, per fixació de polítiques teòricament encaminades a no produir un fals desgast electoral, ja que la imposició de sancions per les conductes antisocials sempre produeixen un rebuig en qui les rep.

Evidentment es tractava d’una política equivocada, no només perquè és absolutament fals el desgast al que faig referència anteriorment, doncs són molts els ciutadans que agraeixen profundament poder caminar amb normalitat per una vorera sense que hi hagi cotxes aparcats al damunt, o que es respectin els estacionaments reservats a persones amb minusvalies, o els passos de vianants,etc; sino perquè no hi ha res que desmotivi amb més gran mesura a una policia com el no poder fer la teva feina amb normalitat. No podia ser que es fés fer els ulls grossos davant situacions flagrants d’incompliment de les normes en matèria de circulació i aparcament; i és que, cal ser inflexibles davant actituds d’evident obstrucció al normal exercici dels drets dels ciutadans en aquestes qüestions tant importants.

Que és que no es pensava en les persones amb especials necesitats de mobilitat? No es pensava amb els minusvàlids? Amb qui pretenia creuar un carrer amb un cotxet de nen petit i no podia fer-ho doncs posava en perill al menor al haver-lo de fer sortir quasi al mig de la via per poder veure si venien o no cotxes? Tant costava fer una política de conscienciació dels ciutadans explicant que les normes hi són perquè es compleixin? Tant difícil era pensar amb les persones que van a comprar amb el seu carret i no podien caminar amb normalitat per una vorera?

Són moltes i moltes coses que fan que, des de la meva regidoria m’hagi decidit a posar fi a l’esmentat desori i aplicar sense dubtes una normativa que, si existeix és en benefici i no en contra de la gent. També és cert que cal molta pedagogia, i aquest és un principi que també s’inculca a qui ha d’aplicar les ordenances; però, les reincidències, les actituds antisocials evidents cal castigar-les amb força en benefici de tots, malgrat les més que fàcils teories sobre l’ànim recaptatori de les multes, etc.

Per tant, des d’aquesta regidoria es seguirà en el camí de castigar tota actitud perjudicial per al normal exercici dels drets dels ciutadans en matèria de circulació, aparcaments i seguretat de les persones al nostre poble. I en aquest sentit, a banda d’actuacions com la reactivació de les zones blaves al centre a petició dels comerciants de Palau-solità i Plegamans, mesura que ha permès demostrar que no era veritat que en aquest poble hi ha mancança d’estacionaments, cal dir que ben aviat signarem un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui per utilitzar el seu servei de grua, evitant així situacions com la dels estacionaments en guals, reservats per a minusvàlids, en passos de vianants així com altres situacions que impedeixin la normal circulació a peu o en vehicle pels carrers i vies de Palau.

dijous, 15 de gener de 2009

PERDENT LA POR, DESFENT L'ENGANY

Els catalans som un poble viu i actiu amb un futur esplèndid per davant. Depenem de nosaltres mateixos per desencallar el país de l’atzucac on ens trobem.
La situació actual és com si del llibre de la Història de Catalunya no en poguéssim passar les pàgines. Com si haguéssim quedat encallats en un capítol
concret i no precisament el més gloriós. El problema és que la pàgina que ens permet passar al proper capítol no està enganxada ni encallada físicament,
sinó que en som els lectors, els protagonistes, els que no ens veiem amb cor de passar-la.

Encara és molt ampli el número de persones que diuen allò de “jo estaria d’acord amb la independència, però com que és impossible...” o “la solució a tot
seria ser independents, però no estic disposat a passar pel conflicte que això suposaria”. És a dir, ha calat fortament la creença que un procés d’independència
és inviable o que aquest provocaria que els espanyols fessin sortir els tancs al carrer i es produiria un conflicte armat, una guerra. També es creu que
la independència ens deixaria econòmicament en una situació difícil perquè els espanyols farien boicot al nostre comerç i a les nostres empreses.

És a dir, que la llibertat catalana és més un combat psicològic que no pas un combat legal o econòmic o polític, estrictament. En funció de la capacitat
que tinguem els independentistes de foragitar aquests fantasmes del pensament dels nostres conciutadans -molts d’ells independentistes atemorits-, tindrem
la clau del nostre futur com a poble. La independència de Catalunya s’estudiarà de ben segur en els llibres de text de les escoles d’aquí a alguns anys.
Depèn de nosaltres que es comenci a estudiar aviat o que encara calgui esperar un temps.

dimarts, 13 de gener de 2009

LA TELEVISIÓ DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS!


Corria el passat mes de juny de 2008 quan es va posar en contacte amb mi un noi jove del nostre poble, de la casa de Can Pavana. Era l’Enric Samsó, i em volia parlar d’un projecte que havia creat i que tenia l’intenció de tirar endavant: Es tractava de fer una televisió per Internet dedicada només a tractar qüestions relacionades amb Palau-solità i Plegamans i promocionar, divulgar, editar, emetre o publicar tota mena de continguts audiovisuals, ja sigui enregistrats o en directe sobre tota mena d’activitats culturals, esportives, socials/civiques o institucionals.

Em va semblar un jove amb empenta, amb ganes de fer coses pel nostre poble, amb il·lusió per un projecte tant original i, sobretot, amb interès per no només donar a conèixer el nostre poble arreu, sinó per potenciar al màxim la seva vida social, cultural, esportiva, etc.

Ell havia ja registrat el domini http://www.tvpalau.cat/
I també havia contractat els serveis necessaris per gestionar de forma àgil i accessible una pàgina web que incorporés enregistraments en vídeo de tot tipus, així com la possibilitat de fer emisions en directe de tota mena d’actes i/o activitats.

Des de la Regidoria de Comunicació ja estavem treballant en el que ben aviat serà la nova pàgina web municipal, que també incorporarà tot tipus de continguts audiovisuals si bé, en aquest cas, la voluntat és que s’insertin a la web qüestions més relacionades amb la informació institucional o més derivada de la gestió del govern municipal en les diferents àrees, així com els plens de l’ajuntament, etc.

Cal dir, que la meva primera resposta davant el projecte que s’em presentava, va ser molt positiva però lamentant en gran mesura la manca de previsió pressupostària per poder afrontar qualsevol col·laboració durant l’any 2008. Tot i això, vaig emplaçar a l’Enric a parlar-ne de nou davant la negociació i elaboració dels pressupostos per al 2009; cosa que vam fer, amb el resultat que caldrà valorar adequadament durant els propers mesos.

Així doncs, ens trobem davant l’aparició d’un nou mitjà de comunicació a Palau-solità i Plegamans, en format de televisió per Internet, i dedicat exclusivament a promocionar i transmetre la nostra realitat cultural, esportiva, social i institucional, mitjançant l’emisió d’imatges, en petits reportatges, sobre tot allò que esdevé en el poble. I aquest nou portal, privat de totes totes, es posarà a disposició d’entitats, col·lectius, comerços i empreses del poble que vulguin aprofitar aquesta plataforma per donar a conèixer els seus productes, serveis i/oactivitats.

En aquest sentit, l’Enric no té cap mena d’interès en dedicar cap espai a la informació política de cap mena; volent-se centrar únicament en la promoció del poble en sí i de fomentar l’interès dels seus ciutadans per tot el que té a veure amb la seva vida social, cultural, esportiva, etc. I és que, podem pensar, per exemple, en l’interès que podria generar la retransmisió en directe d’un partit del FC Palau si del seu resultat depengués l’ascens o descens de categoria? I això, des d’ara serà possible.

Amb tot, cal dir, que des d’aquesta regidoria el que hem fet és acordar que durant uns mesos, en periode de proves, l’Ajuntament pugui patrocinar, pagant un preu prèviament estipulat, determinats reportatges sobre activitats o esdeveniments que considerem d’interès de la gent.

De moment, ja s’hi pot veure: l’acte d’inauguració de l’Espai Jove l’Escorxador, un reportatge sobre l’exposició de pessebres a la masia de can Malla, un altre sobre la cavalcada dels Reis Mags a Palau així com una entrevista amb ells, i també un ampli reportatge sobre l’obra de teatre els Pastorets d’en Josep Maria Folch i Torres representada aquest Nadal pel grup de teatre local Farrigo Farrago.

Crec sincerament que la idea de l’Enric Samsó és molt bona, que tindrà un gran èxit en aquest el seu projecte i que la gent de Palau veurà amb gran interès que la seva participació en aquesta o aquella activitat podrà ser visualitzada per tothom un cop penjada a la xarxa mitjançant la nova televisió de Palau-solità i Plegamans.

Benvinguda doncs sigui aquesta iniciativa de tvpalau.cat, i que d’aquí a uns mesos poguem valorar entre tots l’èxit del projecte, el qual ha de revertir en les diferents entitats, associacions i col·lectius del poble que s’hi vagin veient reflectits!

dijous, 8 de gener de 2009

NOTÍCIES

El Govern central incompleix la llei
No hi ha acord en relació amb el finançament de Catalunya, garantit a l’Estatut i en el termini establert per la llei. L’Estatut és la norma que formalitza
les relacions de la Generalitat amb l’Administració central de l’Estat. L’Estatut actual es va aprovar amb els vots del PSOE i dels partits majoritaris
de Catalunya, després d’una seriosa negociació. El president del Govern central es va comprometre, com no podia ser d’altra manera, a acomplir-lo. No ho
ha fet en l’aspecte fonamental del finançament, malgrat haver-ho promès en successives i precises dates. Catalunya ha estat menystinguda repetidament per
un govern que no compleix el que promet i que no actua responsablement. El pacte Estat-Catalunya deixa de tenir sentit.

Política social
El Govern socialista, el Govern central, va assegurar que el seu objectiu principal era la política social. En plena crisi financera, econòmica i de confiança
ha actuat permetent que els preus regulats s’incrementin per sobre de la inflació, 3,4% electricitat, 4% AVE, 3,2% Correus, 4,2% el transport urbà de Barcelona,
8,3% l’aigua també de Barcelona, 6,28% Rodalies i 4,24% les autopistes. La moderació és amb les pensions, que només s’incrementen un 2%, però no amb els
funcionaris, 3,5%. Les promeses del Govern tornen a ser paper mullat i el poc respecte a Catalunya, amb una proporció molt inferior de funcionaris en relació
amb altres territoris de l’Estat, es torna a fer evident.

Catalunya a la cua en creixement econòmic
Les dades de l’INE (Institut Nacional d’Estadística) situen Catalunya en el lloc dissetè, només per sobre d’Astúries i el País Valencià en creixement del
PIB l’any 2007. Aragó és la comunitat que més creix, un 4,5%, seguida de Castella-la Manxa i Galícia. Madrid ocupa el vuitè lloc i Melilla el 16è, per
sobre de Catalunya.

La guerra d’Israel amb Hamas
El conflicte palestí és el més transcendent per les seves conseqüències i per la seva amplitud. Hamas vol la desaparició d’Israel i des de la franja de
Gaza que controla majoritàriament manté una actitud permanentment agressiva amb Israel. La pau en el territori no és possible si Hamas, àdhuc contra Al-Fatah
i l’autoritat palestina no permet un acord de reconeixement d’Israel i de no-agressió. La resposta d’Israel ha estat molt contundent, amb centenars de
morts i ferits i, recentment, envaint la franja de Gaza. La història és ja tan llarga, que es fa difícil veure una solució que acabi amb el conflicte.
Cal recordar que, no fa gaire, es va acordar el nomenament d’un polític tan qualificat com Tony Blair per fer d'intermediari en el conflicte. Fins avui,
tot sembla inútil i la veu d’Europa torna a ser poc respectada i inconsistent.

Wikipedia, l’enciclopèdia de contingut lliure
Jimmy Wales va ser el fundador de Wikipedia, l’enciclopèdia que es va rescrivint diàriament; la versió anglesa té 2.683.901 articles i la catalana, 151.283.
Hi ha versió de l’enciclopèdia en més de 20 idiomes. Recentment, Wikipedia ha fet una sol•licitud d’aportacions de diners dels internautes amb l’objectiu
de cobrir el seu pressupost, de 6 milions de dòlars, per continuar funcionant. Ja ha rebut donacions per més de 6,2 milions i, per tant, el seu funcionament
està garantit per les aportacions populars.

Les audiències de TV
A Catalunya, l’any 2008, TV3 ocupa el tercer lloc en el rànquing d’audiències, amb un 14,5%, darrere Telecinco, 18,2% i Antena3, 15,2%. S’ha produït una
recuperació de TV3 en els últims mesos de l’any i també és notable l’increment de 8TV en relació amb l’any anterior. Els joves són l’únic grup que ha disminuït
el consum televisiu i és atribuïble a l’augment notable que s’ha produït en la utilització d’Internet i dels telèfons mòbils.

dimecres, 7 de gener de 2009

COMENÇA UN NOU ANY


Lamento haver abandonat aquest, el meu blog, durant una setmana sencera. Però, jo des del passat dia 31 de desembre en que vaig escriure el darrer post publicat, també he fet unes petites vacances tant del meu despatx d’advocat com de la gestió directe dels meus àmbits de gestió municipal, tot i que d’això darrer no s’en ha de deixar mai de mantenir-se ni que sigui a l’aguait, per les característiques pròpies d’un càrrec públic i per les concretes de l’àrea, doncs hi va en gran mesura la seguretat de les persones.

Hem iniciat un nou any, hem reposat forces, hem renovat il·lusions, hem gaudit de la família, dels nens, dels Reis, del Tió, etc. I ara, disposem de les eines, les ganes i les persones adequades per tirar endavant tot aquest seguit de projectes que, de ben segur, fructificaran al llarg d’aquest any 2009.

Com sempre, us aniré explicant de forma puntual tot allò que afecta a Governació i Comunicació, i que a grans trets ja us vaig avançar en el post que vaig dedicar a parlar de l’aprovació dels pressupostos per enguany. I és que, només començar-lo ja estem immersos en la preparació del butlletí municipal Fem Poble del mes de gener, ja estem acabant d’enllestir tots els preparatius per a la posada en marxa d’una emissora de ràdio com cal, moderna, àgil i que incorpori i es sustenti en les noves tecnologies i Internet; hem iniciat en proves la posada en marxa amb col·laboració amb una empresa del poble, una televisió local per Internet,
http://www.tvpalau.cat/
que ha d’ajudar a potenciar totes les activitats culturals, esportives, lúdiques, socials i institucionals del nostre poble. Estrenarem properament una nova pàgina web municipal moderna que també permetrà allotjar-hi continguts audiovisuals de tot tipus, iniciant-se un sistema de subscripcions dels ciutadans a la mateixa, de tal manera que qualsevol nova publicació o inserció serà rebuda pel ciutadà a la seva pròpia bústia de correu electrònic.

Millorarà ostensiblement el sistema d’informació i comunicació amb els ciutadans. Però no només això, sino que també en la dinàmica interna de funcionament de les diferents àrees i regidories del govern, s’optimitzaran els recursos municipals al màxim, doncs des d’ara totes les partides destinades a Comunicació de tots els departaments municipals, seran gestionats de forma coordinada però directa des de la regidoria de Comunicació; aconseguint així, que la informació, publicitat, campanyes, etc de les diferents àrees mantindran una coherència no només en la presència als diferents mitjans sino també en el seu diseny i imatge que, també s’elaborarà des de la pròpia regidoria.

Espero poder seguir comptant amb el vostre suport i la vostra col·laboració. Aprofito ara per desitjar-vos de tot cor que tingueu un nmolt bon any 2009!