divendres, 28 d’octubre de 2011

L'OPOSICIÓ MUNICIPAL ES PLANTA I DIU PROU!

Ahir dijous va tenir lloc el ple ordinari corresponent al mes d'octubre d'enguany. Com faig habitualment, seguidament procediré a explicar, punt per punt no només el que fou aprovat sino també com es va anar desenvolupant la sessió:


1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 29 DE SETEMBRE DE 2011:
Com us podeu imaginar, cap problema en una qüestió de tràmit sense més.

2. MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS, EXERCICI 2012:
Del que es tracta, en definitiva, és d'aprovar el que, junt amb el pressupost municipal que sol portar-se al ple abans d'acabar l'any, és el més important d'un ajuntament: els impostos, tributs, arbitris, taxes i tot el que significa contribució econòmica dels ciutadans per tal de dotar de capacitat al consistori per gestionar el gran seguit de serveis de tot tipus que presta l'ajuntament. Són 32 les taxes aprovades ahir, les més conegudes de les quals són l'IBI, el que popularment es coneix com la contribució, la taxa d'escombreries, la que recau sobre vehicles de tracció mecànica, la de les escoles bressol municipals, i un llarg etcètera que no crec que ara calgui detallar.
En general foren presentades unes taxes amb la mateixa proposta exactament que l'anterior equip de govern va presentar ara fa un any; amb un increment del 3% linial per a la major part d'impostos municipals, tot i que l'IBI, donada l'actualització del 10% anual durant 10 anys, es mira de corregir de tal manera que la pujada no superi la previsió d'increment per a la resta de taxes.

Des de CiU hem entès, com també ho vam entendre l'any passat que es tracta d'una proposta coherent amb el moment econòmic que atravessem i que cal no anar més enllà de l'increment previst per a l'IPC.
El que crida poderosament l'atenció és la gran demagògia que van arribar a desplegar els grups que estaven a l'oposició en contra d'aquella proposta, presentant al·legacions, impugnacions i fent tot el soroll mediàtic hagut i per haver com perquè ara, ens trobem davant d'una proposta idèntica i clavada a la de l'any passat.
CiU, actuant amb plena responsabilitat ha entès perfectament la situació, considera raonable la proposta i per això no s'hi ha oposat ni farà cap mena de rebombori mediàtic al respecte. I com a última reflexió només ens queda dir: Si fos cert que l'economia municipal està tant malament com diuen que la vam deixar, no farien una proposta tant moderada com aquesta i proposarien pujades com les de Tarragona d'un 20% en l'IBI o d'un 40% en la recollida d'escombreries. I, ara que hi penso, cal tenir en compte que la recollida d'escombreries a Palau genera un dèficit de 225 000 euros!


3. INFORME D’INTERVENCIÓ TRIMESTRAL RESPECTE DEL PAGAMENT DE FACTURES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2011: La mal anomenada Llei de la morositat estableix que de forma trimestral, per part d'Intervenció cal que s'emeti informe i es doni compte al ple del mateix expressant quin és l'estat de pagament de les factures i si es compleix amb els terminis legals establerts.
En moltes ocasions us he explicat que, tant malament com diuen que estem, doncs que vam deixar un ajuntament amb un termini mitjà de pagament de les factures de 60 dies i que, per tant, cumplim amb escreix les previsions legals en aquest sentit. Però, el que ens ha cridat l'atenció ha estat el fet que s'estan deixant de pagar factures d'abril i maig, és a dir, de quan encara governàvem nosaltres, per pagar i atendre les factures generades pel nou govern. I el pitjor és que moltes d'aquelles factures corresponien a obres i projectes subvencionats, comportant això que es posi en perill la possibilitat de rebre aquelles subvencions.
El que també acabaran aconseguint és que s'allargui la mitjana del termini de pagament i que acabin incumplint la llei també en aquest aspecte. Però, el que no podran dir és que això és culpa del govern anterior, ja que ells i només ells són els responsables d'atendre les factures d'agost i setembre, i no atendre, en canvi, les d'abril.
Així, no podiem pas fer altra cosa que oposar-nos a tal imprudència i temeritat política.


4. ACCEPTACIÓ SUBVENCIONS ATORGADES PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT AMB DESTINACIÓ A LES LLARS D’INFANTS EL SOL I EL PATUFET I APROVACIÓ DEL CONVENI PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DE CENTRES EDUCATIUS DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL PER AL CURS 2010-2011:
Cada any cal acceptar les subvencions que atorga el departament d'Ensenyament de la Generalitat. Enguany suposen 1600 euros per cada alumne. això ha comportat una petita reducció, com a conseqüència de la precària i gravíssima situació econòmica de les arques del govern de Catalunya que, intentant mantenir l'essencial, s'ha vist obligada a practicar aquesta reducció que repercutirà en un increment de 10 euros per cada alumne. D'aquesta manera, segons el que es va acordar en el Consell municipal d'escoles bressol de Palau-solità i Plegamans, es repercuteix el cost d'aquesta reducció al 50% entre l'ajuntament i els pares.

5. SOL•LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’ICIO DE LES OBRES EFECTUADES AL C/ ARQUITECTE FALGUERA, 37 PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EXPT. 2009/88:
Aquest punt i l'anterior foren aprovats conjuntament i sense debat, un cop feta l'oportuna explicació per part del regidor de l'àrea Sr. Tinoco. I, en aquest cas, del que es tractava era d'aprovar que les obres que la Generalitat ha efectuat a la teulada de l'escola Palau estiguin exenmptes del pagament de l'impost municipal d'obres, com és preceptiu i necesari.
Observem, per tant, com, malgrat els greus problemes econòmics que pateix el govern català fruit de la nefasta gestió econòmica del tripartit, la Generalitat segueix invertint en educació, entre altres coses, al nostre poble.


6. APROVACIÓ DEL 2N PROTOCOL ADDICIONAL AL CONVENI FORMALITZAT EL 14 DE DESEMBRE DE 2009 ENTRE L’ALESHORES DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES, L’AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ, L'AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS I FERROCARRILES Y TRANSPORTES, SA, PER A LA MILLORA DEL SERVEI DE TRANSPORT DE VIATGERS PER CARRETERA A PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS:
Com sabeu, qui ha implantat el servei de transport urbà i ha millorat l'interurbà d'una forma evident a Palau-solità i Plegamans, ha estat el govern anterior format per CiU, ERC i PP. I de veritat ens temiem, a la vista dels comentaris i actituds de tota mena dels socialistes palauencs al respecte, que aquest servei es trobava greument en perill d'extinció. I estem convençuts que aquest hagués estat el destí del transport urbà si no hagués estat per la voluntat clara del regidor Sr. Pedro Sánchez, qui ha lluitat per aconseguir el seu manteniment, una quota social de tres euros per a deu viatges, tot i haver fet modificacions que han reduït en part el recorregut del bus urbà, la freqüència i els horaris. També el cost. Però l'important era conservar aquest servei, i per això no vam dubtar en felicitar-lo i animar-lo a seguir mirant d'implantar-lo més i difondre'l entre la població.


7. PROPOSTA DE SUSPENSIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A L’ELABORACIÓ DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ, CONSTRUCCIÓ, GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL NOU COMPLEX ESPORTIU AMB PISCINA COBERTA DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS:
Aquest govern no vol fer la piscina, i no sap com fer-ho per mirar d'escapulir-se de complir amb el contracte subscrit i l'adjudicació definitivament atorgada per a la construcció, gestió i explotació de la piscina municipal. Per això van portar al ple una proposta, que vam votar en contra, després d'haver de fer dues votacions donada l'impossibilitat de poder votar per part de la regidora Sra. Marcuello qui ha impugnat judicialment l'acord d'adjudicació; proposta que consisteix en la suspensió temporal durant sis mesos de l'execució del contracte. argumenten que no hi ha prou tresoreria per atendre el cost d'aquest contracte. Menteixen.
L'execució del contracte, i per tant la construcció de la piscina, estava perfectament planificat i finançat, i per això en cap cas es pot al·legar manca de tresoreria. Penseu que per enguany calien 190 000 euros. Aquests diners hi són, i corresponen 100 000 a una partida provinent d'un préstec de l'any passat que es va arrossegar del pressupost del 2010 a l'actual en vigor; i els altres 90 000 corresponen a un crèdit ICO concertat en el seu dia i pel qual ja fa temps que s'estan atenent les quotes de devolució. Per tant, aquests diners hi són. I sumats als 310 000 euros provinents de subvencions de la generalitat i la Diputació acceptats el mes passat a banda dels 800 000 euros provinents del conveni subscrit amb l'empresa promotora de la zona de can Valls, conformen el total de diners necessaris als que cal sumar 200 000 euros previstos per a l'any vinent i que fàcilment podrien obtenir-se d'el PUOSC de la Generalitat del proper any. La resta són les quotes durant 17 anys a raó de 95 000 euros l'any que es veurien reduïdes per les quotes que els socis pagarien.
Evidentment, ens vam oposar a la proposta donat que el que realment es cerca és evitar la construcció de la piscina. I saben que això és una autèntica temeritat, ja que els greus perjudicis que això suposa poden comportar un cost d'entre els 500 000 i un milió d'euros per a les arques municipals


8. APROVACIÓ DE LA XIFRA DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2011:
Res. Que aquest poble, a diferència de la majoria, segueix creixent, que som 14 353 habitants i que hi ha sis dones més que no pas homes!


9. MODIFICACIÓ DESIGNACIÓ REPRESENTANT DINS EL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA:
Que, com a regidor de Cultura, fou designat per a representar el nostre ajuntament al regidor Sr. Miquel Rovira.


10. PROPOSTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE PSC, ICV-EUiA i VdPsP EN DATA 17 D’OCTUBRE DE 2011, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 10.622, SOBRE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ:
Quan es renúncia a governar, com ho fa l'actual govern, cada mes han de presentar alguna moció per patalejar d'alguna manera. I, si el mes passat van tocar mocions per protestar per les retallades en matèria d'Ensenyament i Sanitat, aquest mes li ha tocat al PIRMI pel tema de la modificacio temporal en el pagament de la renda mínima d'inserció com a mesura que ha estat per tal d'acabar amb el frau i el repartiment a dojo, en aquesta matèria, per part del tripartit.
En cap cas podiem estar d'acord amb el plantejament de la moció, i vam haver d'aclarir que la conseqüència d'aquestes mesures havia estat la detecció d'un 19% de frau, que hi ha més de tres mil persones que no han anat a cobrar el xec i que s'ha comprovat com molts d'aquests són persones que resideixen en països llunyants fora de catalunya. Discussió sobre la situació econòmica, sobre els serveis socials de Palau, etc. els vam haver de recordar que l'anterior govern va quintuplicar les ajudes socials en quatre anys i que ells només cal que segueixin aplicant aquelles polítiques d'autèntica protecció social per tal d'atendre aquelles persones o famílies que realment ho necessiten.


11. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS EMESES PER L’ALCALDIA I ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA: com que ja s'ens havia donat trasllat de tota la documentació al respecte, no van ser necessaris aclariments de cap mena.


12. PROPOSTES D’URGÈNCIA:
Es va donar lectura, per part del secretari accidental, d'un manifest consensuat en Junta de Portaveus abans d'ahir celebrant el cesament de la lluita armada per part d'ETA i recordant-nos de les víctimes que tot aquest procés armat ha comportat.


13. PRECS I PREGUNTES:
Aquí, per part dels tres grups a l'oposició, ERC, PP i CiU es va acordar renunciar a efectuar preguntes. vam decidir fer un prec en relació als fets ocorreguts en l'acte institucional de la Policia Local del passat dissabte i els atacs furibunds cap a la meva persona que prou clarifico en l'apunt del dilluns dia 24 i que no cal tornar a explicar, I vull agraïr molt sincerament el suport i posicionament d'ERC i PP que s'afegeixen a l'allau de trucades, correus electrònics i visites a casa meva durant el mateix dissabte dels fets interessant-se pel meu estat d'ànim després del linxament públic del que vaig ser objecte per part de l'alcaldessa Sra. Padrós.
L'amic Truyols va aprofitar per comentar uns fets similars que també va patir ell el dia de la presentació del llibre sobre en Lluís ventura; i vam limitar-nos a demanar o exigir una rectificació i disculpa pública per part de l'alcaldessa amb el compromís que mai més es tornarien a produir situacions similars.
Acabat el prec, vaig anunciar que els tres grups municipals a l'oposició com a mesura de protesta i amb tots els respectes per a l'institució de l'alcaldessa, per als regidors i per a les persones presents i que escoltàven el ple per la ràdio, que en aquell moment abandonàvem el plenari.
Un cop ja haviem marxat, es veu que va tornar a aparèixer la ràbia, l'odi i molta ràbia en els discursos de la sra. Padrós i cabeza. Però, com diria l'Armengol: Això és el que hi ha, això és el que tenim i, això és, potser, el que ens mereixem?

dilluns, 24 d’octubre de 2011

L'ARMENGOL ESTÀ ENFADAT!

Benvolgut Jaume, després d’haver tingut coneixement de l'espectacle produït ahir en la festivitat de la Policia Local, només dir-te que em sento trist i decebut per les persones que governen el meu poble.

Saps que per motius de feina he hagut de marxar d’un dels pobles que m’estimo més en el món. La seva societat civil fa que sigui un poble entranyable enmig d’uns paratges inigualables. És cert però, que no hem tingut sort amb la gent que ens ha representat políticament. 12 anys de govern socialista encapçalat per la Sr. Padrós, quatre anys d’oasi i ara tornem a estar encallats en el passat, en les enveges, en les revenges i en una manera de fer política que és caduca i passada.

Tot i no viure a Palau-solità i Plegamans, ahir dissabte van ser moltes les persones absolutament indignades que em van explicar el que havia passat a la festa de la Policia. A banda de ser un acte que va tenir de tot menys institucionalitat, lamento profundament, que una reflexió feta entre tu i jo provoqués el desbocament de l’actual alcaldessa.

En el seu moment, vaig apuntar-te la possibilitat que la candidata del PSC, Teresa Padrós, portés una cinta al cap per exagerar la seva malaltia. Amb el respecte absolut cap a la persona de la Teresa Padrós, deseguida vas corregir-me i dir-me que en cap cas, la Teresa Padrós portava una cinta per fer pena. Tot i això, la rancúnia i la maldat en que va acusar-te el passat dissabte en demostra, que potser, jo, Armengol tenia una mica de raó i no anava desencaminat.

I és que a la vida no es pot anar practicant una política de tant baix nivell. Estem en uns moments molt complicats, en que el poble necessita a persones que siguin capaces de governar com cal. No ens mereixem, que després d’un descrèdit absolut cap a l’anterior equip de govern, provocat per la gent que ara governa, estiguem a les mans de gent que no és conscient de la importància de governar.

Per acabar, t’has fixat en que el facebook de l’Ajuntament funciona com una seda? L’actual govern no ha mogut ni un dit i, curiosament ja no hi ha ningú que es queixi. No serà perquè l’actual regidor de comunicació era l’instigador d’aquesta mala praxis?

Només em resta dir-te que vagis en compte. A Palau hi ha mala gent i no tenen escrúpols.

Atentament, armengol.

Aquesta vegada sí que detecto en tu un alt grau d'indignació Armengol. Però, tranquil; ja estava avisat d'aquesta mena de praxis política basada en l'atac personal i la rancúnia, però mai m'hagués pogut imaginar que pogués arribar als límits en que es va expresar la sra. Padrós.

Com bé dius, sembla que el comentari que vas fer-me en l'apunt publicat en aquest blog el passat dia 18 de maig, sobre el que ningú m'havia fet cap tipus de comentari, i en el que jo et responia amb contundència que en cap cas puc imaginar-me que es pugui jugar amb aquestes coses i menys per electoralisme, ha estat el que ha provocat que, en mig d'un suposat acte institucional d'homenatge i reconeixement a la nostra Policia Local, l'alcaldessa es comencés a despatxar a gust contra la meva persona intentant confondre a tothom llençant la idea que jo m'en rèia o potser "enfotia" del tema de la diadema.

Mira que em sap greu, perquè si hi ha quelcom que em caracteritza això és el respecte per les persones, i més per les que pateixen, estan malaltes o tenen algun tipus de disminució. encara recordo la dedicatòria feta en aquest blog a la mateixa sra. Padrós quan va patir una aturada cardiaca oferint-li tot el meu suport en tot allò que li pogués resultar d'utilitat. I és que, per desgràcia, són moltes les persones que he vist patir per malalties de tota mena així com processos de cáncer irreversibles i sé el patiment que hi ha no només pel malalt en sí sino també per les persones que l'envolten.

La Sra. Padrós i jo tenim un problema. I és que mai hem mantingut una conversa privada entre tots dos més enllà de les intervencions en plens o les salutacions protocolàries, i no pas perquè jo no ho hagi volgut sino perquè sempre ha intentat esquivar-me sense conèixer la raó d'aquesta actitud.

No entraré a valorar avui l'acte en sí de la festivitat de la policia i temps tindrem per parlar-ne. cal agrair que, com en tantes altres coses, aquest govern s'aprofiti d'una iniciativa de l'anterior i mantingui l'acte d'homenatge i reconeixement amb el format i el lloc pensats per mi com a regidor de Governació d'aquell moment. El punt de Reality que va adquirir l'acte és el que em manté en desacord amb el plantejament actual, i em va fer adonar que l'actual regidora de l'àrea de Seguretat, Sra. Àngels Marcuello, té poc a dir després de sentir dir a l'alcaldessa que a l'Inspector en cap li va manifestar el primer dia que ells dos no s'entendrien mai, i que si no li agradava: que "ancha es Castilla"!.

Amb independència de tot plegat, el més gréu fou quan, parlant de l'intervenció quirúrgica patida, al que ja sol fer esmén en els seus discursos, va adreçar-se directament a mi amb les següents paraules:
Sr. Oliveras, sàpiga que el que jo he patit és una intervenció al cap per un cáncer, que he passat per un tractament de quimioteràpia, que em va caure el cabell i, aquesta és la raó per la qual porto una cinta al cap i no pas, com diu vostè per electoralisme; i si vol ara mateix em trec la cinta i li demostro"!

Sobren les paraules. Sobren perquè no tocava, perquè mai s'havia adreçat abans a mi per comentar-me res al respecte, perquè el que calia era homenatjar a la policia, perquè no em podia defensar i, sobre tot, perquè és mentida que jo m'hagi enrigut mai d'aquest fet, sino tot el contrari: he negat que això sigui possible que hi hagi qui ho pugui fer!

armengol. Sabem que això de la política és dur, que la intenció cercada és que, davant aquests atacs desistim de seguir fent oposició i mantenint l'il·lusió de que CiU pugui tornar a governar aquest poble algun dia.

No sé què deuen pensar els grups que donen suport com alcaldessa a la sra. Padrós davant situacions tant extremes i injustificables. La veritat és que no estic gens d'acord amb tu quan et refereixes a que a Palau hi ha molt mala gent. Tot el contrari, a Palau hi ha molt bona gent i de molt bona fe; i el que hem de fer és que s'en adonin que persones amb tants pocs escrúpols puguin seguir al capdavant de l'ajuntament.

Pensa que, quan estava sent atacat per la sra. Padrós davant els dos-cents convidats a l'acte, sí que vaig tenir una indignació inicial que va fer que marxés de seguida sense quedar-me a l'aperitiu amb l'objectiu d'evitar reaccions inadequades i així poder reaccionar en fred i serenament. De seguida però, el que em va envaïr fou un sentiment de llàstima i compassió cap a la sra. Padrós a qui no puc més que perdonar al observar com podia arribar a perdre el control d'ella mateixa expressant-se en aquells termes. M'adono també que, molt probablement basa la seva activitat política en el rencor, el ressentiment i l'odi personal, i això sí que és preocupant i algú ha de fer quelcom per evitar que pugui anar a més.

Al capdavall, el que ha provocat en mi és una renovació de forces per seguir treballant i lluitant perquè, quant abans millor, persones així deixin d'ostentar importants responsabilitats, siguin del color polític que siguin, i les substitueixin d'altres que cerquin de veritat el bé comú, el diàleg i la millora real de les condicions de vida dels vilatans de Palau-solità i Plegamans.

ara toca aguantar això i el que vingui. Com que la Mercè Pla ja no és el seu objectiu, han d'atacar a qui sigui i com sigui amb les males maneres que calguin per destruir-nos; però no ho aconseguiran!

Del que dius sobre el Facebook de l'ajuntament, poc et puc dir. Jo en tinc però poc que hi entro i l'utilitzo per raons d'accessibilitat. Sí que observo un fet constatable que és el que expresses. La resta de conclusions potser són massa arriscades. Però si tenim en compte tot el que es va fer amb el blog del dimoni de la Pedra Llarga i altres publicacions, ja no sé què opinar al respecte.

Fins aviat armengol i que sigui per coses més agradables!

dijous, 20 d’octubre de 2011

JA ES COMENCEN A TORNAR FAVORS!

si entreu a la pàgina web de l'ajuntament, podeu llegir la següent notícia:

L’Alcaldessa de Palau-solità i Plegamans, Teresa Padrós, i el president de l’entitat Amics del Museu Parroquial i del Patrimoni Cultural de Palau-solità i Plegamans, Joan Navarro, van signar ahir al vespre un conveni de col·laboració per difondre i conservar el patrimoni local, i facilitar un espai o taller de conservació per a les peces del museu, entre altres qüestions. En l’acte de signatura, que va tenir lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament, van estar acompanyats per diversos membres dels Amics del Museu i pel regidor de Patrimoni, David Abascal.

“Es tracta d’un conveni marc de col·laboració per difondre i conservar el patrimoni”, introdueix el president dels Amics del Museu, Joan Navarro. “Tornem a posar fil a l’agulla en una feina que es va encetar fa 15 anys i que ha restat aturada durant uns anys”, contextualitza Navarro. La prioritat i primera feina és la continuació de la tasca de catalogació de les peces de la col·lecció per part dels Amics del Museu. “Hi ha unes 2.000 peces inventariades, però calculem que el fons té en total unes 10.000”, explica el president. I segueix....


Doncs bé. Aquell que s'ha passat la legislatura tirant amb dards enverinats contra el Govern de la Mercè Pla i contra el regidor Miquel Truyols, ja té el seu premi. Aquell que s'ha passat quatre anys patalejant, ressentit perquè la seva esposa va deixar de cobrar de l'Ajuntament entre 2 i 3 mil Euros al mes per la suposada tasca d'arqueòlogia, ja té un conveni ple de bones intencions, però sobretot, un compromís d'aportació econòmica per part de l'Ajuntament, que pot arribar fins al 20% del pressupost de la Regidoria de Patrimoni!

Normalment les subvencions es concedeixen en base a uns projectes concrets, i el límit es posa en funció de la disponibilitat pressupostària (això també ho diu aquest), però el condicionament és sempre en base al pressupost del projecte subvencionat, que acostuma a no superar el 50% del projecte. Però no, aquí es tiren a la piscina amb un conveni que pot arribar a destinar el 20% del pressupost de Patrimoni. Si mirem el que s'ha destinat a Patrimoni els darrers anys, això poden ser desenes de milers d'euros.

Però, tan seval. Si hem d'enredar a la gent dient-los que encara està tot per catalogar i classificar, es fa i no passa res! Si hem d'ignorar l'abandó socialista del patrimoni de Palau-solità i Plegamans i hem de fer veure que només ells shan preocupat del tema, doncs endavant que aquí no passa res i la gent traga amb el que els diguem!

estaria bé que els recordessim què van fer els socialistes i com va acabar can Miqueló. estaria bé recordar-los com estava la masia de can Falguera i com està ara, malgrat ells foren els primers en intentar aturar aquella magnífica obra. Estaria bé recordar en quin lamentable estat va mantenir el govern socialista la comanda templera de santa Magdalena i com s'ha vingut mantenint de forma adequada en els darrers anys. estaria bé recordar-los en quin estat d'absolut abandó vam trobar ara fa quatre anys la masia de can boada i com vam haver d'actuar d'urgència per evitar el seu ensorrament immediat. Estaria bé recordar-los en quin estat vam trobar la gran quantitat de peces romanes ficades en saques i en estat d'absolut abandó dins de la masia de Boada Vell, amb les que va haver de ser l'amic Miquel Truyols qui s'ocupés de la seva catalogació, classificació i conservació. I estaria bé fer memòria i recordar qui i com s'ha recuperat la torre de can Folch i el seu jardí.

Suposo que, deuen saber que no es pot parlar tant alegrement de disposar de res d'un museu parroquial que, com a tal, és propietat del Bisbat de Terrassa; i tot el que es toqui, gestioni o es faci en el museu cal fer-ho amb el consentiment exprés del Bisbat. El Bisbat coneix a la perfecció la situació del museu, sap que està perfectament guardat, classificat i catalogat ttot el que conté, disposa al detall del seu inventari actual, amb fotografies al dia de totes les peces i qualsevol situació de alteració o manipulació podria ser objecte de reclamació contra l'Ajuntament que és qui en té la custòdia en la seva ubicació actual a can cortès.

Poc més puc afegir al que és una evidència: estan començant a pagar els favors rebuts durant quatre anys, i això val diners!

Per cert, algú recorda de quin color era el govern que va restaurar i recuperar la masia de can Cortès i el castell de Plegamans? Evidentment de CiU!

dilluns, 17 d’octubre de 2011

NO TOCARAN RES DEL CARRIL BICI!

Fa pràcticament un any i tres mesos que es va posar en funcionament el tant denostat Carril Bici. Dic denostat pels qui ara ocupen el govern municipal i que tant es van omplir la boca en el sentit: que l'eliminarien, que en farien un de nou que no afectés tant al centre del poble, que farien la famosa participació ciutadana per fer-hi modificacions substancials, etc. ara, haurem de veure, a l'hora de la veritat, tot plegat en què es converteix.

I el passat dijous dia 6 d'octubre, en unes declaracions fetes a Ràdio Palau, el regidor de l'àrea sr. Pedro Sánchez ja va donar les oportunes explicacions al respecte. veureu que la conclusió clara és que no hi tocaran res més enllà de petits retocs de caire estètic.

abans de comentar les minses modificacions a portar a terme, cal recordar que el carril bici no va costar ni un sol euro a l'ajuntament de Palau-solità i Plegamans, ja que els diners procedien dels fons estatals que, a més, eren condicionats a projectes d'aquestes característiques i que, per tant, només es podien gastar en això i no en altres finalitats que la demagògia socialista deia que considerava més prioritàries o perentòries. també hem de considerar que el projecte fou elaborat íntegrament per tècnics de la Diputació de Barcelona, i val la pena recordar que aquesta institució estava governada pel PSC. que també es va treballar colze a colze amb els veïns de les zones afectades i que el rebombori provenia únicament dels partits que estaven a l'oposició, ara al govern. I també es fa necessari recordar el fet que aquest carril, que fomenta l'us de la bicicleta entre els palauencs i els plegamanins, enllaça a la perfecció tots els centres escolars, l'ambulatori, can Cortès i l'Ajuntament.

Ara, com que era un projecte tant dolent, tot i haver-lo redactat uns tècnics d'aquella Diputació socialista i no haver costat un sol euro al poble, i com que van fer tanta demagògia irresponsable, es veuen en la necessitat de fer alguna cosa sense que en realitat suposi cap canvi important.

Diu el sr. Sánchez que en el Carril Bici hi ha hagut un total de sis accidents en un any i tres mesos. Tots ells consistents en persones grans que havien ensopegat amb el cautxú que delimita la calçada, i també com a conseqüència de creuar el carrer per un lloc inadequat. doncs, la solució és retirar el cautxú, tot i que els accidents van tenir lloc durant els tres primers mesos d'implantació d'aquest carril.

també ens informa que posarà més pilones en zones escolars com el C. folch i Torres per evitar que els vehicles a motor l'invadeixin. Però, resulta que es contradiu afirmant que, al mateix temps, convertiran aquestes vies en Zones 30. A veure; en què quedem: o bé fa zona 30, i per tant retira totes les pilones, o bé posa pilones i no fa Zona 30!
Però, la contradicció encara és més flagrant quan observes que, amb la llei a la ma, és del tot il·legal fer zones 30 davant d'una escola, i és que, la velocitat en els carrers propers a centres escolars mai pot superar els 20 quilòmetres hora!

Finalment, manifesta que tot plegat suposarà un cost d'entre dos mil i tres mil euros per a l'ajuntament. aquests sí que són diners del poble llençats només per pagar la irresponsabilitat comesa constant oposició!
Havien de fer alguna cosa, i ja ho sabem: no faran res! El que segur no farem nosaltres és anar a veure determinats veïns per organitzar-los caçolades que no van enlloc, i que al final, t'acaben venint a veure per demanar-te disculpes i expressar-te que han estat clarament manipulats!

dissabte, 15 d’octubre de 2011

AL PRESIDENT COMPANYS

Avui es conmemora l'assassinat pel franquisme del qui fou el darrer Molt Honorable President de la generalitat de Catalunya abans de la dictadura feixista i per tant, de la Guerra incivil espanyola.

avui, com ja ve fent l'actual govern, s'ha seguit el que va iniciar l'anterior en el sentit d'organitzar un acte institucional en homenatge a qui fou el nostre president martir. Fou entregat pels nazis a Franco i empresonat al castell de Montjuïc on, per cert, avui mateix s'ha fet tornar a honejar la bandera catalana després que no hi fós des que en Companys la hi posés per darrera vegada.

M'ha estat impossible assistir a l'acte organitzat al nostre poble; i per això em veig en l'obligació d'escriure el meu petit homenatge a qui va morir perquè algun dia poguessim recuperar les nostres llibertats nacionals.

Només dues coses: Per una banda recordar la gran reflexió del president Companys que, crec que sempre hauriem de tenir molt present: La Justícia, té molta gent per defensar-la, molts països, molts col·lectius. La democràcia té molta gent per defensar-la, molts països, molts col·lectius. La llibertat té molta gent per defensar-la, molts països, molts col·lectius. Però, Catalunya, només ens té als catalans!

I finalment, només recordar el seu crit davant el piquet d'execució, descalç amb els seus peus nus damunt la terra del fosar de santà Eulàlia del castell de Montjuïc, digué: per Catalunya, Visca la Llibertat!
Tornarem a lluitar, tornarem a sofrir i tornarem a vencer!

dijous, 13 d’octubre de 2011

INFORMADORS AL CARRER PER EXPLICAR ELS BENEFICIS DE LA RECOLLIDA PORTA A PORTA

Després del que hem arribat a sentir d'aquesta gent que ara ocupen el govern municipal sobre el sistema de recollida selectiva Porta a Porta, ara, de cop i volta, s'en adonen dels seus beneficis i aventatges, ara som el municipi que més recicla, que la gent hi col·labora d'una forma extraordinària, i tot el que volgueu.

Després que, fins i tot els socialistes del PSOE de Palau fessin campanyes amb parada inclosa en el mercat municipal dels dissabtes recollint signatures en contra del sistema que l'anterior govern va instaurar sobre la recollida porta a porta, ara són els més feliços del món amb aquest sistema, s'el fan seu i agraeixen la gran col·laboració dels ciutadans.

Quina vergonya deuen sentir, si és que en tenen, davant l'evidència dels beneficis d'aquest sistema i de la bona acollida per part de la població. I tots aquests que ara presumeixen d'haver heredat un municipi modèlic pel que fa a la recollida selectiva de residus, els haurem de recordar les seves proclames a través d'aquell blog pretesament anònim del Dimoni de la Pedra Llarga on es fèien crides a l'incivisme, a deixar les bosses d'escombreries davant la casa de l'anterior alcaldessa, o com deia el mateix actual regidor de Comunicació David Abascal: "jo també aniré a deixar la meva bossa davant de l'Ajuntament"!

Només cal comprovar el seu cinisme, mala fe política i hipocresia, llegint la següent informació que figura a la web municipal des del passat dimarts dia 11:Dos informadors enviats del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental han estat aquest matí informant els ciutadans sobre els beneficis de reduir, separar i reciclar els residus, així com reutilitzar allò que es pugui tornar a fer servir.Els informadors estan ubicats a la cantonada entre el Camí Reial i el c. Barcelona (al costat de la plaça Onze de Setembre) i a la plaça del Molí (cantonada entre l’av. Diagonal i el Camí del Molí). Tornaran a ser-hi el matí del proper dijous, 13 d’octubre, i dos dies més de la setmana que ve, de les 10.15 a les 13.30h. Els ciutadans que s’hi acosten poden formular els seus dubtes i suggeriments i rebre un petit sac amb adob obtingut a partir de brossa orgànica.Palau-solità i Plegamans ha millorat molt el percentatge de residus que se separen correctament i que, per tant, poden ser reciclats gràcies a la col·laboració ciutadana. Des que es va implantar el sistema de recollida porta a porta per a la matèria orgànica i el rebuig s’ha passat a reciclar més del 70% dels residus que generen les llars palauenques.

dimarts, 11 d’octubre de 2011

PROGRAMACIÓ DE RÀDIO PALAU 2011/2012

El passat dia 3 d'octubre es va donar el tret de sortida a la nova programació de Ràdio Palau per a la temporada 2011/2012 que comença aquest octubre per acabar a finals de juny de l'any vinent. Dimecres passat en el debat celebrat a l'emisora el director ens oferia la possibilitat de fer una valoració d'aquesta nova programació, i he pensat que seria prudent fer públic algun comentari al respecte.

M'agradaria no haver de recordar, tot i que la memoria de vegades és molt curta, que venim d'on venim; i que, després de l'obligat tancament de l'emissora per raons òbvies i del tot demostrades malgrat l'excés de demagògia interessada emprada en el seu moment, ara sí que gaudim, després de tants i tants anys de governs socialistes que mai van optar per fer-la legal, d'una emissora municipal legalitzada, amb projecte aprovat pel Ministerio de telecomunicaciones i homologada per la Generalitat de Catalunya. Disposem d'un director professional periodista, com mana la llei, i d'una estructura de funcionament que, ara per ara, ens ofereix clares garanties d'esdevenir una ràdio participativa, plural i imparcial des de tots els punts de vista: de continguts, d'informació i de professionalitat.

Molts van haver de callar al observar la gran aposta de l'anterior govern, i jo com a Regidor de Comunicació d'aleshores, per seguir implicant d'una forma decidida a les entitats del poble, a la seva gent i a tantes i tantes òptiques i plantejaments ideològics. ara, seguint amb el camí marcat la temporada passada, segueixen implicant-se un gran nombre d'entitats, col·lectius i persones, havent-se afegit a les ja col·laboradores, algun grup de joves així com l'associació dels amics del Contry de can Falguera, que s'afegeix a la Casa d'Andalusia, ADisPap, alfons Navarro, Rafael Oliver dels Amics de la Música Clàssica, Plataforma Aturem la guerra, els joves del grup de teatre Farrigo Farrago, els joves de la Descoordinadora, d'altres joves a títol particular, i un llarg etcètera que probablement ja coneixeu i que us animo a seguir diàriament.

Valoro molt positivament la nova programació per constituir una autèntica aposta per continuar amb la tasca endegada ara fa més d'un any, per confiar amb els mateixos professionals i persones amb les que vam comptar nosaltres pel seu alt nivell d'implicació, de professionalitat i d'imparcialitat que ens garanteix una ràdio de qualitat preparada per a seguir creixent en mitjans, dotació de personal i per tant en audiència.

El sol fet de disposar de la figura d'un director periodista professional, d'una altra titulada en Comunicació per millorar la preparació i difusió dels continguts informatius, així com de la contractació de persones i empreses externes que mantinguin una oferta en antena prou variada i participativa, fa que m'hagi d'esforçar en confiar que això no variarà i que el nivell de creixement i implantació de la nostra emissora municipal, és a hores d'ara del tot imparable.

Què lluny queden aquells temps de cinc anys enrere on no només teniem una ràdio il·legal, sino que la mateixa estava dirigida per persones políticament afins, designades a dit i sense cap mena de selecció prèvia. què lluny queden aquells anys de governs socialistes que impedien cap t'ipus d'informació política, limitant-se a la retransmisió dels plens municipals en directe i en fer-ne un resum de cinc minuts el dijous posterior al ple.

Estic content que es segueixi apostant per emetre debats i entrevistes setmanals durant tota la temporada amb els representants de les diferents formacions polítiques, i que, per tant, l'actual govern socialista hagi entès que aquella dinàmica de funcionament no anava enlloc per poc plural, gens participativa i encara menys democràtica.

Penso que pressions, tard o d'hora n'hi haurà per mirar de controlar aquesta actual pluralitat informativa; però que el fet de comptar amb professionals que s'han guanyat el lloc mitjançant un concurs o oposició, ens donen unes certes garanties que els intents poden acabar essent frustrats.

Sí que, observo amb preocupació un cert increment de la presència del castellà en determinats programes propis que espero es sabrà redreçar adequadament. No ho dic pas per la Casa d'Andalusia, sino pel programa que s'anomena Infreqüència, que entenc poc propici per a una emissora pública i municipal, així com el programa on participa el regidor Juan carlos Tinoco qui, malgrat votar mocions en favor de la immersió lingüística i de fer del català una llengua prioritària i vehicular, acaba també expressan-se en la llengua de Cervantes. Estaria bé que reflexionessim en aquest extrem al pensar en l'utilitat d'una emissora pública i municipal.

Per acabar, felicitar als responsables de ràdio Palau per seguir confiant en el model implantat per l'anterior govern, i animar-los a ells així com a l'actual regidor a seguir en aquesta línia. Com també per seguir aplicant la planificació en el seu dia aprovada de disposar de la pàgina web www.radiopalau.cat, consolidant l'oferta de ràdio a la carta.

divendres, 7 d’octubre de 2011

FIRA PALAU I L'ESTAND DE L'AJUNTAMENT

Abans de res, voldria felicitar molt sincerament a l'associació de Comerciants de Palau-solità i Plegamans per haver sigut capaços, com a organitzadors de la Fira Palau, de mantenir durant 30 anys de forma ininterrumpuda un esdeveniment de promoció comercial i cultural sense igual al vallès. Recordo quan, en els meus 17 anys fou creada per idea de l'aleshores Regidor de Comerç del nostre Ajuntament, i militant històric d'Unio Democràtica de catalunya al nostre poble, Jordi Oliver. De vegades les coses surgeixen de la societat civil, però en aquest cas cal recordar amb goig i rendir el degut homenatge a qui fou l'autèntic artífex de Fira Palau: l'amic i apreciat company Jordi Oliver Oliveras, amb qui, tot i no tenir cap lligam familiar, sí que en canvi compartim cognom. I en aquest punt també cal recordar al Regidor Josep vivancos Tarragó, successor com a regidor d'en Jordi Oliver i actual president de Convergència i del Casal de la gent gran a Palau, qui va mantenir l'esforç d'aquell ajuntament en la celebració d'aquest certàment comercial, junt amb tot un seguit de comerciants del poble, aconseguint el prestigi i consolidació que s'evidència any rere any. I no puc pas oblidar-me del grapat d'anys que el meu propi pare, Jaume Oliveras Planellas, en fou el president, desenvocant en la definitiva organització per l'Associació de comerciants actual, a qui també vull felicitar de forma molt sentida pel fet d'haver complert ja 25 anys del seu neixement com a entitat legalment constituïda amb l'àngel Marsal al capdavant.

Com tot en aquest món, la fira Palau ha tingut els seus moments més pròspers i d'altres menys. Però, el cert és que mantenir l'organització, per a un poble que des que la va veure néixer ha passat de cinc-mil a quasi quinze-mil habitants, adaptant-se en cada moment a les necessitats i exigències de la població, té un gran mèrit que només la història comença a saber valorar de forma adequada.

Després que en els darrers anys Fira Palau hagi experimentat un creixement i desplegament del tot espectacular, enguany hem tingut la sensació que la crisi econòmica global pot haver reduït, per una banda el nombre d'expositors, i per una altra el nombre de públic assistent. Però, és aquí on es demostra la força de la nostra gent, fent que els baixons, com els actuals, puguin esdevenir autèntiques oportunitats per emprendre noves iniciatives que ens facilitin la sortida del sotrac i així, un cop superats els pitjors moments, en poguem sortir enfortits en benefici dels comerços, les empreses i per tant, dels usuaris, consumidors, treballadors i població en general.

Finalment, voldria referir-me a l'estand que el nostre Ajuntament, i per tant l'actual govern, ha presentat als vilatans del municipi. Un estand que en els darrers anys ens haviem acostumat a que fos d'autèntic servei a la població, amb persones dels diferents àmbits d'actuació municipal informant dels serveis i prestacions de l'administració palauenca, etc. en canvi, ens hem trobat amb un estand desangelat, sense gaire contingut, sense personal tècnic que informés a les persones que s'hi acostaven, sense presència dels responsables polítics per atendre a la gent i informar de la seva futura planificació...; en definitiva, un estand que volia ser una petita però frustrada còpia del que havia estat en els darrers anys, amb la biblioteca mòbil com a única activitat per als més petits, sense promoció de la tant prestigiada internacionalment Educació Viària impartida pel Caporal Rafael Reina, ni res que s'hi pugui assemblar.

Realment però, em satisfà observar com el poc que es promocionava era, com no podia ser d'una altra manera, obra de l'anterior govern. resulta que ara s'en adonen que estem reciclant més que ningú i que el sistema de recollida d'escombraries porta a porta és inmillorable, resulta que han descobert un transport urbà i interurbà al que hi hem de buscar millores de tarificació per algunes situacions de persones necessitades o desprotegides econòmicament, etc. I tant parlar del POUM, resulta que va i exposen exactament el mateix que l'anterior govern va deixar consensuat i a punt per ser aprovat, que ja es va exhibir en la fira Palau de l'any passat.

Això sí, sense la tant reclamada participació, ni consulta al Consell Municipal de comunicació, el que corria més pressa era fer palesa la nova imatge del govern amb el nou emblema, els seus obsessionats colors i sobre tot el P-siP! Que quedi clar que feina en faran poca però que volen vendre imatge. Doncs això: només imatge i res de contingut!

dijous, 6 d’octubre de 2011

JO TAMBÉ DIC QUE NO A MADRID 2020

estic d'acord amb en Víctor Alexandre en les raons per les quals no podem donar mai suport a la candidatura olímpica de Madrid pel 2020. I aquí van algunes d'aquestes raons que haurien de servir per fer-nos reflexionar:

•És a Madrid on se'n van els 22.000 milions d'euros que Espanya espolia cada any als catalans.
•És a Madrid on Espanya inverteix cinc vegades més per cada quilòmetre quadrat que a Catalunya.
•És a Madrid on Espanya ha invertit cinc vegades més en la terminal T4 de Barajas que en la terminal T1 del Prat.
•És a Madrid on Espanya concentra el gruix de la inversió en R&D i deixa les engrunes per a Catalunya.
•És a Madrid on només el 9% dels trens que hi circulen són obsolets mentre que a Catalunya ho són el 38%.
•És a Madrid on el trajecte ferroviari Madrid-Alcalá té un 30% més de freqüències de trens de rodalia que el trajecte Barcelona-Mataró, que és igual en distància però amb el preu del bitllet un 40% més car.
•És a Madrid on l'aeroport de Barajas ha rebut 300 milions d'euros per a mesures mediambientals mentre que l'aeroport de Barcelona només n'ha rebut dotze i mig.
•És a Madrid on Espanya ha fet 600 quilòmetres d'autovia mentre que a Catalunya només n'ha fet 20.
•És a Madrid on hi ha un TGV per anar a Sevilla que genera un dèficit de 2.036 milions d'euros mentre que Barcelona no en té cap que la connecti amb França, tot i que generaria 1.251 milions d'euros de beneficis.
•És a Madrid on Espanya, per diluir la projecció de Catalunya, va decidir espanyolitzar els Jocs Olímpics del 1992 ajuntant-hi l'Expo de Sevilla i la Capitalitat Cultural Europea de Madrid dins la celebració del Quinto Centenario.
•És a Madrid on Espanya fa lleis que impedeixen la gestió dels nostres ports i aeroports i l'ús de la nostra llengua a les institucions de l'Estat i a la Unió Europea.
•I és a Madrid, en definitiva, on se'ns nega el dret a competir oficialment amb les nostres seleccions nacionals i on converteixen en paper higiènic les lleis que aprova el Parlament de Catalunya.
Francament, cal una autoestima molt baixa o un autoodi molt gran per ser català i donar suport a la candidatura de Madrid 2020. És una qüestió de principis. De principis i de dignitat.

dilluns, 3 d’octubre de 2011

"A RÍO REVUELTO, GANANCIA DE PESCADORES"

Com s'ha fet públic aquests dies, des del passat dissabte 1 d'octubre el nostre poble no disposa d'un servei de farmàcia de guàrdia durant les nits, és a dir, des de les 10 de la nit fins a dos quarts de 9 o les 9 segons si es tracta de caps de setmana o de dies de cada dia.

Fins aquí hom conclou que en mig de tanta retallada, o, potser de tant rebombori mediàtic i polític interessat en relació a les mal anomenades retallades, que això és una més de les mesures preses per reduir determinats costos de l'administració catalana. Ens parlen de Reordenació del sector farmacèutic, de que si hi ha una normativa que diu..., que si no hi ha un servei d'urgències al municipi ara no tenen cap obligació de mantenir cap farmàcia de guàrdia durant les nits, etc.

Res de tot això. Des de l'any 1996 existeix un decret de la Generalitat de Catalunya pel qual s'estableix que: en aquelles poblacions que no disposin de CAP amb servei d'urgències durant les nits, tampoc hi haurà l'obligació que les Oficines de Farmàcia, com així les anomena la llei, tinguin el deure legal d'obrir durant les nits.

Per tant, no cal pensar massa per adonar-nos que, en mig de tanta confussió provocada pels ajustos ordenats des de la pròpia generalitat, conseqüència del desori heredat del tripartit, amb declaració de prodigalitat inclosa respecte d'aquell govern, el que aquí ha passat és que uns empresaris farmacèutics, amb tota legitimitat, han optat per prescindir d'un servei sense que sembli que la cosa va amb ells i així confondren's a tots apareixent com una víctima més del seguit de retallades acordades.

Des d'un punt de vista estrictament empresarial, puc arribar a entendre el posicionament d'aquests farmacèutics. Quatre oficines de farmàcia de les que tres pertanyen a una família: la del centre, la de Secretari Gil i la de la Sagrera, i una a una altra: corresponent a la de l'avinguda Catalunya.

Hem de concloure doncs, que aquestes farmàcies mai han tingut l'obligació legal de disposar d'un servei de guàrdia durant les nits; i que, probablement, es tracta d'un servei manifestament costós i deficitari. Però, sobre tot, que ningú pensi que es tracta d'una decisió provinent del govern de Catalunya, sino d'una determinació fruit, única i exclusivament, de l'interès empresarial i del poc volum de negoci obtingut durant les referides guàrdies. I per tant, ni això és culpa de l'artur Mas, ni de CiU sino d'una decisió lliure i voluntària dels farmacèutics palauencs. Perquè mai hi ha hagut servei d'urgències mèdiques a Palau durant les nits i si s'ha mantingut un servei de guàrdia pel que fa a les farmàcies, ha estat per decisió dels seus titulars però no per obligació legal de fer-ho.

Puc entendre doncs la decisió d'aquests farmacèutics i la seva decisió en temps de crisi global; el que no puc entendre és que per part de l'Ajuntament i concretament de la regidora de l'àrea sra. cabeza es manifesti per Ràdio Palau que comprèn als farmacèutics i no s'esforci en intentar resoldre aquesta qüestió d'una forma dialogada amb ells pel bé dels nostres convilatans.