dimecres, 29 de març de 2017

RODALIES!

Avui, tema de gran actualitat pels incompliments reiterats de tots els governs espanyols des de fa més de deu anys, i les sempre falses promeses dels presidents i ministres espanyols. El Grup municipal del PDECAT - DEMÒCRATES, ja va presentar una moció sobre la millora del servei de Rodalies RENFE el passat 28 de febrer, que s'aprovarà en el ple ordinari del mes de març que se celebrarà demà mateix, i que reprodueixo a continuació:
 

 

MOCIÓ PER MILLORAR EL SERVEI DE RODALIES RENFE A CATALUNYA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PDECAT - DEMÒCRATES

 

 

El 2010, mitjançant el Reial Decret 2034/2009, de 30 de desembre, es va fer efectiu el traspàs dels serveis de rodalies de Barcelona a la Generalitat de Catalunya, el qual va ser ampliat als serveis regionals el 2011, mitjançant el Reial Decret 1598/2010, de 26 de novembre.

 

A partir d'aquell moment la Generalitat es va convertir en titular de tots els serveis ferroviaris de rodalies i regionals sobre la xarxa ferroviària d'interès general en l'àmbit de Catalunya i assumia les competències sobre la regulació, la planificació, la gestió, la coordinació i la inspecció dels serveis, així com la potestat tarifària. 

 

Mitjançant l'Acord per a la utilització de la capacitat de la infraestructura ferroviària de rodalies de Barcelona entre el Ministeri de Foment (MIFO), la Generalitat i Adif, de 8 de febrer de 2010, i la seva addenda de 23 de desembre de 2010 per incloure els serveis regionals, es van assignar a la Generalitat de Catalunya totes les franges horàries vinculades a la prestació d'aquests serveis i es determinava la col·laboració entre Adif i la Generalitat per programar solcs-horaris, freqüències i organització de línies. 

 

El traspàs del conjunt de Rodalies de Catalunya però, va quedar incomplet ja que no es van traspassar ni els trens ni la infraestructura, que segueix estan gestionada per l'Administració General de l'Estat mitjançant Adif. 

 

Per part del Govern de l'Estat espanyol  s'han incomplert de forma manifesta els compromisos derivats del traspàs dels serveis de Rodalies de Catalunya dificultant greument a la Generalitat de Catalunya l'exercici de les competències que li corresponen.

 

Així des del 2010 l'Administració General de l'Estat no ha complert amb la seva obligació de fer la consignació pressupostària anual a favor de la Generalitat de Catalunya per finançar el dèficit generat pels serveis traspassats, i s'ha compensat directament el dèficit dins del marc de relacions Renfe – MIFO – Adif.

 

Tampoc s'ha arribat a formalitzar  un marc contractual amb Renfe Operadora tot i haver estat aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya ni s'han signat amb Adif protocols ni acords addicionals previstos en el traspàs amb relació a la disponibilitat de la infraestructura i les estacions.

 

La infraestructura actual sobre la que circulen els serveis de Rodalies de Catalunya es troba en molts punts al límit de la seva capacitat, condicionada pels trams de via única i per la manca d'inversions en els darrers anys. Les inversions previstes al Pla d'Infraestructures de Rodalia de Barcelona 2008 – 2015 incloïa un programa d'inversions per a la modernització de la infraestructura existent, noves infraestructures i millores i noves estacions per un total de 4.000 M d'€, però la majoria no s'han dut a terme. Aquest fet suposa un baix grau de millora de la fiabilitat de la infraestructura amb conseqüències clares sobre la qualitat del servei als usuaris que d'altra banda ha suposat un increment de les limitacions temporals de velocitat al conjunt de la xarxa. 

 

Al 2013, per prendre mesures sobre aquesta pèrdua de fiabilitat, es va acordar amb el Ministeri de Foment un Pla d'actuacions prioritàries a la RFIG ( Red Ferroviaria de Interés General), per a la millora de la seguretat, fiabilitat i funcionalitat del servei de Rodalies de Catalunya amb una inversió de 306 M d'€ que el MIFO es comprometia a invertir en el període 2014 – 2015. A data de 9 de maig de 2016, el grau de compliment d'aquestes inversions, d'acord amb la informació de la que es disposa, és el següent: 1,6% en servei,  37,9% en fase d'obres (execució o contractació), 46,3% en projecte i 14,3% pendent d'impuls. 

 

Al mes d'abril, mitjançant l'operador Renfe Operadora, Adif va traslladar a la Generalitat els nous horaris que volia implantar a partir del 12 de juny de 2016 per tal d'adequar els horaris a la situació d'explotació actual, molt condicionada i limitada per les seves pròpies característiques (no millorades per la manca d'inversió), per limitacions temporals de velocitat (no resoltes també per falta d'inversió), i per nous requeriments de seguretat. 

 

Des d'ADIF s'ha plantejat de forma unilateral la implantació d'uns nous horaris per als serveis de Rodalies de Catalunya de competència de la Generalitat de Catalunya que repercuteixen en els horaris ofertats als clients. Aquest nous horaris són conseqüència de les deficiències i limitacions derivades del mal estat de gestió i conservació de les infraestructures ferroviàries de competència de l'Administració General de l'Estat.

 

Els nous horaris proposats suposen de forma general un increment dels temps de viatge de totes les línies i consoliden els retards actuals, sense que s'hagi explicitat cap mesura o actuació concreta per a donar solució a aquesta situació i possibilitar una millora dels temps de trajecte als usuaris.

 

La causa d'aquest empitjorament dels temps de viatge que ADIF vol imposar als usuaris de Catalunya és el mal estat de la xarxa de rodalies i regionals de Catalunya com a conseqüència de dècades de no inversió per la millora de la xarxa de Catalunya. Aquesta manca d'inversió, que fins ara s'ha concretat i patit per part dels usuaris de Rodalies en forma d'accidents, incidents, averies i una continuada pèrdua de velocitat comercial i fiabilitat, ara ADIF la vol portar al límit augmentant els temps de viatge per la reducció de velocitat que imposarà als trens que circulin per xarxa de Catalunya afectant a rodalies i regionals sense l'adopció de les inversions i mesures correctores corresponents.

 

En base a l'exposat no es considera que pugui ser acceptable la modificació i empitjorament dels horaris dels serveis sense que aquests vagin acompanyats de la corresponent explicació de les mesures en execució o que es desenvoluparan les actuacions adients per redreçar aquesta situació i permetre una millora de serveis i del temps de viatge dels usuaris.

 

En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:

 

1. Instar a la Generalitat de Catalunya que no s'accepti cap canvi en els horaris de Rodalies de Catalunya que empitjorin els temps de viatge si no es disposa del subministrament per part d'ADIF de la informació detallada dels motius del canvi efectuat i de les mesures concretes i calendaritzades, en un breu període de temps, de reversió de la situació per a recuperar els temps de viatge que afecten negativament als usuaris dels serveis de Rodalies de Catalunya.

 

2. Instar al Govern de l'Estat a la realització amb caràcter urgent de les inversions per desactivar les limitacions temporals de velocitat (LTV) existent en els serveis de Rodalies de Catalunya per garantir un servei digne als usuaris de Catalunya. 

 

3. Instar al Govern de l'Estat l'execució de les inversions previstes en els diferents acords subscrits, en el Pla de Rodalia de Barcelona i en l'acord dels 306 M d'€, així com l'execució de la resta d'actuacions demanades en els diferents fòrums de coordinació i seguiment d'actuacions estatals a Catalunya entre la Generalitat i l'Estat.

 

4. Instar al Govern de l'Estat a complir amb tots els compromisos derivats del traspàs de competències a la Generalitat de Catalunya sobre els serveis de Rodalies de Catalunya i específicament a:

 

-          Transferir anualment a la Generalitat de Catalunya els recursos establerts als acords de traspàs,  necessaris per a finançar l'explotació dels serveis.

 

-          Impulsar la formalització del contracte de gestió del servei amb l'empresa operadora Renfe

 

-          Formalitzar el conveni per a la participació de la Generalitat de Catalunya en la gestió de les estacions ferroviàries.

 

 

5. Instar al Govern de l'Estat al traspàs de la infraestructura (vies i estacions) per completar el traspàs de Rodalies de Catalunya, mitjançant la segregació de la xarxa ferroviària d'interès general per tal que la Generalitat pugui assumir la totalitat de competències sobre el conjunt del sistema ferroviari de Catalunya.

 

 

Palau-solità i Plegamans, 28 de febrer de 2017

 
Avast logo

This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com


dilluns, 27 de març de 2017

DIVUIT MESOS I ELS ESPETERNECS!

Doncs avui, 27 de març de 2017, fa exactament divuit mesos del 27S. És a dir, de les eleccions autonòmiques/plebiscitàries del 27 de setembre de 2015; aquelles que els que deien que no era un plebiscit, després els va interessar dir que sí, així com potser també a la inversa.
 
El cas és que ja han passat els famosos divuit mesos, i avui no s'ha proclamat la independència! Però, és clar, els qui s'enriuen d'això (recordeu allò que: qui riu l'últim, riu molt millor), fan veure que no s'en recorden que la legislatura actual no va començar fins el dia 9 de gener de 2016. Per tant, els uns, els que volien enviar a no sé qui a la paperera de la història i ara se l'han de menjar a tot hora, i els altres, els que fan mofa dient que tot això no ens porta enlloc, que no complim amb els nostres compromisos, que ells ja ho deien, etc, el que constaten dia rere dia és que la maquinària pel referèndum d'autodeterminació segueix endavant de forma implacable, i que, com a màxim el proper mes de setembre, votarem sí o no a la independència de Catalunya, amb totes les garanties i amb els ulls de tota la comunitat internacional posats sobre nosaltres pendents del què decidim i com ho decidim, malgrat l'oposició, els obstacles, les amenaces i els tribunals espanyols obedients a les instruccions d'un govern antidemocràtic i deslegitimat per la seva obsessió malaltissa de no voler parlar de Democràcia, perdent així un altre territori, com ja va passar amb tants i tants països d'Amèrica o el mateix Portugal.
 
Seguim sentint les mateixes frases i afirmacions que el primer dia. El President espanyol diuen que demà es comprometrà a grans inversions, a fer el Corredor Mediterrani, que ves que no el faci anar a passar per la seva Galícia natal, o que ens posarà al dia amb infrastructures com Rodalies RENFE. Però, si no compleixen ni amb les vint-i-sis sentències del seu polititzat Tribunal Constitucional, que dona la raó a Catalunya pel que fa a multitut de competències. Si no respecta els pactes, convenis i acords subscrits...., si no respecta tot això, com voleu que ara, de cop i volta, compleixi amb uns compromisos verbals, en un acte improvitzat, només per gaudir d'alguns titulars grandiloqüents per part dels seus mitjans cavernaris l'endemà?
 
Res. Que ara sí que comencem a veure els veritables espeternecs de qui se sent acorralat, i el que és pitjor: del que sap que no té la raó, que cada cop hi ha menys seguidors a nivell internacional, i que, en definitiva, veu com tot això de Catalunya, se li està escapant definitivament de les mans.
 
La nostra tranquil·litat rau en saber que el Govern de Catalunya fa el que toca, dins dels divuit mesos a contar des del 9 de gener de 2016, i que per tant, tot estarà apunt pel juliol d'enguany i, en conseqüència, que votarem el proper mes de setembre si volem seguir tal i com estem, o volem una nova República que comenci de zero i respecti la voluntat de les persones, prioritzant la proximitat, la Democràcia, la fraternitat, la igualtat i la llibertat!
 
Pel que fa al nostre poble, la nostra tranquil·litat ens la dona el fet d'haver aprovat per majoria absoluta un compromís clar del nostre Ajuntament amb el Referèndum. Per tant, res ens fa pensar que els palauencs i plegamanins no puguin exercir amb plenitud els seus drets i deures com a ciutadans de Catalunya davant el Referèndum per la Independència!
 Avast logo

This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com


dimecres, 22 de març de 2017

MUNICIPALITZACIONS: IDEOLOGIA, MODA, REALITAT O FICCIÓ...

A banda que ja hi ha alguns ajuntaments catalans, però també d'arreu d'Europa i del món, i no necessàriament governats per formacions considerades d'esquerres, que han, o bé municipalitzat o remunicipalitzat determinats serveis que durant anys els havien cedit a empreses externes, em resulta curiós observar com tothom s'apunta sense complexos, com si estiguessin del tot segurs d'estar en possessió de la veritat, a aquestes iniciatives, tant seval quin sigui el servei a ser assumit per l'administració local.
 
D'exemples a Catalunya n'hi ha forces, ja sigui en relació a municipalitzar el servei d'aigua potable, el de neteja viària o el de recollida d'escombraries, per posar-ne algun. Sense anar més lluny, a la nostra comarca existeix un gran debat públic sobre la possible remunicipalització del servei d'aigua al municipi de Terrassa, després que l'empresa Mina l'hagi vingut prestant des de fa més de setanta-cinc anys. Sembla que, malgrat trobar-se amb dificultats que estan descobrint com a insalvables, també hi ha algun moviment en aquest sentit en ajuntaments com els de Sabadell o Ripollet, per dir-ne algun de poblacions veïnes del Vallès Occidental. A Terrassa, prop de dos mil persones van desfilar pels seus carrers diumenge passat en reclamació de la remunicipalització del Servei d'Aigües, tenint en compte que el seu govern municipal format pel PSC i l'actual PDECAT, és qui està liderant els tràmits per encarrilar una municipalització que, en aquell cas, respon a motius molt diversos i que, en tot cas, són molt diferents al que podriem considerar raons estrictament ideològiques.
 
Dic tot això, perquè, en el darrer debat a Ràdio Palau, em va cridar l'atenció com alguns grups de l'oposició, considerats d'esquerres, afrontaven, amb argumentacions aparentment clarividents i des del seu punt de vista indiscutibles, aquesta qüestió.
 
Recordo com, per part de la CUP, amb en Jordi Méndez al capdavant, es va plantejar en algun ple municipal aquest assumpte. I és que, em permetreu que us digui que, des de la discrepància en la majoria dels casos, el que no puc negar és la coherència total i absoluta de la CUP de Palau entre el que argumenten i el que porten a la pràctica a través de les seves propostes i/o accions. El que crida poderosament l'atenció (tant en això com en tants altres aspectes) és com determinades forces, també considerades d'esquerres, denoten una mena d'acomplexament, ja que davant qualsevol proposta de la CUP modifiquen, actuen o revisen qualsevol consideració o plantejament polític per tal que no semblin, "menys d'esquerres" que els qui normalment porten el timó ideològic.
 
I és per això que, quan la CUP ideològicament planteja la necessitat que tot servei sigui municipalitzat o prestat per una administració, es detecta un moviment en alguna altra força manifestant que no només hi està d'acord, sino que, de vegades, pretén arribar més enllà del que pot considerar-se adequat.
 
I és aquí quan, davant d'aquest debat sobre la necessitat de municipalitzar el servei d'aigua al nostre poble (mai remunicipalitzar, ja que en cap moment de la història l'Ajuntament ho havia gestionat ni directa ni indirectament, t'adones que tothom s'apunta al carro de la municipalització, sense cap altra argument que no sigui la millora del servei o el segur abaratiment del mateix..., això sí, sense disposar de cap element que els permeti constatar que una municipalització portaria inexorablement aquests suposats beneficis.
 
En aquest punt, és quan cal parlar de si una municipalització, nacionalització, o el que sigui, comporta necessàriament avantatges per als ciutadans. I això no és ni d'esquerres ni de dretes. Senzillament cal que l'administració disposi de les eines legals per mantenir el suficient control, com perquè el servei sigui prestat amb la màxima qualitat i garantia i que, al mateix temps, sigui més avantatjós econòmicament per a l'Ajuntament i per als ciutadans.
 Recordo com en aquell debat s'intentava contraposar el tema de la municipalització de l'aigua amb el bon servei del transport urbà al ciutadà. I sembla que es pretenia ignorar que l'empresa que presta el servei és privada i, com no pot ser d'una altra manera, obté uns beneficis econòmics pel fet de realitzar el transport de viatgers entre diferents punts de la població així com les conexions amb d'altres municipis veïns. No és de rebut intentar confondre a la gent amb exemples equivocats. Un servei públic, com a tal, és deficitari, i per això és l'administració qui s'en fa càrrec.
 
Des d'ICV s'afirmava alegrement que el servei d'aigua a Palau té molts, però que molts aspectes a millorar, però no en van saber concretar cap. Tampoc sabem què comportaria per a l'Ajuntament la municipalització del servei d'aigua, quan hi ha tres empreses privades, a banda de la que gaudeix de la concessió municipal, CASSA, que també donen servei a una part important dels nostres veïns.
 
El que sí sabem és que, a Palau-solità i Plegamans, mai hi ha hagut problema amb aquest servei, que l'empresa suministradora ha assumit un enorme compromís social, que ningú està desatès en cas d'impossibilitat d'abonar el rebut de l'aigua i que el codi de bones pràctiques de CASSA, no té parangó en cap altra empresa d'aquestes característiques en el nostre entorn.
 
Quan es fan propostes, per damunt de tot, cal conèixer la realitat! Abans de parlar alegrement d'aquest i d'altres qüestions. Abans de fer afirmacions gratuïtes, sota un determinat paraigua ideològic, el que cal és saber del que es parla i de les conseqüències d'una possible municipalització. cal concretar i determinar quins són els problemes, les mancances...de l'actual concessionària. Saber què i com caldria procedir per organitzar un servei municipal que, en el nostre cas, mai ha estat prestat per l'Ajuntament. A partir d'aquí, fer les propostes oportunes. Però, si no es disposa d'un estudi aprofundit, el que es fa només, és fer bullir l'olla, fer veure que som més d'esquerres que els altres, sense que en cap cas se sàpiga l'abast real de tot plegat.Avast logo

This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com


dimecres, 15 de març de 2017

UN PAS DEFINITIU PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA FUTURA NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL!

S'obre el concurs d'idees per escollir el disseny arquitectònic de la nova Biblioteca Municipal

Obert a despatxos de la Unió Europea, el convoca la Diputació de Barcelona per adjudicar l'avantprojecte de l'edifici

La Diputació de Barcelona ha publicat el concurs obert d'idees per escollir l'avantprojecte arquitectònic de la futura nova Biblioteca Municipal de Palau-solità i Plegamans. La data límit per presentar-s'hi és el 18 d'abril del 2017. El plec, redactat pel Servei d'Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona, estableix els requisits per optar al contracte i els tràmits que s'han de fer. El procés és completament obert i d'àmbit europeu. És a dir, s'hi poden presentar despatxos arquitectònics catalans, espanyols i de qualsevol país de la Unió Europea.

Jordi Pujol, regidor de Cultura de l'Ajuntament, destaca que "l'equip de govern seguirà treballant perquè les obres s'iniciïn el més aviat possible". Tot i la satisfacció, Pujol afegia un matís en declaracions fetes a Ràdio Palau: "El procés fins a la convocatòria del concurs ha estat més lent del que esperava i imaginava". "La nova biblioteca és un compromís central del mandat i aquest és un pas important", conclou el regidor. Afegeix que el disseny del nou equipament inclourà "espai sense definir" i que es vol convocar un procés participatiu "perquè la ciutadania defineixi les activitats que s'hi faran".

Amb aquest concurs s'escolliran cinc equips redactors finalistes. Cadascun d'ells haurà de presentar la seva proposta d'avantprojecte. Aquesta ha de respondre al programa funcional del futur equipament. D'entre els finalistes s'escollirà l'opció guanyadora, que obtindrà 20.000€ i serà la que es materialitzarà en la nova Biblioteca Municipal. L'equip redactor, a més, podrà ser contractat per l'Ajuntament per redactar el projecte bàsic i executiu. Les quatre candidatures restants rebran una compensació de 3.000€. El valor estimat del contracte és de 341.322,31€ (sense IVA).

El jurat del concurs valorarà els següents aspectes, entre altres:

·         La capacitat de disseny i la qualitat arquitectònica.

·         L'experiència de l'autor en projectes realitzats d'edificis similars.

·         L'experiència en projectes d'edificis energèticament eficients.

Ampliant el focus, la inversió inicial global que preveu el programa funcional perquè la biblioteca sigui una realitat és d'uns 4.200.000€, incloent-hi qüestions relatives a la construcció de l'edifici així com l'adquisició del fons documental, l'equipament informàtic, el mobiliari i altres aspectes. La previsió de les despeses anuals futures de la biblioteca se situa en uns 320.000€ per any.

 Avast logo

This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com


dimarts, 14 de març de 2017

TORRACOLLONS!

Segons l'Institut d'Estudis Catalans, IEC, Torracollons és una persona enutjosa, que molesta, que a tot troba obstacles..... Doncs això. Així ens veuen els espanyols i així som els propis catalans entre nosaltres mateixos!
 
I és que, els que es pensen (o potser pensàven) que judicialitzant-ho tot, que querellant-se contra tot el que es mou (que vol dir debatre), que acusant a tort i a dret, inhabilitant, intentant fer por, etc, estan començant a constatar que no, que l'efecte és tot el contrari. Observen perplexos com "Com pitjor, millor". Que per cada amenaça, surten uns quants nous independentistes. Que a cada prohibició, tenim més gent convençuda de tirar endavant amb els nostres propòsits d'assolir la independència de Catalunya, no sense abans haver-ho consultat a la ciutadania de forma transparent i vinculant. Que, a cada sentència, com la que condemna al President Mas i les Conselleres Rigau i Ortega, més motiva la seva convicció de treballar, encara amb més força, per arribar al Referèndum que, pactat o no, es portarà a terme durant el proper mes de setembre. Avui mateix, a RAC1, la Joana Ortega, abandonada pel seu partit en fase d'extinció, expressava la seva més que ferma voluntat de seguir treballant per la llibertat del nostre país, i per tant, de tornar-se a involucrar en l'activitat política, deixant entreveure que ho farà mitjançant el nou PDECAT.
 
Doncs, efectivament, com més va, més clar tenim que arribarem fins al final i que la legitimitat democràtica superarà i desbordarà qualsevol pretesa legalitat que impedeixi la participació dels ciutadans de Catalunya en la nova forma política que ha de tenir el futur Estat Català.
 
I com que ja m'heu permès l'utilització de la grollera expressió que encapçala aquest apunt, resulta interessant remarcar com, si bé som "torracollons" amb els espanyols, que ja no saben com enfocar la qüestió catalana, i menys des que la comunitat internacional comença a donar senyals de preocupació amb l'actitud del govern d'Espanya, també entre nosaltres, els catalans, ens anem envolicant constantment en els matisos, els detalls, els punts i les comes davant qualsevol plantejament de certa transcendència política. Sembla mentida com vam aconseguir (és clar que, gràcies a Òmnium, l'ANC i l'AMI) conformar una formació que, amb el permís de la CUP, aglutinés el vot independentista el 27 de setembre de 2015, convertint, diguin el que diguin, unes eleccions autonòmiques, en un veritable plebiscit o consulta als ciutadans sobre les pretensions independentistes del poble de Catalunya. El resultat ja el sabeu: majoria absoluta al Parlament de les forces independentistes amb un programa clar d'assolir la independència, o estar-hi preparats previ referèndum, en divuit mesos. Per tant, entermes de plebiscit, molts més ciutadans a favor de la independència que no pas en contra, i això amb una participació mai vista fins aleshores!
 
Dit això, ja ho sabeu: amb el rerefons de la Independència, som capaços de perdren's en qualsevol debat sobre el que sigui. I, arribats aquí, semblava que l'única gran esperança de l'anomenada "Caverna espanyolista" era que, amb els judicis sobre corrupció, tres per cents, casos Pujol i el que volgueu, que la cosa es desinflés definitivament... intentant fer veure que això de l'independentisme només havia sorgit per escapolir-se de les responsabilitats d'alguns pel que fa a determinades acusacions sobre corrupció. Però, oh, sorpresa! Cap independentista ho ha deixat de ser. Cada dia en surten més, i... qui hagi comès algun delicte, sigui del partit que sigui, haurà de respondre en conseqüència. Però res de tot això alterarà el nostre full de ruta.
 
Ni l'alteraran els que no paren de defensar un impossible referèndum acordat, perquè Espanya no pacta res, ni els que, intentant enviar als que els fan nosa a l'anomenada Paperera de la Història, ni els que diuen que hi estan d'acord però que.... ves a saber quines condicions, perquè potser senten vergonya fins i tot d'ells mateixos, ni els que fan veure que estan al costat d'algun encausat, però com que no el consideren dels seus, s'amaguen per no ser vistos per segons qui, ni pels acomplexats en general, que cada cop són menys, però que exerceixen de "torracollons" professionals.
 
Els que sempre hi som. Els que sempre hi hem sigut i hi seguirem essent, cada cop aglutinem a més ciutadans en la nostra lluita sincera per la Independència de Catalunya, oblidant-nos de lluïments de partit. Els que hi som, tant si es tracta de donar suport a en Joan Coma, la Montse Venturós, la Carme Forcadell, l'Artur Mas, la Irene Rigau, la Joana Ortega o en Francesc Homs, aquests som els de la força majoritària i sincera que, sense estratègies ni complexos, sumem cada dia més persones a la causa. Els altres, cada cop més minoritaris, seguiran exercint de Torracollons, fins que no tindran més remei que rendir-se a l'evidència, sumar-se a la gran victòria final i deixar-se de romanços!
 Avast logo

This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com


dijous, 9 de març de 2017

NECESSITEM MÉS EMPRESES COM CASSA. SENSIBILITAT SOCIAL I COMPROMÍS AMB LA CIUTADANIA!

CASSA crea un fons de 6.000€ per atendre rebuts d'abonats amb dificultats per pagar-los

 

L'empresa de subministrament d'aigua i l'Ajuntament signen el conveni que regula com garantir aquest servei bàsic

 

CASSA, una de les empreses concessionàries del servei de subministrament d'aigua a Palau-solità i Plegamans, posa a disposició de l'Ajuntament fins a 6.000,12€ anuals per al pagament de rebuts de les persones del municipi que tinguin dificultats per satisfer-los.

 

Els Serveis Socials de l'Ajuntament acreditaran a CASSA els abonats o abonades que tenen dret a rebre aquesta ajuda per la seva vulnerabilitat econòmica o social. El conveni estableix que es concediran un màxim de dos ajuts per any i abonat, amb un valor màxim de 75€ per ajut. Ara bé, s'especifica que es podran ampliar "en casos excepcionals".

 

Teresa Padrós, Alcaldessa de Palau-solità i Plegamans, i Josep M. Manyosa, gerent de concessions de CASSA, han signat el conveni aquest matí a la Casa Consistorial. Els acompanyava Jaume Oliveras, Tinent d'Alcaldia i regidor de Serveis Socials del Consistori. L'Alcaldessa ha felicitat CASSA "pel bon treball que fa i per la responsabilitat corporativa que demostra envers la societat". Padrós ha recordat una reunió mantinguda per alcaldes i alcaldesses al Consell Comarcal del Vallès Occidental on CASSA va ser qualificada positivament.

"Guanyem agilitat i fem un bé a la societat", ha subratllat Josep M. Manyosa, afegint que arran d'aquest conveni "CASSA es fa càrrec d'aquestes situacions de forma molt més àgil i evitant passos innecessaris". "Volem ser una empresa excel·lent i estar al costat dels ciutadans de Palau-solità i Plegamans", ha manifestat Manyosa referint-se alhora a la Carta de compromís i bones pràctiques, que recull mesures com avisar si es detecta un consum excessiu i compensacions econòmiques si la companyia les incompleix.

 

Tornant al conveni, el regidor de Serveis Socials, Jaume Oliveras, ha concretat que "la creació d'aquest fons de CASSA significa que el consistori podrà destinar més diners a altres situacions d'urgència social". El regidor ha recordat que ningú queda desatès perquè l'Ajuntament reserva anualment una partida amb aquest concepte, "per a subministraments de la llar i situacions de pobresa energètica, allotjament, educació...".

 

Amb el conveni es dóna compliment a la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. CASSA ha estat la primera companyia de subministraments bàsics que ha dut a terme un acord d'aquestes característiques amb l'Ajuntament i la primera que s'hi va posar en contacte amb anterioritat per atendre situacions de vulnerabilitat econòmica.

 
Avast logo

This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com


dissabte, 4 de març de 2017

AIXÒ NO VA DE CONSTITUCIÓ, ESTÚPIDS!

Potser sí que em repetiré més que l'all, però no em cansaré d'insistir-hi. Per tots els que, minut a minut, només saben parlar de Constitució de 1978, aquella que ni jo, que ara en faré 53 vaig votar, cal repetir fins on faci falta que, si els catalans no podem votar, és perquè al govern espanyol i als partits d'àmbit espanyol (i algun de català cada cop més residual) no els dona la gana de deixar-nos votar. No hi ha cap més raó. Us podria parlar de l'article primer de la Carta Fundacional de Nacions Unides de juny de 1945, o de la Declaració Universal dels Drets Humans de desembre de 1948, ratificats per l'estat espanyol i en els que s'inspira permanentment la Constitució de 1978. Només cal que llegim, sense necessitat de fer cap comentari, l'article 92 de la mal anomenada Carta Magna espanyola:
 
Artículo 92.- 1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.
2.El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente de gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.
3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.
 
És o no doncs, una qüestió de pura voluntat política? Els governs espanyols s'hi neguen. Els partits majoritaris (amb l'excepció actual de Podemos) també, com els partits cada cop més petits i acollonits de Catalunya. Ens cal només, recordar el redactat de l'article 10 de la mateixa Constitució, al que em referia en el ple municipal de febrer quan, des dels referits partits es posava en dubte que, com advocat, defensés la independència del meu país a través d'un referèndum, amb un, segons ells, desconeixement absolut de la legalitat vigent. Diu així:
 
Artículo 10.- 1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del órden político y de la paz social.
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
 
Diria que, com deia aquell il·lustre intelectual: "No hase falta desir nada más!"
 Avast logo

This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com