divendres, 29 de juliol de 2016

PLE JULIOL 2016: BAIXA INTENSITAT ESTIUENCA

I és que, entre els pocs torns d'intervenció acordats en la Junta de Portaveus de dilluns passat, i el tò de les mateixes, semblava ben bé que tothom tingués ganes de marxar de vacances. Amb la incompareixença del Regidor no adscrit, José Luís Heras, suposo que va acabar de fer molt més lleuger un ple ordinari, el del mes de juliol, que va tenir com a gran qüestió estelar, i del que tots n'hem d'estar molt però que molt orgullosos, l'aprovació per unanimitat del Pla Funcional de la futura nova biblioteca municipal. La manera com el Regidor de Cultura i la Regidora de Projectes, Jordi Pujol i Laura Navarro, han portat el tema, amb esprit de consens, amb transparència, oferint primer tota la informació als membres de l'oposició municipal en una exposició per part de la Gerent de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, Marta Cano el passat 22 de juny. El tarannà dialogant, respectuós i educat d'ambdós regidors, també en l'Audiència Pública celebrada a can Cortès el passat dia 13 de juliol davant les entitats del poble i la població en general, han fet que la totalitat de membres del consistori palauenc i plegamaní, no hagin tingut cap dubte a l'hora de votar a favor d'un equipament amb unes determinades característiques per al nostre poble, com és la construcció de la nova biblioteca. És ben cert que s'ha treballat moltíssim per arribar fins aquí, i ara només cal que la legislació restrictiva del govern d'Espanya ens permeti poder disposar dels diners necessaris com perquè aquesta biblioteca es pugui construir amb la máxima celeritat possible.
 
A banda d'aquest punt tant important per al futur de Palau-solità i Plegamans, es va aprovar el Compte anual corresponent al 2015, sobre el que poca cosa es podia afegir ja, al que es va poder debatre en el ple del passat mes de març quan es va donar compte de la liquidació del pressupost de l'any passat. Onze vots a favor, quatre abstencions i només amb el vot en contra de la representant del PP. I, relacionat amb la situació econòmica, es va donar també compte del compliment de la legislació sobre morositat durant el segon trimestre d'enguany, la qual cosa fou aprovada de forma directa i sense debat, ja que aquest govern compleix escrupulosament amb la llei pagant les factures dels proveïdors de l'Ajuntament a 23 dies de mitjana, quan la llei ordena que sigui en menys de 30 dies.
 
Els punts proposats pel Govern van finalitzar amb l'aprovació de les festes locals del proper any 2017. Com que la Diada Nacional no recaurà en diumenge com passa enguany, recuperem el dilluns de la Segona Pasqua, que serà el cinc de juny, a banda del dilluns de la Festa Major que serà el dia 28 d'agost.
 
Tres van ser les mocions presentades: ICV va presentar-ne una sol·licitant que des de l'Ajuntament es faci un estudi per implantar un sistema d'autostop dins del municipi, consistent en que es comparteixi el vehicle particular per fer els desplaçaments urbans. El problema és que, s'els va haver de fer veure que una moció idèntica ja s'havia aprovat per un plenari municipal l'any 1998. Però, no només això, sino que ignorava la moció l'existència d'un sistema de transport urbà del tot consolidat, que l'aplicació a través de la pàgina web de l'Ajuntament per compartir cotxe la va implantar l'any 2008 el Regidor abel Julién i que va ser d'urant el mandat 2011-2015 que, sota la responsabilitat d'ICV es va deixar d'abonar la quota per aquella APP. Per tant, es va desestimar. I és que, entre altres raons, es basava la moció en un sistema implantat en un parell de municipis rurals i molt escampats de la zona de la província de Madrid gens comparables a la nostra realitat. També des d'ICV es va presentar una altra moció, aquesta aprovada per unanimitat, que insta a l'Ajuntament a incloure clàusules en els processos de contractació pública, on no es permeti concórrer a les empreses que incompleixin la llei per disposar de diners i/o operar en paradissos fiscals. Es va aprovar per ser del tot lògic que això sigui així.
 
Finalment, ERC, amb la nostra adhesió, va presentar una moció en suport a la proposició de llei per a la Reparació Jurídica de les víctimes del franquisme. Va rebre el vot favorable de tots els grups a excepció de C's per raons que no vaig acabar d'entendre i que em resultaria molt dificultós d'explicar.
 
I aquí es va acabar el Ple. això sí. No van faltar algunes intervencions poc afortunades d'algun ciutadà, pel que es refereix a la darrera de les mocions, que no cal ni comentar, ja que potser el que perseguia era algun grau de notorietat gens merescut.
 
Per cert, ja veig que cada vegada són més els qui, des de l'oposició llegeixen aquest blog, sota el risc de patir una mena de síndrome d'abstinència. No em sap pas greu. El problema és quan intenten rebatre les meves opinions. Com sabeu, una cosa són els fets i una altra les opinions. D'això darrer cadascú té les seves. els fets però, són el que són, i sempre es resistiran a ser tergiversats. encara que hom intenti donar-los la volta, s'acabarà imposant sempre la veritat. I això és el que ha acabat passant amb el famós tema del 0,7% del Pressupost municipal, que ha acabat essent un 0,6, però no un 0,1% com algú va voler insinuar. El mateix sobre el tema del bus urbà, doncs, l'estudi de mobilitat aprovat el mes passat no és més que una eina de treball que estableix uns mínims, i que aquest govern ja s'ha encarregat de demostrar que la seva voluntat és la d'anar molt més enllà des d'un inici. I qui acusa de mentider a un altre basant-se en una mentida, malament rai. Qui vulgui explicar que fa vint anys que sóc regidor d'aquest Ajuntament, que ho faci. Però, la veritat és que ho vaig ser durant dos anys, de 1991 a 1993, i després no vaig tornar a entrar en política local fins l'any 2007. Si sumo m'en surten onze! Diria que són uns quants els que em guanyen!
 
Que tingueu molt bon estiu!!!

Libre de virus. www.avast.com

dimarts, 26 de juliol de 2016

QUÈ I QUINES SÓN LES PRESTACIONS DEL SISTEMA PÚBLIC DE SERVEIS SOCIALS QUE PRESTA L'AJUNTAMENT?

 

Són prestacions del sistema públic de Serveis Socials les actuacions, les intervencions tècniques, els programes, els projectes, els mitjans, les ajudes econòmiques i tecnològiques que s'ofereixen a persones i que es destinen a complir les finalitats establertes.

Les prestacions del sistema públic de serveis socials poden ésser de servei, econòmiques o tecnològiques:

 

Prestacions de Servei

Les prestacions de servei són els serveis i les intervencions acomplerts per equips professionals que tenen com a finalitat la prevenció, el diagnòstic, la valoració, la protecció, la promoció, l'atenció i la inserció de persones, d'unitats de convivència i de grups en situació de necessitat social.

Són prestacions de servei les següents actuacions i intervencions acomplertes pels equips professionals:

 

a) La informació sobre els recursos socials disponibles i sobre l'accés a aquests.

b) L'orientació sobre els mitjans més adequats per a respondre a les necessitats plantejades.

c) L'assessorament i el suport a les persones i els grups que necessiten l'actuació social.

d) La valoració singularitzada i el diagnòstic social de les situacions personals, convivencials i familiars i de les demandes socials.

e) La intervenció professional i el tractament social orientats al compliment de les finalitats dels Serveis Socials.

f) La protecció jurídica i social dels menors d'edat en situació de desemparament.

g) La protecció jurídica i social de les persones amb capacitat limitada.

h) L'Atenció residencial substitutiva de la llar.

i) L'Atenció diürna.

j) L'Atenció domiciliària.

k) Les que s'estableixin en la Cartera de Serveis Socials.

Les prestacions de servei tenen la condició de complement necessari de l'aplicació de qualsevol altre tipus de prestació social.

 

Prestacions tecnològiques

Són prestacions tecnològiques les que per mitjà d'un producte atenen les necessitats socials de la persona i es poden associar amb altres prestacions.  Tenen aquesta consideració les prestacions següents:

 

a) L'assistència tecnològica i la teleassistència domiciliària.

b) Les ajudes instrumentals destinades a mantenir o millorar l'autonomia personal.

c) Les de naturalesa semblant que s'estableixin normativament.

 

 

Prestacions econòmiques

Són prestacions econòmiques les aportacions dineràries, que tenen com a finalitat atendre determinades situacions de necessitat en què es troben les persones que no disposen de recursos econòmics suficients per a fer-hi front i no estan en condicions d'aconseguir-los o rebre'ls d'altres fonts. El règim jurídic i fiscal d'aquestes prestacions o de les que es reconeguin s'ha de regular per mitjà d'una legislació específica.

Les prestacions econòmiques es poden atorgar amb caràcter de dret subjectiu, de dret de concurrència o d'urgència social.

 

 

La Cartera de Serveis Socials ha d'incloure totes les prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques del sistema públic de Serveis Socials.

 

   Les prestacions econòmiques d'urgència social tenen per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència com ara, l'alimentació, el vestit, els allotjaments, els subministres, els ajuts a la mobilitat, els medicaments, l'escolarització, l'allotjament alternatiu.....  i es financen amb càrrec als pressupostos de l'Ajuntament, d'acord amb les competències que té en l'àmbit dels Serveis Socials bàsics, segons la legislació aplicable.

 

L'objectiu és ajudar a persones individuals o famílies que, per causes sobrevingudes de caràcter greu, es troben en una situació d'urgent necessitat.

 


Libre de virus. www.avast.com

dijous, 21 de juliol de 2016

ENS POSEM LES PILES PER AJUDAR I DINAMITZAR EL COMERÇ LOCAL

S'ofereixen estudis gratuïts a 20 comerços de la vila perquè millorin les vendes

 

L'Ajuntament i la Cambra de Comerç de Sabadell ofereixen l'assessorament gràcies a un acord que inclou més mesures per potenciar el comerç local

 

L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i la Cambra de Comerç de Sabadell han obert una convocatòria per tal que 20 comerços del municipi es beneficiïn d'una anàlisi en profunditat del seu negoci. L'objectiu és detectar-ne els punts forts i els febles i proposar mesures que millorin la competitivitat. "Animem als comerços i establiments del poble a apuntar-s'hi, com abans millor, per a què tinguin més opcions de ser escollits", comenta Jaume Oliveras, Tinent d'Alcaldia i regidor de Comerç.

 

Els comerços interessats poden presentar la seva candidatura, abans de l'1 d'octubre, mitjançant el web Diagnosi d'Innovació Comercial, de la Cambra de Comerç de Sabadell. Aquest servei és gratuït per als negocis que l'aconsegueixin perquè està subvencionat per fons FEDER i pel Ministeri d'Economia i Competitivitat. Cadascuna de les diagnosis està valorada en 1.200€. Les sol·licituds s'han de tramitar a través de la Cambra de Comerç de Sabadell. Poden optar-hi autònoms i empreses que estiguin en la seva àrea d'influència, però s'ha reservat el finançament de 20 diagnosis comercials per a comerços de Palau-solità i Plegamans mitjançant un conveni signat per l'Ajuntament i la Cambra de Comerç.

 

Aquest servei de diagnosi s'adreça a autònoms, microempreses i pimes del sector comercial que comptin amb almenys un establiment o punt de venda físic, independentment del subsector al qual pertanyin o el tipus de productes que venguin. El consultor o consultora visitarà el comerç per prendre dades i sol·licitar la informació que necessiti per a la diagnosi. Estudiarà les característiques generals del comerç, l'entorn, la imatge externa i interna, la gestió del punt de venda, el màrqueting i la comunicació, la política comercial i la gestió financera. El servei culmina amb el lliurament d'un complet informe amb el resultat de l'estudi i propostes.

 

Acord per potenciar el comerç

El servei de diagnosi a 20 comerços del municipi és només una part de l'acord al que han arribat l'Ajuntament i la Cambra de Comerç de Sabadell per dinamitzar aquest sector econòmic a la vila. L'altre punt fort del conveni entre ambdues parts és l'estudi que farà la Cambra de Comerç per analitzar el potencial i les mancances del sector comercial. L'estudi es durà a terme des d'un enfoc transversal, que inclourà anàlisis sobre la contextualització territorial, la demanda (població, hàbits de consum...), l'atractivitat (urbanisme, mobilitat...), l'oferta (presència de diferents tipus de comerços i empreses...), les potencialitats, debilitats, oportunitats i mancances... A més, es farà un grup de treball amb empresaris i entitats per treballar les dades recollides i s'elaborarà un document de conclusions i propostes. La inversió que ha d'abonar l'Ajuntament a la Cambra de Comerç de Sabadell per a la realització d'aquest estudi està xifrada en 28.500€ (IVA no inclòs).

 


Libre de virus. www.avast.com

dimarts, 19 de juliol de 2016

QUÈ ÉS L'ÀREA BÀSICA DE SERVEIS SOCIALS?

Els Serveis Socials bàsics (SSB) són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la

garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i Social.

 

Els SSB s'organitzen territorialment i estan dotats d'un equip multidisciplinari que ha de fomentar el treball i la metodologia interdisciplinaris, integrat pel personal professional necessari per al compliment de llurs funcions, amb l'estructura directiva i de suport tècnic i administratiu que s'estableixi per reglament.  Els SSB inclouen els equips bàsics, els serveis d'ajuda a domicili i de teleassistència i els serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.

 

Els Serveis Socials bàsics tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar

l'autonomia de les persones perquè visquin dignament, atenent les diferents situacions  de

necessitat en què es troben o que es puguin presentar.   Els serveis socials bàsics han de

donar respostes en l'àmbit propi de la convivència i la relació dels destinataris dels serveis.

 

    Els Serveis Socials són un instrument per a afavorir l'autonomia de les persones, per a millorar les condicions de vida, per a eliminar situacions d'injustícia social i per a afavorir la inclusió social.  Són el primer nivell dels sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social.

 

    Els Serveis Socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones.  Tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l'autonomia de les persones per a que visquin dignament.

 

    Els Serveis Socials s'adrecen especialment a la prevenció de situacions de risc, a la compensació de dèficits de suport social i econòmic, de situacions de vulnerabilitat i de dependència, a la promoció d'actituds i capacitats de les persones com a principals protagonistes de llur vida.

 

L'Àrea Bàsica de Serveis Socials està composada pel regidor de Serveis Socials, dues educadores socials, tres treballadores socials, una Aux. Administrativa, una informadora i el suport d'una Aux. administrativa de l'OAC.

 


Libre de virus. www.avast.com

divendres, 15 de juliol de 2016

VETLLEM PER LES PERSONES CUIDADORES

S'obren les inscripcions al Grup de suport a persones cuidadores

 

Les sessions tindran lloc entre el 22 de setembre i el 24 de novembre

 

L'Ajuntament ha obert les inscripcions per a la propera edició del Grup de suport emocional i ajuda mútua, un recurs psicològic per a persones cuidadores no professionals. Per tal d'inscriure-s'hi cal adreçar-se als Serveis Socials municipals, trucant al número de telèfon 93.864.30.12, o acudint-hi personalment, al número 11 del carrer Anselm Clavé, de dilluns a divendres, de 9 a 14h.

 

Les 10 sessions d'aquest grup se celebraran els dijous compresos entre el 22 de setembre i el 24 de novembre, de 17.00 a 18.30h, a la Masia de Can Cortès. Comptaran amb el suport d'un psicòleg per tal d'assolir els objectius d'aquesta iniciativa, que són evitar la sobrecàrrega emocional i física, conèixer altres persones cuidadores i evitar la soledat i l'estrès. És, doncs, un espai de relació, de suport psicològic, d'intercanvi d'experiències i d'ajuda mútua. No es tracta d'un curs de formació.

 

El grup de suport està organitzat per l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena.

 


Libre de virus. www.avast.com

dimarts, 12 de juliol de 2016

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ A DEMÒCRATES I PARTIT DEMÒCRATA. i TIRO PERQUÈ EM TOCA!

Quants de vosaltres us acosteu, de vegades amb certa sornegueria, i em dieu allò de "I ara què?". I jo que, com si res no hagués passat, us dic: "Què de què?" I sort que al final superem el que s'en diu "Diálogo para besugos", i comencem a parlarr del nou partit en que s'han convertit els convergents. I em voleu tamptejar sobre la meva opinió al respecte, tot esperant que, com que sóc un Voluntari Demòcrata, (de Demòcrates de Catalunya) m'expressaré de manera contrariada pel nom adoptat per l'antiga CDC, Partit Demòcrata Català. Com que en política he pecat masses vegades d'innocent, és possible que ara també hi torni a recaure, i per això defujo qualsevol mal pensament sobre determinades intencions, com diuen, de fusió per absorció, per allò de que "El peix gros es menja el petit". Però, com que en aquest cas, l'error rau en considerar a Demòcrates, després d'un any de la seva exitosa fundació, un partit petit, en cap cas em passa pel cap aquesta possibilitat, ja que és evident que el primer sempre serà el primer i el nom mai fa la cosa, sino que són sempre les persones qui configuren qualsevol nou projecte.... i, sobretot, si del que es tracta és de partits amb clara vocació de servei i renovació. Serà la gent qui haurà de decidir i jutjar en el seu dia.
 
De tot plegat ja tindrem prou temps d'endinsar-nos-hi durant els propers dies o setmanes. com d'analitzar el què i el com de cadascun dels projectes. Tot i que a mi em correspon explicar quin és l'ideari independentista, republicà, personalista, humanista i comunitari de Demòcrates, i no pas del recentment creat PDC.
 
Però, observo que el que, avui per avui, a nivell de Palau i Plegamans us preocupa, és què passarà ara amb les dues formacions, amb els regidors d'ambdós partits i com actuarà el Grup municipal. I la resposta és fàcil i evident. Seguim essent, encara que no ens agradi ni als uns ni als altres, el Grup municipal de CiU, perquè sota aquestes sigles ens vam presentar a les eleccions del 24 de maig de 2015. El qui era Cap de llista, és a dir, jo mateix, era d'UDC qui es va donar de baixa d'aquell partit junt amb prop de dos mil militants més, per fundar Demòcrates de Catalunya avui fa un any. I la Laura i el Jordi, inicialment independents, que al cap de pocs mesos van iniciar la seva militància a CDC, des d'aquest diumenge són regidors que formen part com a associats del nou Partit Demòcrata Català. què canvia? Només el nom! Seguim treballant amb les mateixes ganes, amb la mateixa intensitat, amb la mateixa entesa i compenetració, confiança i respecte com fins ara. I així seguirem fins al final del mandat. Però, això no és pas tot. Si de mi depengués la cosa, el nostre projecte a nivell municipal és clar i diàfan. I el que menys ens importa és el nom o les sigles. El que més ens interessa i ens empeny a seguir endavant i a treballar per tot el que tenim entre les mans, és la idea comuna de seguir fent de les persones el nostre gran objectiu. Fer que la seva qualitat de vida segueixi millorant, cobrir les seves necessitats bàsiques, universalitzar la Cultura, augmentar la contractació i reduir l'atur...., i tants i tants projectes com els que ja coneixeu perquè us els anem explicant dia a dia.
 
La resta són polítiques de partit que, és clar que ens afecten, i és clar que hi seguirem apostant. Però, Palau-solità i Plegamans és el nostre poble. I ens diguem com ens diguem, aquí estarem sempre units per oferir-vos el que sempre ha sabut donar la gent que, un dia va respondre a CiU i que ara respon a Demòcrates i al nou PDC.
 

Libre de virus. www.avast.com

divendres, 8 de juliol de 2016

UN ANY DE GOVERN, UN ANY DE TREBALL!

 

Després d'un any d'iniciar-nos en les nostres respectives àrees municipals, expressem la nostra satisfacció davant els primers fruits en benefici del nostre poble. Un any per encarrilar definitivament la construcció de la tant anhel·lada Biblioteca Municipal. Per iniciar els tràmits per determinar els usos de Can Falguera i la Torre de la casa Folch, així com redactar els primers plecs de condicions per treure a concurs, per a ús turístic, la masia de l'Hostal del Fum.

Un any per incrementar les partides en plans d'ocupació i així trobar feina per a moltes més persones. Un any per definir una nova política de relació amb les empreses i aconseguir més i millor ocupació per a palauencs i plegamanins.

Un any per incrementar gairebé en un 10% el pressupost destinat a prestacions i ajuts a les persones i famílies més necessitades. Un any per resoldre la problemàtica de la nau de Càritas i millorar el servei en prestació d'aliments a les famílies amb més dificultats del poble.

 

Tot això i més en un any. Som capaços de molt més, en el marc del pla de govern subscrit, i aquest és el nostre compromís!

 

Seguiu-nos a http://blogscat.com/regidorslaurajaumejordi/


Libre de virus. www.avast.com

diumenge, 3 de juliol de 2016

PLE DE JUNY 2016: TORNEM-HI AMB EL "I TU MÉS"!

I amb sense massa història, amb més ganes d'alguns regidors/es de l'oposició de fer-se notar davant la quinzena de persones que habitualment assisteixen als plens municipals, va passar un altre plenari. Hi ha qui, ja sigui amb manifestacions de vot del tot inversemblants, o per les seves ànsies d'atacar als altres ratllant el seu propi ridícul, sembla que es vol instal·lar més en els temes de l'actualitat política, que no pas en els aspectes d'estricte interès local.
 
Les qüestions que el Govern va portar al Ple van ser quatre: L'aprovació formal d'un canvi en la denominació dels usos dels terrenys anexes a l'escola de can Periquet a fi que la generalitat hi pugui construir un Institut, o més ben dit, un CES, Centre d'Estudis Secundaris que ajudi a descongestionar l'actual IES Ramon Cases i Carbó, on la qualificació urbanística ha de passar de dir usos escolar a us per a Institut o ensenyament secundari. aprovat per unanimitat.
 
En segon lloc, es portava al ple l'Estudi de Mobilitat Urbana del nostre poble. Sí aquell que ja el vam presentar el mes de maig al ple, i que alguns grups com la CUP ens van demanar posposar-lo al juny per tal de disposar de més temps per estudiar-lo. El van estudiar tant que, al final, tothom hi va votar a favor menys ells. Es tracta d'un instrument que, d'acord amb les previsions del POUM, han elaborat els tècnics municipals junt amb els de la Diputació de Barcelona per millorar la mobilitat al municipi d'acord amb les disposicions del nou planejament urbanístic. L'argument final de la CUP, va ser que, com que ells estàven en contra del POUM, també ara han d'estar en contra d'aquest estudi. Per això, no sé si els calia tant de temps per a estudiar-lo! En realitat, es tracta d'un instrument de treball que s'aprova inicialment, i d'una gran utilitat en el futur. Grandiós treball dels nostres tècnics, en el que, en cap cas es preveu una reducció dels recorreguts de l'actual transport urbà, com algú va voler insinuar.
 
D'altra banda, es va aprovar la xifra de població a dia 1 de gener d'enguany a Palau-solità i Plegamans. Som exactament 14 494 habitants. Unes dues-centes dones més que no pas homes!
 
Finalment, i pel que fa a les propostes del Govern, vam presentar una moció en suport de les persones refugiades i declarant al nostre poble i al món local en general, com a Municipi Acollidor. És una moció aprovada per unanimitat al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, en l'assemblea celebrada el passat 17 de juny. Allà va rebre el suport de regidors i alcaldes/esses de totes les forces polítiques catalanes. Aquí no. La CUP tampoc hi va donar suport amb arguments que ni tan sols recordo a hores d'ara. Sí que recordo la manifestació del seu representant en el sentit que l'Ajuntament no destinava el 0,7% del seu pressupost a l'àmbit de la cooperació. No ho vaig haver ni de desmentir. El propi interventor municipal ja s'en va encarregar prou.
 
I a partir d'aquí, les mocions. Una de la CUP que, sí que hi va donar suport, instant a que l'Ajuntament s'impliqui en la producció local d'energies renovables. Pretenia que en tres mesos quedés enllestit un estudi sobre la seva viabilitat, que el consistori formés part d'una cooperativa de producció energia sostenible i renovable i que, un cop acabi l'actual contracte amb Endesa a finals d'any, l'Ajuntament contracti ja amb aquesta nova cooperativa. Tothom està d'acord en que es faci l'estudi. Vam demanar que, en lloc que fos en un termini de tres mesos, fos en nou. Va dir el Sr. Méndez que no, que com a molt en sis. Pensem en el periode estival que tenim al davant. Es va aprovar amb l'abstenció del PP, i a veure si els nostres tècnics (doncs són ells i no pas els polítics qui elaboren els estudis) són capaços d'enllestir-lo en sis mesos, i a veure que s'hi planteja, ja que des d'un punt de vista jurídic no tinc massa clara la implicació d'una administració en una cooperativa d'aquestes característiques, i més si tenim en compte que a l'hora de fer la contractació del nou suministrament, la cosa ha de gestionar-se a través d'un concurs públic obert, sobre el que tant es predica al seu favor quan convé políticament.
 
ICV va presentar una moció en defensa de les víctimes per accidents i errors mèdics, aprovada per la unanimitat dels partits i regidors palauencs i plegamanins. I ERC va presentar-ne tres: Una, per demanar que el sindicat Unió de Pagesos entri a formar part de l'organ de participació del Consorci de Gallecs. Entenem que es tracta d'un consorci on en formen part Ajuntaments i propietaris a banda d'entitats en defensa del territori i els sindicats amb representació en aquest àmbit, i que és en el plenari del consorci on cal plantejar-ho. Ens vam abstenir com a govern, i va resultar aprovada pel vot favorable de la resta del consistori. Una altra, reclamant que el personal de l'Ajuntament i les empreses amb el que aquest contracti, no tingui mai un salari inferior als mil euros al mes. Després de fer-los veure que això ja és així actualment, vam demanar des del govern, ampliar la moció en el sentit de treballar en la direcció que ho està fent el govern de la Generalitat, és a dir, per aconseguir una renda mínima de país, universal de mil euros per a tothom. Resulta curiós observar la reacció de representants de partits com el PP davant d'iniciatives com aquestes. A tot arreu hi veuen impossibilitats, a tot arreu hi veuen la independència..., i es dediquen a atacar a les forces independentistes sense cap mirament ni respecte de cap tipus.
 
I si això ja és així en la majoria de mocions (penseu que en la que es demanava la implicació de l'Ajuntament en la producció d'energia sostenible, van interpretar el concepte d'independència energètica com si també aquesta s'independitzés d'Espanya), doncs, què dir-vos de la darrera de les mocions. La presentada per ERC amb la nostra adhesió, relativa a aconseguir un nou país lliure de corrupció d'estat. feia referència a les gravacions de les converses entre el ministre Fernández Díaz i el Cap de l'Oficina Antifrau, es demanava la seva dimissió i, en definitiva, es reclamava el cesament de la guerra bruta contra l'independentisme. No sóc capaç, ni en tinc ganes, de descriure com de baix tenim el llistó del debat polític a nivell municipal, al menys en segons quins temes. Estaria bé que algú s'esforcés en escoltar algun ple perquè s'en pugui fer la idea. Només us diré que, la representant del PP va manifestar que qui més ha fet i ha lluitat per eliminar la corrupció a Espanya, ha estat el PP. I, tampoc entendreu la raó per la qual la CUP tampoc hi va donar suport. El cert però, és que arriba un moment, en el que res no ens sorprèn!
 

Libre de virus. www.avast.com