divendres, 28 de febrer de 2014

PLE FEBRER 2014: BASARDA ESPANYOLISTA

Ahir, darrer dijous del mes de febrer, es va celebrar el ple ordinari corresponent. Una sessió amb vint punts a l'ordre del dia, però que més de la meitat corresponien a mocions presentades pels diferents grups municipals. I és que, fins al novè punt, es dirimien qüestions estrictament municipals, però pràcticament de tràmit, raó per la qual van ser aprovats de forma directa, com així s'havia acordat el dia abans en Junta de Portaveus, I, en definitiva, el que contenien els referits punts era:
 
-Aprovació de les noves tarifes pel servei de taxi per al 2014, donar compte del compliment de la legislació sobre morositat en el pagament de les factures per part de l'Ajuntament, dos punts relatius a l'aprovació definitiva de l'Ordenança municipal sobre sorolls, un dels quals era per desestimar un recurs de reposició interposat fora de termini; un parell de punts més per autoritzar la compatibilització d'un treball professional privat amb el propi com a funcionari de l'Ajuntament de dos treballadors municipals, una bonificació del permís d'obres per a la finca que limita amb la Rectoria de l'església de Santa Maria de Palau-solità...; i la més important: aprovar la convocatòria d'ajuds per a les persones que, afectades per un llençament com a conseqüència d'una execució hipotecària, no es vegin en la necessitat d'haver de soportar el pagament d'un impost com el de la Plusvalua municipal. És a dir, aquella proposta presentada per Convergència i Unió l'any passat que va fer possible l'ajuda a aquestes persones, i que ara es porta a la pràctica amb la convocatòria dels ajuds per aquest any 2014.
 
I a partir d'aquí van començar el seguit de mocions: ICV en portava dues: Una per reivindicar les polítiques d'igualtat després dels atacs a les competències municipals que ha suposat la LRTSAL, (tot i que encara la qualificaven de projecte de llei quan ja està en vigor), però, també van voler (no ho poden evitar), atacar a la Generalitat amb el projecte de llei sobre governs locals, tot i que aquesta sí que és un mer projecte sobre el que s'està negociant entre tots els grups en el Parlament de Catalunya. Els acords però, ens van semblar correctes, i per això hi vam donar suport. L'altra moció feia referència a que a Palau, mitjançant una comissió de treball, s'organitzi algun tipus d'acte conmemoratiu dels setanta-cinc anys del final de la República, al que també hi vam donar suport. Pell de gallina en l'exposició de l'amic Josep Maria Serravinyals a l'hora de descriure la fugida dels republicans al final de la guerra civil pels carrers d'Olot segons descripció de l'Oriol Boigas.
 
Una moció subscrita per tots els grups relativa a reivindicar els drets de cobertura de la Seguretat Social així com el manteniment de la targeta sanitària després de passats noranta dies fora del país per cercar feina, que també es vol carregar el PP. I, en relació a la nostra proposta per tal de plantejar un Conflicte de competències davant el TC contra la LRSAL, finalment, fou subscrita per tothom a excepció del PP.
 
Pel que fa a la proposta de CiU perquè l'Ajuntament contracti una pòlissa d'assegurances que cobreixi totes les activitats al carrer portades a terme per entitats i col·lectius diversos quan l'Ajuntament no hi intervingui, malgrat la nostra convicció clara al respecte, donat que la resta de grups van demanar poder-ho estudiar amb calma i detalladament, vam consentir en posposar-la per a que sigui sotmesa a debat i votació en el ple del proper mes de març.
 
Com sabeu, nosaltres també vam presentar una moció en defensa del model educatiu català després dels darrers atacs judicials, però el PP també en va presentar una altra en un sentit totalment contrari. La nostra fou aprovada per tots els grups a excepció del PP, i la que defensava el bilingüisme integral i l'acatament de les darreres sentències fou rebutjada per tots els grups votant-la a favor només el PP. Però, si us parlava de Basarda espanyolista en el títol d'aquest post, aquí es va començar a observar un nivell de ràbia continguda, de visceralitat, d'anticatalanisme brutal mai vist fins ara en els plens municipals. Però, el més fort estava per arribar. El PP va portar al ple una moció demanant que l'Alcaldessa no cedeixi les dades del padró municipal en la celebració del que ells anomenen "Referéndum ilegal". I, el cert és que mai m'hagués imaginat que l'atac personal entrés a formar part d'un debat ideològic. El nivell de crispació, gairebé d'odi expressat pels representants del PP, (també els del públic assistent) amb la seva forma d'estar, d'actuar, amb aquella mena d'actitud amenaçadora, et fa adonar que la Democràcia és quelcom del que no n'acaben de formar part. La Democràcia quan serveix per imposar les seves idees és molt bona. Quan se saben perdedors davant d'una consulta radicalment democràtica, perden els papers i observes que poden arribar a ser perillosos. Però, al final, veus que tot plegat és un sentiment de por, de pànic, de terror de veure com s'els acaba aquella situació de dominadors, d'ocupants d'un territori conquerit per la força de les armes, sí allò del "Derecho de Conquista", que observen com la Democràcia en estat pur els deixa descol·locats i tant indefensos que només poden cridar i intentar aconseguir la confrontació. Però, el nostre procés és tant diàfan, transparent, democràtic i pacífic, que no hi poden fer res. I és això el que els desespera!
La moció fou desestimada amb els vots en contra de CiU, PSC, ICV i ERC. A favor només PP.
I acabo, fent referència a la incoherència, o no sé com definir-ho, en relació als posicionaments de la Veu del Sr. Tinoco. En aquesta moció es va abstenir alegant que, com que ell pertany a un grup independent i això no és un tema estrictament municipal, que prefereix no intervenir-hi. Enteneu alguna cosa? Que no afecta al poble cedir o no les dades del padró municipal? El mes passat ens vota a favor de la Consulta, ara s'absté davant la proposta de no cedir el padró..., Ells deuen saber què fan!
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.


dijous, 27 de febrer de 2014

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU EN DEFENSA DEL MODEL EDUCATIU I LA LLENGUA DAVANT ELS NOUS ATACS JUDICIALS

La darrera de les mocions que el nostre grup presenta al ple d'avui, és la que fa referència novament, a la defensa a ultrança que cal fer d'una forma reiterada, insistent i tant com faci falta, del model educatiu lingüístic català que, durant mes de trenta anys ha fet que la nostra llengua s'hagi pogut anar normalitzant mica en mica a les nostres escoles. Davant les últimes sentències del TSJC conculcant quelcom sobre el que existeix un gran consens polític i social, que només cerca la divisió i el conflicte, hem considerat oportú portar al ple la següent moció:

 

Una de les conseqüències més visibles de la sentència del Tribunal Constitucional (TC) de l'any 2010 sobre l'Estatut de Catalunya és l'ofensiva judicial contra el sistema d'immersió lingüística a l'escola catalana. Des d'aquell moment s'han anat succeint interlocutòries del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), sentències del Tribunal Suprem (TS) i l'aprovació de la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE en castellà) per eliminar el model d'escola catalana en llengua i continguts. El darrer atac prové de cinc interlocutòries del TSJC, que imposen una quota del 25% de castellà a l'escola.

 

El model d'immersió lingüística a l'escola catalana és una història d'èxit de més de 30 anys, que ha garantit i promogut un model de societat cohesionat i d'igualtat d'oportunitats. Ha estat el producte d'una voluntat política i del treball pedagògic de molts professors i professores, del compromís general de les famílies, que han posat en tot moment el benefici de l'infant per sobre de tot. Ha esdevingut el model educatiu més eficaç per a fer ciutadans competents en les dues llengües –l'avaluació feta l'any 2010 pel Ministeri d'Educació demostra que el nivell de coneixement del castellà per part dels alumnes catalans és superior al de la mitjana de l'Estat-  i amb la garantia del coneixement d'una tercera llengua.  També ha estat reconegut i posat d'exemple en nombroses ocasions internacionalment,  per exemple, pel Consell de Ministres del Consell d'Europa o pel High Level Group on Multilinguism de la Unió Europea.

 

Per altra banda, la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) és la norma aprovada pel Parlament de Catalunya, escollit democràticament pels catalans i les catalanes i a qui correspon dissenyar el model educatiu que consideri més idoni per assolir els millors resultats.

 

Per tot el que s'ha exposat, el grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple l'adopció dels següents acords:

 

Primer. Denunciar el risc seriós de trencament social, desigualtat i discriminació que suposa aquesta nova ofensiva judicial, així com rebutjar la politització que constantment es fa de la llengua i d'un conflicte que no és real ni existent.

 

Segon. Refermar el nostre compromís amb el model català d'immersió lingüística, que no només no pot aturar-se, sinó que cal que segueixi avançant en la seva contribució a la cohesió social i a la formació que qualitat dels alumnes, tenint en compte els reptes plantejats per la societat del segle XXI per un alumnat amb més de 100 llengües d'origen.

 

Tercer. Manifestar el rebuig a les interlocutòries dictades pel TSJC el 31 de gener del 2014 que imposen una quota lingüística del 25% en castellà: la decisió sobre la llengua vehicular a l'escola l'ha de prendre el poble de Catalunya, per mitjà dels seus representants electes al Parlament, no els jutges.

 

Quart. Donar suport al Govern de la Generalitat de Catalunya i, concretament, al Departament d'Ensenyament en el seu compromís de continuar mantenint el sistema d'immersió lingüística en llengua catalana, en la presentació dels recursos als respectius tribunals i en la defensa de la legalitat de la llei catalana.

 

Cinquè. Donar suport al conjunt de la comunitat educativa del país i, de forma més particular, als cinc directors dels centres afectats per la sentència del TSJC. Encoratjar també als consells escolars a sumar-se al clam per defensar una escola catalana en llengua i continguts.

 

Sisè. Enviar aquesta moció al TSJC, al president del Govern espanyol, als portaveus dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la consellera d'Ensenyament de la Generalitat, al Consell Escolar Municipal, al Consell Escolar de Catalunya, a l'entitat Somescola.cat i als directors/es de totes les escoles del municipi.

 
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.


dimecres, 26 de febrer de 2014

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU AL PLE PER TAL QUE L'AJUNTAMENT CONTRACTI UNA ASSEGURANÇA PER DONAR COBERTURA A LA RESPONSABILITAT CIVIL DE LES ENTITATS DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS QUE FAN ACTIVITATS AL CARRER

La segona de les propostes del Grup municipal de Convergència i Unió al plenari d'aquest mes de febrer, fa referència a demanar que l'Ajuntament, donat que la gran quantitat d'entitats de tota mena, col·lectius diversos, etc existents al nostre poble que organitzen activitats al carrer, i per a les ocasions en les que aquestes activitats no compten amb la col·laboració, suport ni intervenció de l'Ajuntament, (ja que quan s'organitza des del propi consistori sí que hi ha cobertura), es contracti, com així ho estan fent molts ajuntaments del nostre voltant més immediat, una assegurança de responsabilitat civil, i així no haver d'exigir-ho a les entitats en qüestió. I és que, en molts casos, ens trobem davant col·lectius sense personalitat jurídica pròpia que no tenen ni poden tenir una assegurança d'aquest tipus. Així, vetllant perquè tothom pugui organitzar activitats al carrer sense que això pugui suposar incórrer en determinats riscos i/o reclamacions, és la raó per la qual efectuem la següent proposta:

 

 

Atès que són diverses les entitats i associacions de tota mena del nostre poble que s'han adreçat al nostre Grup Municipal per explicar-nos les problemàtiques existents per poder desenvolupar activitats al carrer donat que, actualment, per efectuar aquest tipus d'activitat, en aplicació del Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, les entitats i associacions necessiten una assegurança.

 

Atès que aquest fet provoca que en moltes ocasions, les entitats no puguin desenvolupar l'activitat prevista, ja que disposen de pocs recursos econòmics o la tramitació d'aquesta assegurança representa un impediment.

 

Atès que una assegurança d'aquestes característiques, tal i com han fet alguns Ajuntaments de la demarcació de Barcelona i del nostre entorn més proper com Sabadell i Caldes de Montbui, té un cost que oscil•la entre els 900 i 1200 euros anuals, i permet assegurar les associacions de veïns, agrupacions de veïns no constituïts en associacions, entitats culturals, juvenils, de cooperació i participació i altres entitats sense ànim de lucre assimilables a les anteriors que actuïn en el municipi de Palau-solità i Plegamans.

 

Atès que aquesta assegurança permetria cobrir actes que es realitzessin a la via pública, com són dinars i  sopars populars, animació infantil, rues i altres de similars.

 

Atès que aquesta assegurança també podria cobrir espectacles públics subjectes al decret 112/2010 de 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament públic i activitats recreatives, amb un aforament assistencial de fins a 1000 persones.

 

Atès que es podria cobrir la responsabilitat civil derivada d'incendis i/o explosió, fums, gasos, olors, vapor, i conseqüències derivades del mateix, Així com també cobriria l'esfondrament o despreniment de terrenys en qualsevol de les seves instal·lacions, béns o serveis.

 

Atès que serviria per cobrir l'organització d'activitats festives, culturals, artístiques, esportives i socials, com cavalcades, balls, revetlles, concerts a l'aire lliure, concursos, jocs florals i actes culturals en  general , proves esportives, etc.

 

Atès que també es podrien cobrir les responsabilitats derivades a l'hora de fer assajos o reunions en centres cívics, sala polivalent, pabelló d'esports i/o resta d'equipaments municipals del nostre municipi.

 

 

Per tot això, el Grup Municipal de Convergencia i Unió proposa al  Ple l'adopció dels següents

 

ACORDS

 

PRIMER.- Acordar la contractació per part de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans d'una assegurança que inclogui a totes les associacions de veïns, agrupacions de veïns, entitats culturals, esportives, juvenils, de cooperació i participació, i altres entitats sense ànim de lucre assimilables a les anteriors que actuïn al municipi   de  Palau-solità i Plegamans ..

 

SEGON.- Que l'assegurança haurà de garantir la responsabilitat civil I patrimonial per tot el descrit a la part expositiva d'aquesta moció.

 

TERCER.- Donar trasllat de la moció a totes les associacions de veïns, agrupacions de veïns no constituïts en associacions, entitats culturals, esportives, juvenils, de cooperació i participació, i altres entitats sense ànim de lucre assimilables a les anteriors que actuïn al nostre Municipi.

 
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.


dimarts, 25 de febrer de 2014

PROPOSTA D'ACORD QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU PER A L'APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA DE L'AUTONOMIA LOCAL CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Demà passat se celebrarà el ple ordinari del mes de febrer. En aquesta ocasió, la primera de les propostes del nostre grup fa referència a l'interposició del corresponent conflicte de competències amb el subsegüènt recurs contra aquesta llei, sumant-nos així a la pràctica totalitat dels ajuntaments catalans que volem preservar les nostres competències així com les pròpies de la Generalitat de Catalunya. I en aquest sentit, la resta de grups municipals, a excepció del PP, s'han adherit a la moció, amb canvis, d'acord amb el que proposa l'ACM, però mantenint íntegrament els acords finals. Per tant, està ja garantida la seva aprovació. El seu text és el següent:

 

La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013.

Aquesta reforma local vulnera clarament l'autonomia local i les competències exclusives en matèria de règim local i d'organització territorial de la Generalitat reconegudes en l'Estatut d'autonomia de Catalunya (art. 151 i 160 EAC).

 

La LRSAL no respecta els principis que informen la Carta Europea d'Autonomia Local ni tampoc l'autonomia local constitucionalment garantida (art. 140 CE), eliminant el principi de subsidiarietat i de màxima proximitat i imposant mecanismes de control que porten a una dependència jeràrquica.

 

Són tres els blocs de continguts de la Llei 27/2013 que lesionen la garantia constitucional de l'autonomia local:

·        El desempoderament competencial dels municipis amb vulneració de la garantia constitucional de l'autonomia local reconeguda en els articles 137 i 140 de la Constitució.

·        La inclusió de mecanismes de tutela, condicionants i controls d'oportunitat amb vulneració de la garantia constitucional de l'autonomia local.

·        Vulneració del principi democràtic en l'àmbit local.

 

Així mateix, aquesta Llei és totalment perjudicial per al conjunt de la ciutadania i per al bon funcionament de l'administració local, ja que:

·        posa en perill el sistema de prestació dels serveis municipals i, concretament, el sistema de serveis socials de proximitat, allunyant-los de la ciutadania.

·        no aporta millores a l'administració local sinó que la castiga, quan la seva gestió s'ha demostrat molt més eficaç que la de l'administració de l'Estat, essent aquesta la més endeutada respecte el global i respecte la despesa pública que realitza.

 

Al mes de maig d'enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels ajuntaments democràtics. Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de finals del S.XX, forjant un model de convivència, benestar, cohesió social, participació democràtica i qualitat de vida.

 

Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per garantir serveis locals bàsics perquè ara amb aquesta Llei es torni a un model de fa quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la capacitat de decisió sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el control de la ciutadania acabant amb el valor de proximitat que permet la prevenció, la detecció i l'actuació per garantir uns mínims de cohesió i convivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya.

 

Fonaments de dret

 

El conflicte en defensa de l'autonomia local, d'acord amb l'art. 75 bis LOTC, es pot plantejar quan les normes de l'Estat amb rang de llei lesionin l'autonomia local constitucionalment garantida.

 

D'acord amb l'art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa de l'autonomia local és necessari l'acord del Ple de les Corporacions locals amb el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres d'aquesta. De manera prèvia a la formalització del conflicte, s'ha de sol·licitar dictamen, amb caràcter preceptiu però no vinculant, del Consell d'Estat.

 

 

En conseqüència, es proposa al Ple de la corporació que adopti els següents

ACORDS:

 

PRIMER.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local contra els articles primer i segon i demès disposicions afectades de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013) d'acord amb el text que s'adjunta, segons el que s'estableix en els arts. 75 bis i següents de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

 

SEGON.- A tal efecte, sol·licitar Dictàmen del Consejo de Estado, conforme a l'establert en l'art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, per conducte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a petició de l'entitat local de major població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), així com atorgar a aquesta entitat la delegació necessària.

 

TERCER.- Facultar i encomanar a l'Alcaldessa per a la realització de tots els tràmits necessaris per portar a terme els acords primer i segon i expressament per a l'atorgament d'escriptura de poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a favor de la Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040 de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Madrid per tal que, en nom i representació de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, de forma solidària i indistinta interposi conflicte en defensa de l'autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir sentència ferma i la seva execució.

 
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.


dilluns, 24 de febrer de 2014

UDC: VOLEM VOTAR, PERÒ NO SABEM EL QUÈ!

El passat dissabte dia 22 de febrer a Sitges es va celebrar el tant comentat, esperat i poc aprofitat Congrés extraordinari d'Unió Democràtica de Catalunya, convocat, d'acord amb el compromís adquirit pel Comitè de Govern entrant, per tal de modificar els estatuts del partit, modernitzant-los, que vol dir, posant-los al dia, agilitzant processos, fent el partit més transparent, més participatiu..., i molts altres aspectes necessaris que expressen com, també Unió, ha d'actualitzar-se tant de portes endins com en la seva projecció exterior.
 
S'havia especulat molt sobre el que passaria, (o que agradaria que hagués passat), que si s'evidenciaria un canvi de rumb en la qüestió nacional o sobiranista, en la clarificació de postures davant la convocatòria de la Consulta del proper 9 de novembre, potser canvi en la relació amb CDC, que si es mostraria públicament un canvi d'etapa política, de persones, de renovació a tot nivell..., etc. Al final però, res de res. Tenim uns nous estatuts. Són efectivament millors que els anteriors. Són un reflex del que la societat mínimament exigeix a una formació política, però, res extraordinari que no es pugui considerar normal avui per avui.
 
Tothom a Unió sap, (també en Duran, en Ramon Espadaler i tants altres amb qui he tingut relació des que vaig entrar a militar al partit l'any 1992), del meu posicionament clara i inequívocament independentista. Tothom coneix com la pràctica totalitat de la militància d'Unió a Palau-solità i Plegamans es decanta sense fisures pel Sí´, Sí davant la consulta del proper 9 de novembre. En Duran i Lleida, fins i tot, presumia al llarg del Congrés ordinari d'ara fa dos anys, que en la seva candidatura hi havia tants independentistes com en la del també amic Vila d'Abadal. Però, és evident que, malgrat les circumpstàncies i la força de tota una nació empenyent cap a que Catalunya esdevingui un estat independent, hi ha quelcom inexplicable que fa impossible un posicionament clar i decidit al respecte.
 
Caldria analitzar les raons per les quals, quan es tracta la qüestió nacional amb els militants d'UDC en la intimitat, molt pocs es manifesten a favor de postulats confederals per a Catalunya i la inmensa majoria es mostren a favor de la independència. Formar part d'un partit petit, (i no dic ara res més), suposa que el que s'expressa privadament no sigui el mateix que el que es vota davant l'atenta mirada de qui pot condicionar el teu futur polític, que de vegades (masses) vol dir laboral. Però, si gairebé tots vam participar a la Via Catalana,(que recordem era per a la Independència), per quina raó doncs, hi ha aquesta mena de temor a expressar-ho davant dels màxims responsables del partit?
 
El temps s'ens va acabant. I, encara que Unió mai ha estat un partit de blancs o negres, i ha jugat, amb força encert, cal dir-ho, amb els grisos, ara toca definir-se. En Ramón Espadaler, a qui conec des que entre els anys 1992 i 1995 s'en va fer tips de venir a Palau amb l'objectiu de crear i consolidar el partit al nostre poble, deia en el seu discurs de cloenda del Congrés del dia 22 que: "Volem votar, volem decidir lliurement el nostre futur, volem que la gent s'expressi i així saber si el país està per la independència,el federalisme o el confederalisme". Però, no sabem encara què farem. Sabem la data i la pregunta; sabem que hi hem donat la nostra conformitat com a partit; però no sabem si Unió està pel sí o pel no a la segona de les preguntes. I això, a aquestes alçades, després de la celebració d'un congrés extraordinari, no té cap sentit ni justificació.
 
Sort que, es digui el que es digui, es va salvar a darrera hora la configuració de la llista a les properes eleccions al Parlament Europeu, ja que, en cas contrari, n'estic segur que la Federació de CiU entrava en la seva definitiva disolució.
 
Sé qe el que dic sonarà a revel, potser a indisciplinat. Res més lluny de la realitat. Sóc i em sento socialcristià i així voldria seguir, ja que no està pas renyit amb posicionaments independentistes. Però, demano que no ens ho posin més difícil. Que, com va dir en Ramon Espadaler, volem seguir amb CDC remant en la mateixa direcció. Voldria sortir d'un congrés engrescat, animat, amb ganes de menjar-me el món. De moment, si més no, tindrem una bona llista a les europees. Però, tinguem-ho clar: Tenim pressa. Molta pressa, i hem d'optar ja d'una vegada pel Sí, Sí!
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.


divendres, 21 de febrer de 2014

QUÈ DIU LA "SACROSANTA" CONSTITUCIÓN? (3)

Diria que millor que vagi acabant amb el reguitzell d'articles de la Constitució als que emparar-nos per tal d'avançar per la via democràtica cap al nostre inal·lienable dret a decidir com a catalans. I per això acabaré avui només referint-me a determinats preceptes que ho farien tot plegat ben fàcil, si realment hi hagués voluntat política.
 
Llegiu només l'article 92:
1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.

2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.

3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.

 

Mireu si en seria de senzill, només amb una mica de voluntat per part del Govern espanyol! Però, com que això de convocar un referèndum consultiu no va pas amb ells, però sí amb nosaltres, sempre ens podrien transferir, (a la Generalitat de Catalunya) la competència per convocar-lo. I això és el que es refereix l'article 150.2. Després que l'article 148 enumeri quines són les competències que poden assumir les comunitats autònomes, i que el 149 ho faci amb les que considera exclusives de l'estat, arriba aquesta norma que, no fa altra cosa que dir: "tot allò que he previst exclusiu per a l'estat, també pot ser transferit a una determinada comunitat autònoma". Diu el 150.2:

 

2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado.

 

L'Estat, per exemple, té plenes i exclusives competències en matèria de Trànsit. Doncs, aquesta competència bé que fou totalment transferida a la Generalitat (quan el govern de torn no tenia prou majoria i s'havia de refiar de CiU), i no va pas passar res!

 

Doncs, ara ens trobem davant de dues opcions: que la consulta, (ja convocada pel proper 9 de novembre) la convoqui directament el govern espanyol, o bé que transfereixi aquesta competència a la Generalitat perquè ho pugui fer. Així de senzill!

 

I acabo aquí amb la Constitució. Tingueu ben clar, que en tota la "Sacrosanta Constitución" no hi ha un sol article que prohibeixi que Catalunya pugui celebrar una consulta com l'acordada. Però, (i això ja serà objecte d'anàlisi un altre dia) penseu que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, tant retallat i menyspreat per un Poder Judicial, que ho és tot menys independent, preveu (sense que això fos declarat inconstitucional) que la Generalitat pugui fer consultes als ciutadans. I ha de ser una llei del Parlament la que reguli aquest procediment. I en això està actualment el nostre Parlament, i d'aquí n'ha de sortir la llei que farà que el President Mas pugui dictar el Decret de convocatòria de la Consulta per la Independència.

 

Per tant, molt soroll, diaris, ràdios, televisions i els quatre exaltats amenaçadors de sempre. Però, nosaltres, a la nostra que, SI VOLEM, PODEM!

 
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.


dijous, 20 de febrer de 2014

NO NOMÉS FAN DEL MANTENIMENT UN PROJECTE, SINO QUE, PER SORT, SEGUEIXEN CONFIANT AMB LES MATEIXES EMPRESES

Si llegiu aquesta notícia a la web municipal, clicant
us n'adonareu del que us explicava no fa masses dies. Constatareu novament, com del simple manteniment de voreres, enllumenats, arranjament de portes i finestres, reasfaltats, etc, en presumeixen com si això fos la màxima aspiració a assolir pel nostre govern municipal.
 
No cal que us repeteixi el que suposa de positiu, disposar d'un equip de magnífics tècnics, creat durant l'anterior legislatura, que fa que la planificació anual (com a exigència mínima a qualsevol govern) sigui impecable des de tots els punts de vista.
 
Però, no és d'això del que pretenia tornar-vos a parlar. El que més m'ha cridat l'atenció en aquesta informació, en la que tornen a explicar el poc que fan, que és pur manteniment, és que destaquen per damunt de tot com aquest govern confia majoritàriament en les empreses del nostre poble. Diuen que volen prioritzar la adjudicació d'obres a empreses de Palau, tot i que immediatament afirmen que això és il·legal en qualsevol plec de condicions, per acabar oferint un llistat d'empreses, (18 en total), que majoritàriament es troben radicades a Palau-solità i Plegamans.
 
Quan t'atures a analitzar quines són aquestes empreses, a banda d'observar com alguna d'elles res té a veure amb execucions d'obres de cap tipus, et sorprens de veure com són exactament les mateixes en les que confiava l'anterior govern! Per tant, si el que pretenen és intentar confondre a la gent fent veure que ells sí que contracten als del poble a diferència dels d'abans, tampoc això els surt bé i, tornen de nou a ratllar el habitual ridícul en el que solen incórrer. Fins i tot, diria que essent les mateixes, n'hi trobo a faltar alguna amb les que abans sí que s'hi confiava i ara no. Però, no és aquesta la qüestió. El que vull destacar és aquesta mena de voluntat d'enredar amb mitges veritats als ciutadans. I és que, i tant que s'ha de mirar de prioritzar a les empreses palauenques, sempre que això sigui possible i per tal d'intentar contribuir a la reducció de l'atur al nostre poble, (actualment del 15,3%), però, això és una cosa i l'altra és intentar fer veure que l'anterior govern no ho feia. Diran que ells això no ho han dit. Però, ja us dic jo que foren bastants els problemes patits per l'anterior govern a l'hora d'adjudicar determinades obres per raons com les que ara en presumeixen!
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.


dimarts, 18 de febrer de 2014

JA QUE TOT NO HO PODEN DESFER, CANVIEN EL NOM

Mira que n'ha desfet de coses aquest govern municipal. No sé si cal anar fent memòria: canvis de portes i d'ubicació de serveis a l'edifici de l'Ajuntament, el mateix però al de Serveis Socials, l'abandonament definitiu del Carril Bici, les pantalles de televisió informatives, la destrucció total de l'estructura i organització de la Policia Local, desaparició de la UMA i del seu vehicle tot-terreny, el butlletí municipal Fem Poble i tot un seguit d'exemples que ja tindrem temps d'anar recordant.
 
Però, és clar, tot no ho poden eliminar. I, malgrat la gent del PSC ja voldria retornar al vell sistema de recollida d'escombraries acabant amb el Porta a Porta actual, o amb el servei de bus urbà, ni que sigui perquè va ser l'anterior govern el que ho va implantar, i que ja s'encarrega el Regidor Pedro Sánchez de salvaguardar, ara ens trobem sorprenentment amb un canvi de nom respecte d'un servei, també implantat, potenciat i consolidat durant l'anterior legislatura. Parlo del DesOc, Servei de desenvolupament empresarial i d'ocupació de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Recordem d'on veniem, ja que el que l'any 2007 hi havia era una Borsa de Treball prou consolidada on empreses ofertants de llocs de treball i persones a l'atur creuaven les seves necessitats per tal de lluitar contra l'atur principalment al poble.
 
Aquest servei del Desoc, de cop i volta s'ha passat a dir: Palau Avança. Sí senyor! Així semblarà que fan qui sap què, però som on érem. Diu que ara es potenciarà la formació, (si, igual que el Desocc), que es faran jornades no només formatives sino també de promoció d'accions en el món del treball entre empresaris i treballadors, (sí, com el Desoc), que s'estarà en contacte amb plataformes d'empresaris per tal de trobar mecanismes de promoció de feina, (sí, com el Desoc) i que hi haurà un Banc de la Feina, (Sí, com el Desoc).
 
Per tant, ja tenim una novetat diferent al que s'havia convertit en habitual fins ara: ja no desfan, (potser ja no els queda res més per desfer), sino que li canvien el nom a determinats serveis impulsats per l'anterior govern.
 
Sincerament, m'és igual aquest canvi de nom. El que cal és que funcioni. I, ja us puc assegurar que, a la vista de la gran professionalitat de les tècniques que es troben al front d'aquest servei, la cosa anirà endavant. Si el canvi de nom significa que per part de l'Ajuntament s'hi posarà un major interès, ja m'està bé! Si el que els feia nosa era el nom, i amb aquest canvi, treballaran amb més eficàcia des de la Regidoria, endavant amb els canvis. Però, que ningú es deixi enredar, el Palau Avança és el Desoc i fa el mateix que el Desoc. Evidentment, actualitzant-se segons les circumpstàncies i necessitats de cada moment!
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.


dilluns, 17 de febrer de 2014

QUÈ DIU LA "SACROSANTA" CONSTITUCIÓ? (2)

    En aquest recull d'articles que, amb tota la modèstia, només preténen fer reflexionar al lector respecte del gruix important de preceptes constitucionals que, decididament donen cobertura a les nostres pretensions, no ja nacionals, que també, sino, sobretot, al dret que tenim a decidir el nostre futur col·lectiu com a país, i d'una forma lliure i democràtica. Repeteixo que, malgrat des de molts àmbits s'ens recorda que això de voler votar és inconstitucional, que la sobirania resideix en el global de l'estat espanyol i que aquest estat és indivisible, hem de seguir analitzant preceptes que amparen la nostra llibertat individual i col·lectiva com a poble.
 
En aquest sentit, passant ja al Títol Primer de la Constitució de 1978, topem de ple amb un article que jo considero capdal per tal de seguir lluitant pels nostres drets. És l'article 10 que diu:
 

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

 

Aquí és quan ens diuen allò que, "La Declaració Universal dels Drets Humans no és aplicable a Catalunya, que només a les colònies, etc". El cert és que som un poble d'Europa, reconegut com a tal, i en conseqüència tenim tot el dret a exercir la nostra Autodeterminació reconeguda i establerta en l'esmentada Declaració subscrita també per Espanya.

 

D'altra banda, i ja en l'ordre econòmic, val la pena tenir en compte un parell més d'articles que mai poden justificar la marxa dels més de setze mil milions anuals cap a Espanya que no recuperem, ni el fet que el PIB català sigui de més del 19% reconvertint l'inversió espanyola a Catalunya en un 8%.

Així, l'article 31 diu:

1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

 

I, si amb això no en teniem suficient, acabem per avui amb l'article 40 que diu:

 

1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.

 
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.


divendres, 14 de febrer de 2014

QUÈ DIU LA "SACROSANTA" CONSTITUCIÓN?

El discurs de la por, davant l'imparable embranzida de l'independentisme a Catalunya, es centra d'una forma repetitiva, enganyosa i visceral, en determinats arguments relatius als conceptes de Soberanía Nacional, Indisoluble Unidad de la Patria, que si l'exèrcit és l'encarregat de garantir aquesta unitat i independència d'una nació que ells anomenen España..., però, en canvi, passen per alt molts preceptes del mateix text legal i amb el mateix rang normatiu que, no els interessen, però que són igualment aplicables i exigibles.
 
I és que, per exemple, en el mateix article 1 s'ens diu:
 

Artículo 1

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

 

L'article 3, després de dir que el castellà és la llengua oficial de tot l'estat i que els ciutadans l'han de conèixer i tenen el dret d'usar-la, també diu:

 

Artículo 3

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

 

Val la pena també, que ens fixem en com es remarca la tasca dels partits polítics com a representants del pluralisme i la Democràcia, quan a l'article 6 expressa:

 

Artículo 6

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

 

I, un dels articles més destacables d'aquest apartat el constitueix l'article 9 que, a banda d'establir el principi de legalitat i gerarquia normativa, el seu apartat 2 resulta d'una grandíssima transcendència a l'hora d'analitzar la legitimació i viabilitat del que en aquest moments reclamem: Poder VOTAR!

I, en aquest sentit, cal que llegim, paraula per paraula, aturant-nos a valorar cadascun dels seus significats, per adonar-nos que, tant o més important que els principis que s'aleguen per rebutjar la nostra voluntat, és el fet d'exercir la llibertat individual i col·lectiva sabent que els Poders Públics han de garantir plenament el seu exercici: L'article 9, apartat 2, estableix:

 

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
 
Aquest és un modest anàlisi del que, de moment es reflexa en el Títol Preliminar d'aquesta Constitució. Seguiré properament comentant diversos aspectes del text que, vés a saber per quina raó, no acaba d'interessar que s'en parli.
 
Ah, per cert, abans del Títol Preliminar hi ha el Preàmbul, que és l'apartat on s'hi reflexen els principis inspiradors del que anomenen Llei de Lleis. Un d'aquests principis diu:
 

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.


dimecres, 12 de febrer de 2014

FELICITEM-NOS PER DUES BONES NOTÍCIES

I és que, aquests darrers dies, segons informacions de Ràdio Palau, s'ha donat a conèixer, per una banda, el gran arrelament del servei de Bus urbà que l'anterior govern va implantar al 2009, i per una altra, ll'èxit que diuen que té, (que ja fa anys que ho sabem), el model de Cogestió amb els joves del poble de l'Espai Jove l'Escorxador.
 
Resulta curiós observar com presumeix l'Ajuntament no només del model de Cogestió de l'equipament amb els nostres joves, sino, (i encara és més curiós), dels imports rebuts pel consistori en concepte de subvencions de la Generalitat, Diputació, etc. Presumeixen que l'any 2013 han rebut prop de quaranta mil euros. Lluny queden d'aquells més de cent trenta mil que vam rebre durant el darrer any del govern anterior liderat per CiU. I m'agrada com destaquen el fet que són molts els ajuntaments,entitats de tot el país així com administracions diverses, que som un gran exemple a seguir en matèria de cogestió amb els joves. Cogestió que va aplicar per primera vegada l'anterior govern, que ja va ser un exemple a seguir aleshores, que les nostres tècniques van participar en multitud d'esdeveniments, cursos i actes arreu del país explicant com funcionàvem per servir de model per als altres. Per això m'alegro que es mantingui i, malgrat la situació econòmica actual en general, es segueixi potenciant a tots els efectes tant aquest model com totes les prestacions i serveis que ofereix un equipament per als joves de Palau-solità i Plegamans innaugurat el mes de juny de 2008.
 
La segona bona notícia és el grau de consolidació que, any rere any va experimentant el servei de bus urbà instaurat també per aquell govern l'any 2009. I és que, perquè un nou servei com aquest funcioni, es consolidi i la gent s'el faci seu, s'ha de ser molt perseverant, mantenir-se amatent i aplicar polítiques de màxima eficiència. I això exactament és el que ha fet el Regidor Pedro Sánchez a qui vull felicitar amb tota la sinceritat i energia de que sóc capaç. amb el temps, és quan es veu què cal fer per tal d'anar millorant el servei, estudiar quins són els recorreguts més necessaris i utilitzats per la gent, quines freqüències de pas, a quines hores calen més o menys busos, etc. Amb el temps es guanya qualitat de servei, però també quantitat´. A més usuaris, més possibilitats de manteniment en els preus dels bitllets o fins i tot de rebaixa. Diu que estem a punt d'assolir el sostre de vint mil usuaris en un any. Qui creu en un projecte i no està viciat per si això ho va iniciar un govern d'aquest o d'aquell color polític; qui aprofita la bona feina anterior per anar-la millorant i consolidant, és de veritat algú que està al servei de la gent i no pas d'obscurs interessos polítics només encaminats a la destrucció o desprestigi de l'adversari polític. Sóc el primer en reconèixer que necessitem a la política persones com en Pedro Sánchez, i en sobren moltes com aquells qui només pensen en donar culpes als altres o desfer el que sigui només perquè no han estat ells qui ho han implantat.
 
Felicitem-nos doncs per aquestes dues grans notícies!
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.


dilluns, 10 de febrer de 2014

QUAN LES PROPOSTES NOMÉS LES FA CiU

Us reprodueixo a continuació l'escrit o pàgina de CiU d'aquest mes al Butlletí d'Informació Municipal insertat a les publicacions privades del poble:

 

CiU persevera. Seguim fent propostes d'acord per afavorir els interessos de les persones. Però, aquest Govern format pel PSOE, (el PSC ja no existeix), ICV i la Veu, es manté en la més absoluta inactivitat. L'acció de govern es redueix al mínim imprescindible, exigible i inevitable per a qualsevol govern: manteniment, reparacions i petites obres de millora. Els pressupostos municipals aprovats, còpia exacte dels de 2013, no aporten res de nou. Però els impostos s'apugen un 1,7% de promig, perquè prenen de referent l'IPC d'agost, i no pas el d'octubre que fou del 0%. L'IBI, per a finques amb valor cadastral superior a 104.000 euros s'incrementarà un 6%. Han rebutjat totes les al·legacions formulades per CiU a les ordenances fiscals. L'Alcaldessa convoca un ple extraordinari pel dia 24 de desembre a dos quarts de tres de la tarda per desestimar de pla les nostres al·legacions sense justificació de cap tipus. Desestimen les bonificacions a l'IBI proposades per a famílies monoparentals, nombroses i gent gran, i a la taxa d'escombraries. Desestimen exempcions a l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per als cotxes poc o gens contaminants. Desestimen reducció de l'IAE per a les empreses que implantin sistemes de reducció de la contaminació i per a les que creïn ocupació. A favor de qui està aquest Govern?

 
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.


divendres, 7 de febrer de 2014

DARRERA PREGUNTA DEL PLE DE GENER 2014, SOBRE EL NOU PASSEIG DE VIANANTS ENTRE ISAAC PERAL I RONDA VERDA

 

9.- A la vista de l'execució del projecte, aprovat per l'anterior govern, de passeig de vianants entre la Ronda Verda i la Rambla Isaac Peral, que anava lligada a la construcció de la Piscina municipal, i que aquest govern ha decidit recuperar; demanem s'ens doni trasllat del projecte i volem saber si és el mateix que anava lligat a la piscina o s'hi ha fet algun canvi.

 

La resposta va anar a càrrec del Regidor Pedro Sánchez. Diu que no respon a cap projecte anterior sino al fet d'atendre les peticions provinents dels veïns d'aquesta zona, i així aconseguir que des de les cases no es vegin tant les fàbriques de la part industrial col·locant arbres i fent més transitable la vorera del cantó de les naus industrials per als vianants que vulguinn anar de la Rambla Isaac Peral cap a la Ronda Verda i viceversa.

 

Dit això, sí que es fa del tot necessari aclarir, amb independència de si és o no cert que hi ha una petició d'algun veí, (si ens fixem en les cases que hi ha, potser masses veïns no ho deuen haver demanat), que aquest passeig, tot i que és de gran utilitat i ens sembla molt bé la seva execució, anava molt lligat al projecte de la Piscina ja aniquilada. Observem com l'anterior govern, (i bo és recordar-ho), va construir, executar i fer del tot accessible, la Rambla Pere Pou, que conecta el centre de la vila amb la zona de can Cortès. Per tal que els vianants poguessin continuar cap a la Rambla Isaac Peral, va idear i construir l'actual rotonda que suposa que les persones puguin continuar a peu cap a Isaac Peral, Ronda que també fou remodelada, executada i feta del tot accessible per l'anterior govern.

 

Així, la pretensió inicial era la de construir una nova rotonda, de les mateixes característiques que la primera, que comuniqués, sense perill per a les persones, Isaac Peral amb l'Avinguda de l'Ebre. D'aquesta manera, mitjançant un passeig de vianants com el que ara s'executa o similar, es podia conectar amb la zona de la nova piscina a construir així com la mateixa Ronda Verda que es desplaça pel costat de la Riera de Caldes fins al parc de l'Hostal del Fum al llarg de prop de dos quilòmetres.

 

Ara, sense piscina ni cap dels equipaments previstos amb aquella instal·lació, sense una rotonda que eviti riscos a les persones que han d'atravessar el carrer Indústria, podran utilitzar el nou passeig, que en definitiva és arranjar l'inexistent vorera que en el seu dia s'hauria d'haver construït a la banda de les naus industrials, per així poder arribar a la Ronda Verda, que també podriem recordar que va ser construïda per l'anterior govern.

 

No sé quines peticions dels escassos veïns que hi ha a la zona s'han produït. Però, a l'Avinguda de l'Ebre ja hi trobem arbres en el centre de la calçada. Ara també en posen a la banda de les fàbriques i arranjaran la vorera amb sauló o similar.

 

Jo recomano que s'estudiï la possibilitat de fer una rotonda per comunicar sense riscos innecesaris per a les persones, Isaac Peral amb Avinguda de l'Ebre. La resta està molt bé, lamentant, això sí, que sense la piscina ja no tindrà ni la utilitat ni el sentit que es preveia en el projecte inicial.

 
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.


dijous, 6 de febrer de 2014

PREGUNTES DE CiU AL PLE DE GENER 2014, 2ª PART

Seguint amb les preguntes que vam adreçar al govern municipal en el ple del passat dia 30, passo avui a explicar-ne unes quantes més:

 

4.- Per quina raó la Regidora Marcuello encara no ha facilitat al Grup municipal de Convergencia i Unió les actes de les tres reunions celebrades al llarg d'aquesta legislatura sobre el POUM, i que ja porta uns quants mesos dient que no ho ha fet per descuit? Ens les facilitarà juntament amb tota la informació, també sol·licitada per escrit, sobre les més de 160 al·legacions presentades al POUM)

 

Abans d'explicar-vos cap resposta, cal dir que, com recordareu, des del mes d'abril de 2013 venim demanant a tots els plens així com per escrit aquestes actes. Dijous passat, una estona abans del ple vaig rebre una trucada de la Regidora Marcuello en la que em comunicava que ja tenia pràcticament a punt les actes en qüestió, i que hi havia alguns problemes de caire burocràtic a l'hora de poder-nos facilitar tota la informació demanada en relació a les Al·legacions formulades al POUM. En el ple vaig manifestar que, com que la Sra. Marcuello m'havia dit que acabat el ple ens lliuraria les actes, doncs que ja no feia la pregunta. Doncs bé, arribats a dia d'avui, 6 de febrer, encara no ens han lliurat ni les actes ni tampoc tenim notícia sobre les al·legacions al POUM. Aquesta és la transparència i les "parets de vidre" que preconitzaven abans de les eleccions del 2011!

 

5.- Saben ja a què pensen destinar els 662.000 euros rebuts del conveni de Can Valls, malgrat haver renunciat als 140.000 euros dels 800.000 acordats per a la construcció de la que havia de ser la Piscina municipal?

 

La resposta va ser de la pròpia Alcaldessa manifestant, a l'igual que ja ho va fer en el ple de novembre, que ho estaven estudiant i quan sapiguessin a què destinarien aquests diners ja ens ho farien saber!

 

6.- Es disposa d'algun tipus d'informació o indici sobre els posibles autors del robatori de l'estelada instal·lada diumenge passat a la rotonda d'entrada al poble?

 

La Regidora Marcuello va contestar que no. Que poc abans de les dotze de la nit tant la Policia Local com els Mossos d'Esquadra havien fet acte de presència al lloc i tot estava correcte. Als pocs minuts ja no hi era l'estelada. Diu que hi ha una investigació oberta i que, tant bon punt hi hagi alguna informació, ens ho comunicaran.

 

7.- En relació a una despesa d'assesorament jurídic aprovat en Junta de Govern del dia 16 de gener per una entitat denominada Dones i Drets, volem conèixer quina és aquesta entitat i a què es destinaran exactament aquests diners.

 

La Regidora Marcuello ens va explicar que aquest era un servei d'assessorament jurídic per a dones en situació de Violència de Gènere que es presta de forma regular. Jo recordo que aquest mateix servei es venia prestant a través d'una advocada que la Diputació posava mensualment a disposició de les dones que es trobessin davant d'actes de violència de gènere.

 

8.- En relació a la darrera pròrroga d'un any aprovada avui del contracte amb l'empresa Clece per a la neteja dels diferents edificis i instal·lacions municipals; tenint en compte que l'anterior govern va fer l'actual adjudicació a aquesta empresa, comportant un estalvi de més de tres-cents mil euros l'any respecte del contracte anterior, demanem una valoració del nivell de satisfacció del Servei prestat per aquesta empresa als efectes d'una futura nova contractació.

 

El Regidor Abascal va expressar la seva absoluta satisfacció amb el servei prestat, i va dir que la seva voluntat era intentar encara rebaixar més el cost d'aquest servei. Els hi haurem de fer memòria del que deien quan nosaltres aconseguiem aquest tipus d'ajustos econòmics: que si precarització del treball, males condicions laborals de les treballadores, reducció dels seus salaris, etc. Què diferent que és mirar-se les coses des del govern estant!

 

I deixo la darrera de les preguntes per demà, que em dieu que m'allargo massa!

 
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.


dimecres, 5 de febrer de 2014

PREGUNTES DE CiU, PLE GENER 2014

I com us vaig anunciar, passo avui a començar a explicar-vos les preguntes que vaig adreçar al govern municipal en el ple del dia 30 de gener, que mantenim per escrit i en format d'instància, i resumeixo les minses respostes obtingudes:
 

1.- Per a l'any 2014, l'Ajuntament planteja la "construcció d'una pista poliesportiva coberta que es situarà al costat del Pavelló Municipal d'Esports Maria Víctor. La petició de subvenció per fer aquesta pista és de 300.000 euros, ja que el cost total del projecte és de 459.100 euros".

 

Demanem novament, ja que encara no s'ha fet, les explicacions oportunes en relació a aquest projecte al què es fa referència, especialment, quin és aquest projecte, quins projectes globals constructiu i d'usos s'ha elaborat per al conjunt de les 3 instal·lacions esportives, quines característíques es considera que ha de tenir aquest nou equipament, on serà ubicat, quins seran els seus estàndards de qualitat, quina és la seva destinació final i, si realment s'ha d'ubicar a l'esplanada del costat mateix del pabelló destinada actualment a aparcament, com es reubicarà la zona d'estacionament per a vehicles?

 

Resposta del Regidor David Abascal: La veritat és que encara no disposen de tota la informació necessària per tal d'explicar a fons el projecte. Que serà una pista ubicada a l'actual esplanada pabimentada, destinada actualment a aparcament, que no hi ha cap estudi global dels tres equipaments, que la nova pista ha de servir per donar resposta no només a les entitats que fan activitats esportives, sino també a les entitats culturals i al propi Ajuntament doncs, entre altres coses, evitarà haver de contractar envelats, carpes, etc. També servirà pels comerciants a fi que hi puguin portar a terme fires i certàmens diversos sense despeses adicionals. En relació a on pensen ubicar l'estacionament dels vehicles, respon que encara no ho saben, que ho han d'estudiar, que potser en els terrenys anexos tot i que no són de propietat municipal sino arrendats, i que ja ens explicaran, quan correspongui, com es soluciona el tema de l'aparcament. Diu que les obres les volen iniciar aquest 2014, però no sabem res més!

 

2.- Tot i que el Regidor David Abascal en el mes de juny de 2013 va manifestar que ja disposava del projecte Basic d'aquest nou equipament comprometent-se a que ens donaria trasllat del mateix, per quina raó encara no ens ho ha facilitat? Disposa ja l'equip de govern d'aquest projecte Bàsic i executiu?

 

Resposta Regidor David Abascal: No, diu que el que hi havia era un avantprojecte; (repassant l'acta dels plens, va parlar de projecte), i ara diu que s'ha fet un concurs entre tres bufets d'arquitectura, que s'ha adjudicat ja a un i que encara s'està cuinant el projecte. El volen treballar amb màxima participació, i tant bon punt disposin del projecte bàsic, (que no pas l'executiu), ja ens l'ensenyaran. Per tant, que el més calent és a l'aigüera!

 

3.- És cert que s'ha mostrat un important mal estar entre les diverses entitats esportives pel fet, segons diuen, que es vol fer coincidir la construcció de la nova pista esportiva semicoberta amb el canvi o renovació de la coberta del pabelló vell? Per quan s'ha previst executar les obres de canvi de la coberta del pabelló vell un cop retirada l'actual coberta d'uralita? Quin és el cost d'aquestes obres? Amb quins diners I de quina partida del pressupost es portaran a terme aquestes obres?

 

Resposta Regidor David Abascal: Que sí que han pensat en canviar la coberta del pabelló vell, que té més de quaranta anys, però, no saben ni com ho faran, ni quan ni quan costarà. Ho estan estudiant i ja ens informaran. No és cert que vulguin fer coincidir la construcció de la nova pista amb el canvi de coberta del pabelló vell, i que ho volen fer tot comptant amb les entitats esportives perquè no els pugui afectar en les seves activitats i competicions.

 

Demà, més!

 
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.