dijous, 31 de juliol de 2014

PREGUNTES DE CiU AL PLE DE JULIOL 2014

Malgrat que la intenció del Govern municipal no era altra que la d'intentar fer un ple ben curt, tirar pel dret i marxar ràpid de vacances; malgrat que van voler avançar-lo i no fer-lo quan reglamentàriament tocava; malgrat tot això, no podiem deixar passar l'oportunitat per fer les nostres preguntes en el torn corresponent.
 
Per tant, reproduïré a continuació les nostres preguntes que, com podreu comprovar, els havia de resultar impossible de respondre en el mateix acte a no ser que s'incurrís en quelcom en el que solen caure, com és la precipitació i imprudència en les seves respostes, només perquè així es pensen que es treuen del damunt la qüestió i ja no s'en parlarà més!
 
Sí que, a banda de les preguntes, que ja han estat presentades per escrit en el registre municipal, vam tornar a insistir en el POUM. Però, sempre la mateixa resposta: Que s'hi està treballant, que ja ens cridaran per reunir-se amb els grups de l'oposició per explicar-nos com s'estan plantejant la resolució de les més de 160 al·legacions que van presentar-se a l'aprovació inicial del POUM de 30 d'abril de 2013, que els tècnics hi segueixen treballant, que potser cap a finals d'any estarem en condicions d'aprovar-lo provisionalment..., i més del de sempre. Vaig preguntar sobre les negociacions respecte dels convenis subscrits i els a punt de subscriures que s'havien d'incorporar al POUM, i que s'havia decidit inclourels però no com a convenis sino com a previsions pures i simples del document, i no m'en van saber oferir cap resposta. Van repetir el discurs que s'hi seguia treballant i que ja ens informarien en el moment que ho considerin oportú.
 
Dit això, les preguntes que vam llegir i que s'han presentat al Registre són les següents:
 

1.- En relació a una despesa de 1.518 euros per fer unes cates a l'estructura de la sala A del pavelló Maria Víctor, volem preguntar: A quina part del pavelló afecten? Perquè s'han encarregat? Sol·licitem còpia de l'informe dels resultats d'aquesta anàlisi estructural de l'edifici.

  

2.- Els Serveis Tècnics municipals van elaborar un projecte de reparació i susbstitució de paviments al carrer Orfebreria, entre Ferrers i Boada Vell que es va pressupostar per 53.551 euros. Aquest projecte va ser aprovat per la Junta de Govern en tots els seus termes i es va portar a exposició pública. Volem saber el motiu pel qual, al final, ha estat adjudicat aquest projecte per 37.338 euros, un 30% per sota del cost del projecte previst pels Serveis Tècnics i aprovat per la JGL. Entenem que resulta una baixa excessiva si no és que s'ha variat el projecte aprovat i exposat al públic. Volem que ens especifiquin els criteris que s'han seguit per adjudicar aquest projecte a un preu inferior al 30% al cost previst pels serveis tècnics municipals, tenint en compte que l'empresa adjudicatària treballa molt sovint amb l'Ajuntament i que sempre es té un coneixement previ molt aproximat dels costos de les obres que se li volen encarregar.

 

3.- Per mitjà de la RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 2014/325 es va iniciar un expedient informatiu a l'empresa Plàsticos Compuestos per una fuita de pols blanca en data 9 d'abril de 2014. Volem saber en quin estat es troba aquest expedient i, si s'ha resolt, quines conclusions ha aportat. Volem saber l'abast de la fuita i l'eventual incidència en matèria de salut pública o risc pels ciutadans.

  

4.- En relació a la RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 2014/336, un cop aprovats inicialment els estatuts de la Junta de Compensació de la Unitat d'Actuació Avinguda Navarra i havent concedit audiència als interessats, volem saber l'estat en què es troba actualment el procés d'urbanització d'aquest sector industrial i si s'han resolt definitivament els problemes de propietat que dificultaven la reparcel·lació i, en aquest cas, de quina forma s'han resolt.

 

5.- Per mitjà de la RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 2014/338 es van suspendre obres que s'estaven fent en una finca no urbanitzable de la zona situada entre el Camí de can Riera i la riera de Sentmenat i es van desestimar les al·legacions que es van fer, a través de la RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 2014/377. Volem conèixer la situació urbanística de la finca, en quin estat es troben les edificacions existents en la mateixa finca, si l'ajuntament té coneixement de les possibles activitats que s'hi puguin portar a terme, així com dels procediments que hi ha seguit l'Ajuntament.

  

6.- A través de la RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 2014/405 es suspèn el tràmit de l'expedient 2014/17 en relació a l'activitat d'una discoteca situada en el carrer Indústria,7. Volem conèixer el tipus d'activitat prevista i el motiu de la suspensió de l'expedient.

 

7.- En relació a la RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 2014/407 sobre el Procediment abreujat de reclamació patrimonial RP 3358-2014 instat per un ciutadà palauenc. Volem saber en què consisteix aquesta reclamació patrimonial i que se'ns detalli el seu abast.

 

 
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.


dimarts, 29 de juliol de 2014

PLE JULIOL 2014: AVANÇAT, PERÒ PERA BEN POCA COSA

Com us deia el passat divendres, ahir va tenir lloc el ple ordinari corresponent al mes de juliol. Un ple que, si ens atenem al que disposa el Reglament Orgànic Municipal, ROM, s'hauria d'haver celebrat el proper dijous 31 a les set de la tarda. Però, com que sembla que algun regidor, que no hem aconseguit saber encara qui és, volia iniciar les vacances abans, i al no haver-s'hi oposat ningú, s'ha acabat avançant al dilluns 28.
 
Quatre punts van ser els que van conformar l'ordre del dia de la sesió: Aprovar l'informe trimestral sobre el compliment de la llei de morositat pel que fa al pagament de les factures, l'aplanament de l'Ajuntament en un Recurs contenciós administratiu existent contra dues companyies de telefonia mòbil que havia interposat el consistori al intentar-los cobrar la taxa per l'us de la xarxa telefònica, l'aprovació d'una nova moció contra la LRSAL en defensa dels mitjans de comunicació locals i municipals i donar compte del projecte, prèviament aprovat per la Junta de Govern Local d'Horts Urbans municipals.
 
Aquests foren (i només aquests) els punts de discussió en el plenari.
 
Pel que fa al pagament de les factures als proveïdors per part de l'Ajuntament, cal dir que, com ja ve esent habitual tant en l'ajuntament palauenc com en la inmensa majoria de consistoris catalans, s'estan abonant les factures dins del termini legal de 30 dies.
 
En quant a la moció de LRSAL tothom va expressar-hi el seu suport, ja que venia plenament consensuada per les entitats municipalistes, FCM i ACM, però també per la Diputació, consells comarcals i la pròpia Generalitat. Tots a excepció del PP qui no va disposar de masses arguments per votar-hi en contra, malgrat que aquesta llei del govern PP es carrega de pla les competències municipals també en aquesta matèria.
 
Pel que fa a l'aplanament de l'Ajuntament en el contenciós que mantenia contra Vodaphone i Orange, donat que el Tribunal europeu de Justícia ha dictat una sentència deixant clar que la taxa per l'us de les xarxes, en aquest cas de telefonia mòbil, només podia exigir-se al propietari de la xarxa, s'ha hagut d'aplanar i donar la raó a les esmentades companyies i, per tant, només podrà exigir la taxa municipal a Telefónica de España. Però, en tot cas, això només es refereix a l'exercici del 2010; i ara caldrà determinar, com així ho vam demanar en el ple, què s'ha de fer i com s'ha de procedir respecte dels exercicis posteriors fins a l'actualitat.
 
Finalment, el tema estrella del plenari d'ahir, foren novament els anomenats Horts Urbans. I, en conseqüència, a qui corresponia brillar d'una forma especial, ja que és ell i només ell qui ho ha treballat i tirat endavant, va ser el regidor Pedro Sánchez. Fa un parell de mesos vam aprovar el reglament i ahir es va donar compte del projecte en sí que prèviament s'havia aprovat per Junta de Govern. En cert sentit, és començar la casa per la teulada això d'aprovar primer el reglament i després el projecte, però no tingueu cap dubte que tot plegat respon a les més que segures dificultats que el grup socialista posa al regidor Sánchez en tot el que es proposa tirar endavant, i al final, s'ho ha de fer com pot, i per això s'ha hagut d'aprovar d'aquesta i no d'una altra manera. En tot cas, conscients de la situació, ahir ni l'alcaldessa ni la resta de regidors socialistes van actuar públicament amb l'habitual despreci amb el que es mostren quan es tracta de qüestions relacionades amb el regidor Pedro Sánchez. I el cert és que el projecte està bé, que en total es podrà arribar a més de cent horts, amb tot el component social, personal i lúdic que això comporta; que n'hi haurà uns quaranta en el camp anex a la masia de can Boada Vell, o per entendrens, el que vindria a ser l'era de la casa pairal, i uns seixanta més al camp de sota fins ara conrreat per un pagès del nostre poble. Sembla que cap al mes de novembre ja estarà tot preparat per començar a adjudicar els horts per sorteig a les persones interessades, que disposaran d'aigua de rec gratuïta procedent d'un pou de propietat municipal i que el temps inicial per l'us serà de tres anys prorrogable a un quart. S'ha de tenir en compte que un 20% dels horts es destinaran a persones derivades pels Serveis Socials municipals, i que la taxa encara avui no s'ha fixat, i no serà fins al ple del mes d'octubre d'aprovació de les ordenances municipals, quan serà definitivament aprovada. Tot i això, la intenció manifestada pel regidor en el ple, és que s'aboni un dipòsit inicial de 50 euros que seran retornats un cop transcorreguts els anys d'us, més una taxa anual que es pretén que no superi els 25 o 30 euros per cada hort.
 
Sí que, donada l'ubicació a l'entorn de la masia de Boada Vell, vam haver-los de recordar com l'anterior govern es va trobar aquell edifici totalment en ruïnes, que va ser a temps de salvar-lo amb una actuació d'urgència i que vam trobar saques i saques plenes de material arqueològic a punt per ser llençat,mostra clara de la sensibilitat que un govern socialista havia tingut amb tot el que es refereix a la cultura i el patrimoni. El material fou salvat, catalogat i posat a disposició dels responsables en patrimoni per a la seva adequada conservació. Ara toca seguir actuant en aquell indret, millorar-lo i potenciar-lo. Però, com va dir el regidor Sánchez, això ja no és a ell a qui li correspon, sino al regidor de Patrimoni. Endevineu qui és i valoreu vosaltres mateixos l'interès que hi posarà!
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.


divendres, 25 de juliol de 2014

DILLUNS 28 DE JULIOL: PLE ORDINARI D'AQUEST MES!

Fa poc més de deu dies, des de l'equip de govern es van adreçar als portaveus dels grups de l'oposició per plantejar la possibilitat que el ple ordinari del mes de juliol s'avancés, i en lloc de celebrar-se el darrer dijous del mmes, com així ho estableix el ROM, es portés a terme el proper dilluns dia 28 a les set de la tarda. I és que, com ja sabeu, el Reglament orgànic mnicipal diu que els plens ordinaris s'han de celebrar el darrer dijous de cada mes a les set de la tarda, i només per raons excepcionals podrà canviar-se de data si hi ha una proposta en ferm de la Junta de Portaveus, i així ho aprova l'alcaldessa.
 
En aquest sentit, després que, en el seu dia, els vam fer veure que no es podia anar canviant de data un ple ordinari per qüestions com per exemple la convocatòria d'una vaga general, van promoure la modificació del ROM per poder fer aquests tipus de canvis de data.
 
Jo sóc dels que penso que, per la nostra condició de legals representants dels ciutadans, quan toca fer el ple ordinari, toca i així s'ha de portar a terme; i no valen excuses ni de vagues generals, ni ponts ni vacances per canviar els plenaris de data.
 
Sembla que, en aquest cas, hi ha algun regidor de l'equip de govern que es va interessar en la possibilitat d'avançar el ple de juliol donat que coincideix amb un dia tant remarcable, des del punt de vista estiuenc, com és el dia 31 de juliol. I, al rebre la proposta la meva reacció fou que, tot i que no estic gens d'acord en aquests canvis, si es fa, digui el que digui el ROM, ha de ser per acord de la unanimitat de tots els regidors. Sense voler semblar pedant, el meu posicionament particular davant la unanimitat expressada per la major part de regidors/es, va ser que no pretenia pas jo entorpir res a ningú, i que si tothom hi estava d'acord, doncs que donavem la nostra conformitat a l'avançament del ple.
 
Aquestes coses tenen perills: I és que, algun dia ens podem trobar en que s'avança o es retarda un ple perquè algú està patint un grip. I això sí que no es pot admetre de cap manera!
 
D'altra banda, reiterant que si hi ha unanimitat es pot plantejar per raons excepcionals el canvi de data en qüestió, cal pensar també en la falta de respecte que això suposa per als ciutadans si no s'informa d'una forma adequada, clara i transparent a la gent. I observo com, avui divendres 25, no s'ha fet cap tipus de publicitat comunicant als ciutadans l'avançament del plenari. Per tant, ens podem trobar que el proper dijous hi hagi persones a la porta de l'Ajuntament esperant per entrar a presenciar el ple de juliol. I això sí que no pot ser de cap manera!
 
Per tant, des d'aquest modest blog, vull informar que el plenari de juliol tindrà lloc el proper dilluns 28 a les set de la tarda, com sempre, al saló de sessions de la casa consistorial.
 
Oportunament ja us explicaré els escassos quatre punts que integren l'ordre del dia del ple municipal d'aquest mes.
 Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de avast! Antivirus está activa.


dimarts, 22 de juliol de 2014

QUAN NOMÉS N'HI HA UN QUE TREBALLA!

Quan en un equip de persones (com per exemple, l'equip de Govern municipal) només n'hi ha un que treballa de veritat, passen dues coses: Per una banda que els destinataris o beneficiaris de la seva feina, valoren molt positivament la tasca en qüestió i s'expressen públicament a favor dels resultats aconseguits; però, per altra banda, també es produeix un efecte dins de l'equip de treball consistent en menystenir, despreciar o, fins i tot, intentar humiliar a qui s'ha decidit a treballar amb eficàcia sense cap més objectiu que anar a la recerca del bé comú, l'utilitat pública i l'interès social o general.
 
Doncs, efectivament, el que tantes i tantes vegades us he explicat al llarg d'aquesta legislatura, mica en mica s'ha anat fent més evident, i és en aquests moments quan, la bona feina del Regidor independent sota les sigles d'ICV, Pedro Sánchez, veu la llum definitivament. I és ara també, quan els seus companys del PSC es troben al límit d'una mena d'enveja, impotència o potser incapacitat, que, davant l'evidència de tot l'aconseguit per l'esmentat regidor, els fa ser absolutament despòtics, malcarats i mancats totalment de respecte, fins i tot en públic, en relació al que digui, faci o pensi el regidor Pedro Sánchez.
 
Un pot estar més o menys d'acord amb la forma de ser, de treballar, de pensar o el que sigui respecte d'un company. Ningú és perfecte, i per tant, en un grup de nou persones es fa difícil una correcta i adequada convivència si no s'estableixen uns paràmetres clars d'actuació per a cadascun dels seus membres. Però, el que no pot ser, és que davant del públic descobriment de les teves mancances, i només per evitar l'evidència de la teva inapel·lable incapacitat, et dediquis sense més, a despreciar, menystenir o humiliar a aquell que destaca per la feina ben feta i que no està contaminat, ni s'ha deixat influir, per raons que no siguin treballar pel seu poble i intentar millorar tot allò que depèn de les seves competències.
 
Mireu, mentre la pràctica totalitat dels regidors socialistes, (deixo a banda aquí el regidor Tinoco) s'han passat tres anys intentant justificar l'injustificable, el regidor Pedro Sánchez s'ha dedicat a consolidar i millorar moltíssim el transport urbà i interurbà implantat per l'anterior govern, ha aconseguit instaurar-lo també els dissabtes al matí, ha seguit treballant de forma incansable per consolidar i millorar la recollida selectiva de residus així com el Porta a porta creat durant l'anterior legislatura, ha creat amb gran èxit la targeta de Serveis Municipals d'us per a la Deixalleria amb el que això comporta de descomptes sobre la taxa d'escombraries en funció de l'us que durant l'any s'en ha fet d'aquell equipament..., (per cert, unes bonificacions introduïdes per CiU mitjançant Al·legacions presentades en el seu dia contra les ordenances municipals del 2012), i moltes altres consecucions de les que ja us he anat comentant en funció de quan es produïa la notícia. És en Pedro Sánchez qui es va ocupar de crear el parc infantil i de l'adquisició dels seus jocs i mobiliari, que es troba situat a la zona de ca l'Estruch, és ell l'únic que, fugint de disputes polítiques innecessàries, ha lluitat per aconseguir importants subvencions i millores per a les rieres de Caldes i Sentmenat, ha vetllat com ningú, seguint el rastre deixat per l'anterior regidor Abel Julién, per la preservació del nostre patrimoni natural, (mireu si no el llibre publicat pel Jaume Pérez Barrachina sobre els arbres singulars del nostre poble), ha aconseguit posar d'acord a les tres companyies de telefonia mòbil perquè utilitzin una mateixa antena ubicada al costat del cementiri municipal, malgrat alguns importants inconvenients que tot plegat a suposat per als usuaris, ha consolidat un eficaç sistema de desbroçament de camps i zones verdes del municipi com s'havia iniciat quatre anys enrere, o, ara, per exemple, amb la creació dels horts urbans a la zona de can Boada, dels que fa un parell de mesos vam aprovar el seu reglament i en el ple de juliol es donarà compte del projecte en sí aprovat prèviament en Junta de Govern.
 
Hi ha més exemples. Però, el que m'agrada destacar és que, en política encara hi ha persones que no estan "contaminades" pel fet de fer o no fer alguna cosa pensant només en l'adversari polític. Qui està obsessionat en treure un arbre d'aquí per posar-hi jardineres (imposant-se a la voluntat del mateix regidor Sánchez), qui només pensa en intentar desfer: no fer la piscina, desmantellar l'estructura de la Policia Local, deixar de la mà de Déu als Voluntaris de Protecció Civil, treure una porta d'aquí per posar-la allà, canviar-li el nom a un servei municipal només per deixar clar que no és el mateix que abans, abandonar els projectes ja redactats i pagats per donar continuïtat als ja iniciats per substituïr-los per uns de nous, intentar incansablement denunciar males pràxis econòmiques que s'acaben demostrant inexistents, i un llarg etcètera; qui només pensa en això, s'exalta i es revela contra qui només es dedica a treballar pensant en el bé comú i l'interès general.
 
El que passa però, és que els ciutadans ja veuen qui treballa de veritat i qui només cerca l'enfrontament i la crispació política.
 
L'espectacle que els regidors/es socialistes ens ofereixen, sense manies, en els plens davant qualsevol intervenció del seu company de govern Pedro Sánchez, és de vergonya aliena. Ratlla l'insult, la manca de respecte cap a ell, la forma com s'hi adrecen, com li tallen la paraula, com l'humilien...., No sé fins quan el regidor Sánchez es trobarà en condicions d'aguantar tot això. La feina és per a la Regidora Marcuello que s'ha d'emprar a fons per frenar qualsevol reacció del seu company de grup i de govern.
 
Vull deixar clar, molt clar, que aquest escrit no respon pas a cap estratègia política. No voldria pas que ningú pensés que, al pretendre atacar als socialistes, em dedico a defensar al regidor en qüestió. No! Valoro les persones i el seu treball amnegat pel nostre poble. Algú em dirà: Clar el Sr. Sánchez està jubilat i hi pot dedicar moltes hores. Perfecte! Necessitem gent aixì: amb hores per dedicar al poble sense que això comporti grans costos econòmics. No pot ser que, tots els alumnes d'una classe es dediquin a menysprear i insultar a aquell que es dedica a estudiar i a aprofitar totes les hores per treure profit de l'ensenyament que rep. Si no volen estudiar, si prefereixen fer campana, no fer els deures i suspendre el curs, és el seu problema. Però deixeu que aquell que vol treballar ho faci amb tranquil·litat i bona dedicació. Cadascú rebrà en el seu dia la seva recompensa!
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.


dimecres, 16 de juliol de 2014

TURULL: "QUE EL QUE VAM PERDRE PER LA FORÇA DE LES ARMES, HO RECUPEREM PER LA FORÇA DELS VOTS"!


 

NOTA DE PREMSA

CIU PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

 

Turull: "Cal treballar junts tots els que estem a favor de la consulta"

Més de 130 persones es van aplegar ahir al vespre a Palau-solità i Plegamans en el tradicional sopar d'estiu que CiU organitza cada any per fer balanç del curs polític. El portaveu de CiU al parlament de Catalunya, Jordi Turull, qui va esperonar a tots els assistents a treballar plegats per fer realitat la consulta.


L'acte va comptar amb representants de diferents formacions polítiques com ERC i ICV i també, membres de l'ANC. El portaveu de CiU al Parlament de Catalunya va destacar que per celebrar la consulta cal que tots plegats treballem bé per fer-ho possible. En aquest sentit, Jordi Turull va reclamar a totes les forces polítiques un esforç per treballar  plegats per fer realitat els anhels de la majoria de catalans i catalanes. En referència al PSC, Turull va manifestar que si opten per donar suport a la consulta "els hi donarem la benvinguda sense retrets".


L'acte va ser presentat pel president de CDC, Joan Carol i la presidenta d'Unió Lídia Caparrós. Tots dos van agrair la presència dels assistents i van animar-los a participar dels diferents actes que s'organitzaran des d'ara fins a la consulta.

Al final del discurs de Jordi Turull, els assistents van preguntar sobre diferents aspectes de l'actualitat política. L'acte va comptar amb una representació comarcal de CDC encapçalada per la presidenta Núria Colomer i pel president d'Unió Xavier Amador i diferents responsables d'entitats cíviques del municipi. 
 Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de avast! Antivirus está activa.


dilluns, 14 de juliol de 2014

TERCER SOPAR A LA FRESCA A LA PLAÇA DE LA VILA!

Enguany, i per tercer any consecutiu, hi tornem amb els SOPARS A LA FRESCA que la Federació de Convergència i Unió a Palau-solità i Plegamans ve organitzant des de l'any 2012 durant el mes de juliol.
 
Si el primer any ens va acompanyar l'Eurodiputat Ramon Tremosa amb l'assistència de més de dues-centes persones a la Plaça de la Vila, l'any passat vam gaudir de la companyia del Conseller de la Presidència Francesc Homs.
 
Donat l'èxit i el gran ressò obtingut per aquesta iniciativa, que té la seva continuació en el Pa amb Tomàquet previ a la Diada Nacional de l'Onze de Setembre en els jardins de la masia de can Cortès, dels que enguany s'en compliran ja trenta anys sempre amb convidats de gran renom i transcendència política, demà, a partir de les nou del vespre, tindrà lloc la tercera edició d'aquests sopars d'estiu a la fresca. En aquesta ocasió ens acompanyarà en Jordi Turull, President del Grup parlamentari de CiU al Parlament de Catalunya, però també un dels tres representants del Parlament que el passat 8 d'abril va intervenir davant del Congrés dels Diputats a Madrid, juntament amb la Marta Rovira d'ERC i en Joan Herrera d'ICV, amb la voluntat de demanar la cesió de la competència de poder convocar referèndums que, com tots sabeu, va ser placada d'una forma severa i del tot antidemocràtica pels principals partits espanyols, PP i PSOE.
 
La voluntat d'aquests sopars d'estiu no és altra que difondre entre els ciutadans l'estat actual del procés de Transició Nacional, quina és la situació respecte de la convocatòria de la Consulta pel proper dia 9 de novembre..., i per això no ens limitem al discurs del convidat sense més, sino que preveiem que els assistents a l'àpat puguin fer les seves intervencions amb preguntes o reflexions en veu alta a fi que, en Jordi Turull en el cas de demà dia 15, pugui fer les seves aportacions al respecte.
 
A la vista del moment històric en el que ens trobem, i tal com ja vam fer en les dues edicions anteriors, hem convidat als representants de les altres forces polítiques de Palau-solità i Plegamans que donen suport a la Consulta i que van acordar la data i la pregunta perque ens acompanyin, extrem aquest que ja han confirmat i que des de CiU agraïm amb sinceritat. Tots tenim clar l'objectiu perseguit, i és per això que també des del mateix poble volem lluitar units per la consecució de la Independència de Catalunya!This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.


dijous, 10 de juliol de 2014

DARRER ANY DE GOVERN: IMPREVISIÓ, IMPROVITZACIÓ I PRÉSSES

 

Després de tres anys de mandat en que el Govern municipal format pel PSOE, ICV i VdPsiP s'han dedicat, sobretot, al pur tràmit i el manteniment del dia a dia i, especialment, a fer d'oposició a l'oposició, i desmuntar el que han pogut de la feina feta pel govern anterior, ara ens diuen que afronten el darrer any amb un superàvit de més de tres milions d'euros...

 

Sense cap Pla de Govern i sense projectes nous al calaix –els únics que hi ha són els que l'anterior govern va deixar a punt i l'actual govern no en vol saber res-, se'ls ha girat feina en aquest últim any del seu govern.

 

Parlant de projectes al calaix, hi ha el de la segona fase de la Zona de Vianants. Doncs bé, ara n'encarreguen i en paguen un de nou, i ben diferent, per la zona de la Carrerada i l'Av Catalunya, des del Camí Reial.

 

També, després d'haver-la volgut enderrocar -un govern socialista liderat per la mateixa alcaldessa, cap a mitjans dels noranta, amb la lloable finalitat de construïr-hi pisos-, ara es decideixen a rentar la cara (només la façana) de la torre de can Folch, de la que s'autoanomenen salvadors.

 

I una més: de cop i volta, sense la Participació Ciutadana tant proclamada per ells -però mai practicada- ens porten a aprovació la pista semicoberta al costat del pavelló, un gran envelat metàl·lic envoltat d'un filat. Això sí: sense grades, sense lavabos i sense vestidors! Tot pel "mòdic" preu de set-cents mil euros, incloent-hi la compra del terreny.

 

Què més veurem fins a les eleccions de maig vinent ?

 
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.


dimarts, 8 de juliol de 2014

LES OBRES DEL TRAM SUPERIOR DE LA CARRERADA

No m'extendré en comentar els detalls d'aquest projecte, ja que ho vaig fer de forma prou minuciosa a l'apunt relatiu al ple del passat mes de maig. Sí que voldria comentar tot el que fa referència a determinades mitges veritats o falsedats intencionades que es desprenen de les informacions oficials.
 
Hem de partir de la base, del tot inqüestionable, que qualsevol iniciativa o obra endegada per l'actual govern, té com a principal valor que sigui diferent que el que pretenia fer l'anterior equip de govern. I per això, qualsevol excusa és bona: que si no era sostenible, que si la qüestió estètica, que si era massa car, o el que sigui per tal de justificar la seva decisió.
 
No cal dir que aquest projecte no és pas un projecte en sí, sino que el ja iniciat i extraordinariament consolidat en la zona del centre o zona de vianants, es preveia anar executant per fases, una de les quals era aquesta que va des de Camí Reial per la Carrerada fins a l'Avinguda Catalunya i carrer Plegamans. Però també incorporava altres fases que es desplaçaven Carrerada avall així com fins a la zona de ca l'Estruch.
 
Així, quan des del govern diuen que el projecte de l'anterior govern era massa car i que voltava els 600 000 euros es refereixen al total del projecte. Per tant, si la fase que ara pretenen executar puja poc menys de 300 000, el que no es pot és afirmar que aquest és menys car que l'anterior, perquè no és veritat, i en tot cas només es refereix a una part que no arriba ni molt menys a la meitat del que restava per executar.
 
La segona falsetat en la que s'incórre des del govern, és la que es refereix al trànsit rodat o zona de vianants. Tampoc és cert que el projecte que l'anterior govern liderat per CiU va deixar al calaix pagat i aprovat, convertís també aquest tram en zona de vianants. Això no és cert. Altra cosa és que aquell projecte oferís alternatives a l'actual previsió de mantenir dos carrils de sortida i un d'entrada o que mantingués una plataforma única no només per a la part que va del Camí Reial fins a l'alçada de Comerç i Anselm Clavé, sino fins a dalt a tocar amb l'Avinguda Catalunya.
 
Per tant, és evident que calia, com així ho va preveure l'anterior govern, una actuació contundent en aquesta zona, per tot el que fa referència a voreres, estacionaments, clavegueram, etc, però l'obsessió de fer-ho diferent als qui ho van iniciar i deixat projectat pot comportar un clar risc de donar l'impressió, que cada dia s'evidència més, d'imprevisió, improvització, presses, i sobretot, utilitzar materials diferents i solucions també diferents a les ja previstes només per fer-ho diferent als altres. Això de no aprofitar un projecte ja existent, i si es vol mirar de millorar-lo, i fer-ne un de nou, encara és menys sostenible i resulta més car.
 
Esperem que el resultat final sigui bò per a tots. Nosaltres només denunciem la forma de treballar, l'obsessió per desfer el que ja estava fet o programat i el car que resulta actuar d'aquesta manera. Per cert, també en això, tant i tant parlar de Participació Ciutadana, i tots: els afectats directes, els comerciants, els grups polítics, les entitats..., tothom, s'en assabenta a través dels mitjans locals de comunicació. Lamentable!
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.


divendres, 4 de juliol de 2014

LA VERITAT SOBRE LA PISCINA I LES MENTIDES DEL GOVERN MUNICIPAL

Segons sembla, al Facebook de l'Ajuntament s'hi està produïnt un encès debat sobre el per què de la construcció de la nova pista semicoberta al costat del pabelló d'esports i el per què s'ha descartat construïr una piscina municipal, que ja estava aprovada, adjudicada i contractada al maig de 2011.
 
Quedi clar que CiU mai no s'ha manifestat en contra de la pista que es construïrà a partir del mes d'octubre o novembre perquè estigui disponible pels vols de les eleccions municipals del 2015. Som conscients de la necessitat d'una instal·lació d'aquestes característiques, però no som partidaris de fer xapusses. Els més de set-cents mil euros pressupostats per a la pista, només serviran per un pabiment amb un envelat metàlic al damunt, un filat al voltant, però sense lavabos, sense vestidors i sense graderies! D'això és del que estem en contra i no pas de la pista en sí.
 
Quan us intentin enredar dient-vos que la piscina costava a l'Ajuntament cap a cinc milions d'euros, la resposta és clara: MENTIDA!!! Amb les subvencions atorgades i acceptades, el conveni de can Valls i les quotes anuals, l'ajuntament soportava un cost de tres-cents-noranta mil euros!
 
Els números són els següents:
El promotor privat que va GUANYAR un concurs OBERT, TRANSPARENT I PÚBLIC aportava a canvi de la concessió: 3,5 milions d'Euros.
L'Ajuntament ja va aportar l'any 2011 (crèdit demanat, concedit i que s'està pagant actualment): 190.000 Euros; l'any 2012 (s'havia d'incloure al pressupost): 200.000 Euros. El total d'aportacions de l'Ajuntament a la inversió era aquest: 390 mil Euros.
La Generalitat havia aprovat una subvenció l'any 2011 de 190 mil Euros (subvenció aprovada i acceptada per l'Ajuntament, on han anat els diners??? ni idea!!)
La Diputació havia aprovat una subvenció l'any 2011 de 130 mil Euros (subvenció aprovada i acceptada per l'Ajuntament, on han anat els diners??? ni idea!!)
Conveni de Can Valls de 800 mil Euros (dels que l'actual Ajuntament va acceptar perdre'n més de 140 mil, amb una absurda interpretació sobre l'IVA), però n'han cobrat 660 mil!!! On són els diners?? ni idea!!)

A partir d'aquí, l'únic que faltava és aportar 95 mil Euros durant 17 anys, una misèria si tenim en compte que per exemple, serveis com les escombraries ens costen 1,5 milions cada any, o la llum dels fanals, amb més de 500 mil cada any.

En resum, s'ha perdut l'oportunitat ja contractada de tenir una piscina municipal amb gimnàs, per la tossuderia d'un govern que està més obsessionat en desfer el que ha deixat fer l'anterior que amb millorar el poble de veritat. I ara, ens en gastem 700 mil en un nyap de pista. I per cert, l'empresa que va guanyar el concurs, no s'ha hagut d'indemnitzar per parar el projecte? Quan ens costarà al poble la tossuderia del Govern en no voler executar el projecte ja contractat??
 
Quan us parlin d'una sentència judicial en contra de l'adjudicació de la piscina, tingueu clar que es tracta d'una sentència que deriva d'una acció interposada per la regidora Marcuello en nom d'ICV, que va contra l'Ajuntament i que aquest quan compareix ho fa estant l'antiga oposició al govern. Per tant, és tant senzill com que: el demandat dona la raó al demandant`. Què esperem si no, que dictamini el jutge?
 
Espero que aquestes reflexions serveixin per donar resposta a tot aquell que us intenti enredar amb les xifres de la piscina, que si no l'han tirada endavant només ha sigut per raons polítiques!
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.


dijous, 3 de juliol de 2014

PREGUNTES I RESPOSTES PLE JUNY 2014

I per anar acabant amb el plenari del mes de juny, toca fer un petit repàs a les preguntes que des de CiU vam formular al govern municipal i les respostes obtingudes que, tenint en compte que sortiem d'un ple prou feixuc i amb tanta tensió i nervis per part del govern i els atacs personals entre ells mateixos, vam optar per fer quatre interpel·lacions que consideràvem necessàries.
 
En primer lloc, els vam haver de recordar, com cada mes, que restem a l'espera d'un informe d'Intervenció que justifiqui de forma detallada i fonamentada la raó de la renúncia per part d'aquest govern de prop de 140 000 euros provinents del conveni subscrit per l'anterior govern amb la propietat dels terrenys de can Valls, on abans hi havia el camping Palau. Com sabeu, n'haviem de rebre 800 000 i només se n'han percebut uns 664 000 amb l'excusa del tema de l'IVA, que només han utilitzat per poder atacar-nos, però que no els ha sortit bé. El conveni establia 800 000 euros amb l'IVA inclòs, i ells (que només pensen en atacar a l'adversari polític i no en l'interès del poble) s'han limitat a descomptar l'IVA de l'import pactat sense més, només perquè els hi demanava la propietat. Ens va dir per l'octubre de 2013 que ens faria arribar l'informe, i cada mes ens torna a dir l'interventor que així ho farà quan es vegi més descarregat de feina. Com perquè segueixin presumint de bona gestió econòmica!
 
També vaig tornar-los a preguntar sobre els més de cent mil euros abonats enguany en concepte d'honoraris als advocats propers a ICV, Salvador Milà i Dolors Clavell, i la regidora Marcuello va repetir el de sempre: que estàven preparant l'informe dels assumptes en els que havien intervingut per fer-nos-ho arribar. Nosaltres seguirem insistint cada més. També, vaig recordar-li a l'interventor sobre els desmesurats honoraris dedicats a l'assessorament jurídic només del govern, amb l'advocat Bartomeu Martínez. Va dir que, de moment, només n'havia autoritzat cap a disset mil euros, i que la resta fins als prop de trenta-cinc mil aprovats els tenia retinguts o bloquejats per alguna raó que no va voler explicar. També ho seguirem demanant.
 
D'altra banda, després que persones de l'entitat Casa de Andalucía ens informessin de la seva sol·licitud de poder disposar d'un espai fixe a la masia de can Falguera, vam preguntar que què hi havia d'això. No sé per què, però l'Alcaldessa es va enfadar molt. Ens va dir que estàvem mal informats. Jo li vaig dir que el torn de precs i preguntes també servia per preguntar; i que quan es pregunta és només per obtenir una informació que no sabem. Si pregunto quelcom és perquè jo ho desconec, si no no ho preguntaria. La veritat és que van negar la petició en qüestió, però va seguir molt enfadada!
 
Finalment, com també va fer el regidor Miquel Truyols, vaig preguntar a l'Alcaldessa per quina raó havia donat la resposta que tots ja sabem a la vicepresidenta de Catalunya Joana Ortega, i que tenint en compte el pronunciament per majoria absoluta del ple a favor de la consulta del 9 de novembre aprovat el passat 30 de gener, li vaig demanar que rectifiqués i que comuniqués el ple compromís del consistori palauenc amb la consulta en qüestió. Va contestar que la seva resposta va ser molt correcte, que si no ens agradava era el nostre problema i que no pensava pas rectificar. Va dir, que la seva resposta havia estat la mateixa de la majoria d'alcaldes; es va descuidar de dir que: alcaldes socialistes, és clar!
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.


dimarts, 1 de juliol de 2014

EL PLE DE JUNY 2014: I EL QUE ES REFEREIX ALS NERVIS, ATACS I MENYSPREUS...

Divendres ja us vaig explicar el gruix dels assumptes, (la majoria sense més importància) que es van tractar en el ple del mes de juny. Però, resulta que, també es va aprovar el compte anual corresponent a l'exercici 2013 i es va donar conte d'una transferència efectuada per l'Alcaldessa a favor de l'ACA, Agència Catalana de l'Aigua, per una subvenció atorgada l'any 2009 que s'havia hagut de retornar. Però, també vam haver d'assistir atònits (i ja no és la primera vegada) al menyspreu de la pròpia Alcaldessa i algun altre membre de l'equip de govern, amb expressions sornegueres, gairebé insultants i molt poc respectuoses en relació al Regidor d'ICV Pedro Sánchez.
 
Així, després que pel passat mes de març es donés compte al ple de la liquidació del pressupost del 2013, i que a mitjans de maig es rendíssin comptes a la Comissió de Comptes, ara tocava, com cada any, aprovar el compte anual de l'any passat. Si voleu, res més que un pur tràmit, doncs així ho vèiem els tres grups de l'oposició al considerar el dia abans del ple en Junta de Portaveus, que amb tres minuts per una petita exposició de pur tràmit era suficient com per tirar endavant amb la qüestió. Però, analitzant els comptes amb profunditat vam observar quelcom que no ens va agradar, i per tant, volent defugir tota responsabilitat en cas que algú hi observés algun tipus d'irregularitat, vam considerar oportú votar en contra dels comptes del 2013, I és que, després d'una sentència derivada d'un conflicte urbanístic pel que l'Ajuntament havia de fer front al pagament al propietari principal o promotor de més de tres-cents mil euros, per acord assolit amb l'esmentat propietari entre l'anterior i l'actual govern l'any 2011, fou aprovada pel 2012 la corresponent partida amb la despesa en qüestió però també l'ingrés derivat de les quotes urbanístiques que la llei obliga a girar als veïns afectats per part de l'Ajuntament. Us sona això d'alguna cosa? Doncs, efectivament, la despesa hi és per aquell any, però de l'ingrés per quotes urbanístiques res s'en sap al 2013 que ara s'ha liquidat definitivament. Tampoc apareix pas als pressupostos del 2014. Per tant, ens trobem davant d'una situació molt poc clara de la que en cap cas en volem ser responsables. Sembla doncs, que o bé incumpleixen flagrantment amb la llei, o bé esperen que sigui el proper govern el que es trobi amb l'obligació d'haver de girar quotes a uns veïns amb la problemàtica i conflictivitat que això comporta I és per això que vam optar per oposar-nos a l'aprovació d'aquests comptes.
 
En segon lloc, ens van voler donar compte, sense que hi hagi cap obligació de fer-ho, que havien hagut de retornar més de cinquanta-cinc mil euros d'una subvenció rebuda durant l'anterior mandat per un projecte de millora i arranjament a la Riera de Sentmenat. Llegint tota la documentació, (aquella que el mes passat no ens volien oferir i per això van haver de retirar aquest punt de l'ordre del dia), observem que es van cumplir escrupulosament amb tots els requisits de la subvenció, i és a partir de finals del 2011, ja amb el nou govern, que s'observen un seguit de requeriments de caire administratiu dels que no queda clar que es donés resposta. El projecte hi era a l'ACA, les factures pels treballs també, les justificacions també, i després d'un seguit de requeriments sembla que, al final, l'ACA opta per demanar la devolució de la subvenció amb els corresponents interessos, i des del govern municipal també s'opta, sense més i sense que es formulés cap tipus de recurs ni de reclamació, per retornar els diners, amb una clara voluntat de portar-ho al ple només per fer allò que jo en dic Oposició a l'Oposició; només per poder dir:"mira què malament que ho feieu, que ara hem hagut de retornar diners per culpa vostra! I després es parla del desprestigi de la Política! Algú creu de veritat que es fan les coses, quan s'està al govern per perjudicar als altres? En el nostre cas, no. Però, veient com actuen aquesta gent, ja no sabem què pensar. Nosaltres vam expressar sentir-nos molt orgullosos de la tasca portada a terme pel Regidor Abel Julién, al mateix temps que vam manifestar que creiem que no s'havia fet res per evitar aquesta devolució que només perjudica al conjunt del poble i no pas a un grup polític en concret. Si a aquests 55 000 euros, hi afegim els que van retornar pels treballs de restauració de la masia de can Falguera, per un error que al final van reconèixer com a administratiu, així com els prop de 140 000 que han deixat d'ingressar pel conveni de can Valls per la Piscina, veureu com aquest govern, pel cap baix, s'ha deixat ja perdre prop de 400 000 euros, que aviat és dit!
 
Finalment, comentar el menyspreu públic al que l'Alcaldessa i algun altre regidor del govern ofereix al regidor Pedro Sánchez. Talment hom diria que pertany a l'oposició i no pas al govern. Però, ja quan entrava al plenari un cop iniciat, manifestant la Sra. Padrós que no s'havia esperat a rebre l'autorització per entrar, com impedint-li parlar en una moció presentada pel grup d'ICV, que la feinada que va tenir la regidora Marcuello per evitar una bronca pública i monumental, o quan es va haver de repetir una votació per un error en el recompte de vots, dirigint-se l'Alcaldessa al Sr. Sánchez amb tot el despreci per dir-li que no corrés tant a votar, que calia que estés "al lloro", etc, significa que no soporten a aquest regidor, o la feinada que fa. Molt trist! Al menys, si entre ells no s'entenen, si hi ha una tensió insoportable entre els membres del govern, que mirin de portar-ho amb cura davant dels altres i més en un ple. Desconec si el regidor Pedro Sánchez, dels pocs que treballa amb gran interès i fermesa en aquest consistori, voldrà tornar a formar part d'alguna llista electoral; però, el que sí m'atreviria a afirmar, és que no formarà pas part d'un govern amb la Teresa Padrós al capdavant!
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.